.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odwołanie z zagranicznej delegacji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.07.2019

Pracodawca wysłał mnie do pracy za granicę na określony czas. Po przyjeździe na miejsce zostałam natychmiastowo odwołana z delegacji (3 miesiące wcześniej). Czy to jest zgodne z prawem? Czy mogę się na to nie zgodzić? Przecież nie jestem na to przygotowana, nie mam mieszkania w Polsce oraz spodziewałam się diety za pracę i zaplanowałam już wydatki. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie z zagranicznej delegacji

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, czy delegacja miała miejsce w ramach istniejącego zatrudnienia, czy też nastąpiło podpisanie osobnej umowy o pracę w związku z wyznaczeniem miejsca pracy poza granicami kraju. Jeżeli mamy do czynienia z delegacją w ramach istniejącego miejsca pracy, to w mojej ocenie w przypadku nakazania Pani powrotu do kraju,może Pani wskazywać, iż zmiana miejsca zatrudnienia następuje w sposób niezgodny z prawem, bowiem bez podania przyczyny, a po drugie narusza zasadę współżycia społecznego o której mowa w art. 8 Kodeksu pracy. Pracodawca musi Pani bowiem wręczyć wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę w zakresie miejsca świadczenia pracy.

 

W drodze wypowiedzenia zmieniającego nie można:

 

mienić podstawy nawiązania stosunku pracy, tzn. nie można przez wypowiedzenie zmieniające zmienić stosunku z umowy na stosunek z powołania, mianowania itd.; trzeba rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy i nawiązać go na nowej podstawie;

zmienić rodzaju umowy, tj. umowy bezterminowej na terminową czy odwrotnie; można to uczynić w drodze porozumienia stron, ale w gruncie rzeczy to porozumienie stron będzie rozwiązaniem dotychczasowej umowy za porozumieniem i zawarciem nowej.

 

Wypowiedzenie zmieniające w takiej sytuacji jest niedopuszczalne, gdyż treścią wypowiedzenia zmieniającego są prawa i obowiązki stron, czyli treść stosunku pracy, natomiast przy zmianie rodzaju umowy zmieniamy podstawę nawiązania stosunku pracy. To są jednak zupełnie różne umowy (terminowa i bezterminowa), podpadające pod różne reżimy prawne, przede wszystkim w  sferze możliwości ich rozwiązania, ale także w wielu innych kwestiach

 

Przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego są warunki pracy i płacy, czyli treść stosunku pracy, wzajemne prawa i obowiązki stron. Jednakże nie wszystkie zmiany wymagają zastosowania art. 42 Kodeksu pracy. Dokonania wypowiedzenia zmieniającego wymagają zmiany:

 

  1. istotne, tzn. dotyczyć istotnych elementów treści stosunku pracy oraz
  2. niekorzystne dla pracownika (jeżeli pracodawca podwyższa pracownikowi wynagrodzenie za pracę, to nie będzie dokonywał wypowiedzenia zmieniającego).

 

Ocena, czy dana zmiana jest korzystna, czy niekorzystna dla pracownika, powinna być dokonywana według kryteriów obiektywnych, tzn. tak jak odebrałby to przeciętny pracownik zdrowy na ciele i umyśle. Jednakże SN w wyroku z 21.05.1999 r., sygn. akt I PKN 88/99, stwierdził, że „ustalenie, czy zmiana warunków pracy dokonana w trybie art. 42 k.p. jest korzystna czy niekorzystna dla pracownika, wymaga także uwzględnienia jego subiektywnych odczuć”. Zatem pewne zmiany, które dla innych ludzi byłyby obojętne, dla tego konkretnego człowieka z jakichś względów mogą być niekorzystne, np. zmiana miejsca pracy.

 

Istotnymi elementami stosunku pracy, których jednostronna zmiana wymaga wypowiedzenia zmieniającego, są: rodzaj powierzonej pracy, zakres czynności, czas pracy, wynagrodzenie za pracę. Ważne z punktu widzenia Pani interesy są pierwsze dwa elementy, tj. rodzaj powierzonej pracy i zakres czynności.

 

Z treści Pani pytania wynika, że zmiany są dla Pani niekorzystne i dotyczą miejsca świadczenia pracy, co powoduje, że w mojej ocenie pracodawca winien zastosować zmianę warunków pracy lub płacy. Oczywiście może się Pani z nią nie zgodzić, ale wówczas będzie Pani miała prawo domagać się wyrównania za 3 miesiące, tj. okres, który pozostawał do wykonania pełnego kontraktu. Zachodzi jednak pytanie, czy pracodawca w ogóle przekaże Pani wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Jeżeli nie, wówczas może Pani sama wnieść do sądu pozew o przywrócenie na poprzednio zajmowane stanowisko i miejsce pracy, wskazując, iż doszło do niezgodnego z prawem wypowiedzenia warunków przez pracodawcę.

 

Zgodnie z tym przepisem w oświadczaniu pracodawcy o wypowiedzeniu (także zmieniające) umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenia. Przyczyna musi być weryfikowalna w razie sporu sądowego w postępowaniu dowodowym Wskazana przyczyna, aby uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, musi być prawdziwa. Okoliczności, na które powołuje się pracodawca w swoim oświadczeniu, muszą znaleźć potwierdzenie w ewentualnym postępowaniu sądowym. Przyczyna musi być rzeczywista. A zatem musi wyniknąć z przeprowadzonego postępowania dowodowego, że to właśnie ta okoliczność a nie inna skrywana przez pracodawcę doprowadziła do rozwiązania umowy w tym trybie. Przyczyna musi być w końcu uzasadniona. Czyli musi być na tyle istotna, dotycząca treści stosunku pracy, funkcjonowania stosunku pracy, stron tak, ażeby uzasadniała decyzję pracodawcy.

 

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna lub przyczyny rozwiązania zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie zmieniające.

 

Art. 30 Kodeksu pracy dla tej czynności prawnej wymaga formy pisemnej. Co w sytuacji, gdy oświadczenie zostało złożone bez zachowania formy pisemnej? Należy przyjąć, że takie oświadczenie jest skuteczne. SN w wyroku z dnia 24 marca 1999 r., sygn. akt I PKN 631/98, stwierdził, że „oświadczenie woli złożone ustnie jest ważne, skuteczne tyle, że nastąpi ono z naruszeniem przepisów prawa pracy o wypowiadaniu umów a więc rodzi roszczenia z art. 45 kp. Ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę przekazane pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego jest skuteczne”.

 

Zgodnie z art. 30 pisemne wypowiedzenie umowy powinno zawierać pouczenie dla pracownika o przysługujących mu środkach odwoławczych. Jeżeli jednak tego pouczenia nie będzie to nie będziemy mieli do czynienia z nieprawidłowym wypowiedzeniem umowy, co by uzasadniało roszczenia o przywrócenie do pracy czy odszkodowanie. Z tego tytułu, że pracodawca nie pouczył należycie o przysługujących środkach odwoławczych, pracownik nie może wywodzić roszczeń z art. 45. Natomiast w takim przypadku, jeżeli pracownik uchybi siedmiodniowemu terminowi zawitemu z art. 264, będzie to podstawa do przywrócenia tego terminu.

 

Przyjęcie nowych warunków może nastąpić w dowolnej formie, nawet dorozumianej poprzez to, że po upływie okresu wypowiedzenia pracownik stawia się na nowym wyznaczonym stanowisku pracy.

 

Z treści Pana pytania wynika natomiast. jakoby pracodawca w ogóle nie zastosował wypowiedzenia zmieniającego, co w swe konsekwencji prowadzi do naruszenia art. 30 § 4 w zw. z art. 45. Pracodawca zatem uchybił podstawowym przepisom prawa, albowiem ukształtował Panu zakres obowiązków w sposób znaczenie odbiegający od tego, który obowiązywał Pana uprzednio, jak i wynikający z zajmowanego przez Pana stanowiska pracy określonego w umowie o pracę. Istnieje zatem możliwość złożenia odwołania od takiego wypowiedzenia jako dokonanego w sposób niezgodny z przepisami prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl