.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie dożywocia na gospodarstwie rolnym

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 11.10.2007

Rodzice zawarli z dzieckiem umowę dożywocia na gospodarstwie rolnym. Aktualnie stosunki między nimi bardzo się pogorszyły. Dziecko nie zajmuję się rodzicami, krzyczy itp. Czy istnieje możliwość „odwołania” takiej umowy? Albo jej radykalnej zmiany (np. na korzyść drugiego dziecka)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 908 Kodeksu cywilnego istotą umowy dożywocia jest to, że właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, w zamian za co nabywca zobowiązuje się zapewnić dożywotnie utrzymanie zbywcy lub osobie mu bliskiej, ewentualnie zbywcy i osobie bliskiej.

 

Umowa o dożywocie ma charakter umowy zobowiązującej, odpłatnej i wzajemnej. Jest zawsze umową losową ze względu na uzależnienie świadczeń należnych dożywotnikowi od nabywcy od niedającej się określić długości życia uprawnionego.

 

Jednak w tym miejscu należy się zastanowić, czy umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego, o jakiej jest mowa w pytaniu, jest umową dożywocia.

 

W latach 70-tych ubiegłego wieku powstała możliwość przekazywania gospodarstw rolnych na własność państwa lub następców w zamian za rentę przyznaną przekazującemu. Umowa przekazania gospodarstwa rolnego jest nowym typem umowy nazwanej. Zatem nie jest ona umową dożywocia, gdyż następca nie zobowiązuje się do utrzymania przekazującego (choć jest taka możliwość).

 

Z uwagi na powyższe musimy się zająć umową o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy. Obecnie umowa ta unormowana jest w art. 84-91 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.).

 

Zgodnie z artykułem 84 tejże ustawy rolnik będący właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego przez umowę z następcą zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego co najmniej o 15 lat (następcę) własność (udział we współwłasności) i posiadanie tego gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli następca do tego czasu będzie pracował w tym gospodarstwie.

 

Ponadto umowa ta zawarta z następcą może zawierać inne postanowienia, w szczególności dotyczące wzajemnych świadczeń stron przed i po przeniesieniu na rolnika własności gospodarstwa rolnego na następcę. Umowa taka powinna być sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego. W umowie o przekazaniu gospodarstwa rolnego rolnik ma prawo żądać od następcy świadczeń przewidzianych w art. 908 § 1 K.c., czyli:

 

  1. Zapewnienia dożywotniego utrzymania.
  2. Przyjęcia rolnika jako domownika.
  3. Dostarczania wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału.
  4. Zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie.
  5. Sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającemu zwyczajom miejscowym.

 

Są jednak sytuacje, w obliczu których istnieje możliwość rozwiązania takich umów.

 

Zgodnie z art. 89 wymienionej ustawy sąd na żądanie rolnika może rozwiązać umowę przenoszącą własność gospodarstwa rolnego, zawartą w celu wykonywania umowy z następcą, jeżeli następca:

 

  1. Uporczywie postępuje wobec rolnika w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; lub
  2. Dopuścił się względem rolnika albo jednej z najbliższych mu osób rażącej obrazy czci (np. zniewagi, pomówienia), bądź umyślnego przestępstwa przeciwko życiu (np. zabójstwa, nakłaniania do samobójstwa), zdrowiu (pobicia) albo wolności (groźby); lub
  3. Uporczywie nie wywiązuje się ze swych obowiązków względem rolnika wynikających z podpisanej umowy lub z obowiązujących przepisów prawa.

 

Warto również zaznaczyć, że jeżeli przekazanie gospodarstwa nastąpiło przed wejściem ustawy w życie, czyli przed dniem 1 stycznia 1991 r., to sąd – na żądanie rolnika – może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi choć jedna z przyczyn wymienionych powyżej.

 

Jak wynika z powyższego, są możliwości rozwiązania takiej umowy. Natomiast obowiązujące przepisy milczą na temat zmiany umowy i „zamiany” następcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »