.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie do sądu bez wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.10.2014

Odwołałem się do sądu pracy na decyzję orzecznika ZUS stwierdzającą, że jestem zdolny do pracy (jestem na rencie od 15 lat). Jednak nie wniosłem sprzeciwu na tę decyzję do komisji lekarskiej ZUS. Czy sąd odrzuci moje zażalenie? Jeśli tak, co potem mam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie można odwołać się do sądu pracy od decyzji (orzeczenia) lekarza orzecznika. To odwołanie jest niedopuszczalne.

 

Od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje zasada dwuinstancyjności orzekania w sprawach świadczeń uzależnionych od ustalenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 14 ust. 2a–2f ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W art. 14 ust. 2a wprowadzono możliwość zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS poprzez wniesienie sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS. Sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego. Sposób tworzenia i znoszenia komisji lekarskich, określania ich siedziby i właściwości terytorialnej, skład oraz szczególne kwalifikacje zawodowe wymagane od lekarzy wchodzących w skład tych komisji określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy).

 

Sprzeciw wniesiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może jednak w uzasadnionych przypadkach, działając na wniosek zainteresowanego przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu (art. 14 ust. 2c ustawy). Spóźniony sprzeciw może zostać rozpatrzony również wskutek orzeczenia sądu wydanego w warunkach określonych w art. 4779 § 31 zd. 2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego. W sytuacji, gdy zainteresowany wniósł z uchybieniem terminu sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w związku z czym sprzeciw ten nie został rozpatrzony, a zainteresowany wnosząc następnie odwołanie od decyzji wydanej na podstawie tego orzeczenia, oparł się m.in. na zarzucie nierozpatrzenia sprzeciwu, sąd uznając, że uchybienie terminu do wniesienia sprzeciwu nastąpiło z przyczyn niezależnych od zainteresowanego, uchyla tę decyzję, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umarza postępowanie. W takim wypadku organ kieruje sprzeciw do rozpatrzenia przez komisję lekarską ZUS.

 

Rozpatrując sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, komisja dokonuje ponownej oceny niezdolności do pracy i jej stopnia oraz ustala inne okoliczności związane z tą niezdolnością. W ramach swoich kompetencji komisja lekarska może zmienić orzeczenie lekarza orzecznika również na niekorzyść zainteresowanego np. ustalić brak niezdolności do pracy albo niższy stopień niezdolności do pracy. Komisja dokonuje rozstrzygnięcia sprzeciwu w formie orzeczenia, które stanowi podstawę wydania przez ZUS decyzji. Decyzja ta podlega zaskarżeniu w drodze odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wniesione od decyzji wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS zawierające zarzuty dotyczące wyłącznie tego orzeczenia, niepoprzedzone wniesieniem sprzeciwu od tego orzeczenia podlega odrzuceniu przez sąd (art. 4779 § 31 zd. 1 Kodeksu).

 

Ustawa przewiduje również środek kontroli orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w postaci zarzutu wadliwości orzeczenia. Na podstawie art. 14 ust. 2d ustawy skorzystać z tego środka może prezes ZUS w terminie 14 dni od wydania orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia przez komisję. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości jednostka organizacyjna ZUS niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego. W postępowaniu przed komisją prowadzonym na skutek zgłoszenia zarzutu wadliwości orzeczenia stosuje się zasady dotyczące rozpatrzenia sprzeciwu.

 

Przyjdzie Panu decyzja ZUS – wydana na podstawie tego orzeczenia. Od tej decyzji ZUS może się Pan odwołać do sądu pracy, podważając opinię lekarza i wnosząc o powołanie biegłych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton