Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwieszenie kary za złamanie zakazu prowadzenia samochodu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 20.09.2010

Mam sądowy zakaz kierowania pojazdami przez okres 4 lat oraz wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Jest to wyrok za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Czy jeśli prowadziłbym teraz samochód na trzeźwo, to w każdym wypadku nastąpi odwieszenie kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stanowi art. 42 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.). Zgodnie z jego treścią:

 

§ 1. „Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

 

§ 3. Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3”.

 

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów obejmuje swym zakresem pojazdy mechaniczne, a także inne pojazdy. Środek ten przewidziany jest nie tylko wobec sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ale również wobec sprawców wykroczeń – przede wszystkim spowodowania zagrożenia przez niezachowanie ostrożności oraz prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 86 i 87 Kodeksu wykroczeń). Przedmiotowy zakres omawianego środka obejmuje pojazdy mechaniczne oraz inne pojazdy poruszające się w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Przez pojazdy mechaniczne rozumie się pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (pojazdy kolei elektrycznej, tramwaje, trolejbusy). Pojazdem mechanicznym jest także motorower (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.05.1993 r., sygn. akt I KZP 9/93, OSNKW 1993, nr 5-6, poz. 27).

 

Jeżeli chodzi o inne pojazdy, tj. niemechaniczne, to są nimi w szczególności zaprzęgi konne, rowery, a także statki żaglowe, łodzie wiosłowe, balony, szybowce itp. Jak z tego przykładowego wyliczenia widać, prawo obejmuje swym zasięgiem bardzo szeroki zakres pojazdów, o których można powiedzieć, że są „kierowane” przez człowieka, tzn. że ich ruch jest bezpośrednio zależny od czynności kierującego takim pojazdem.

 

Z art. 42 § 1 wynika, że przesłanką niezbędną orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jest skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, tj. za spowodowanie katastrofy (art. 173) lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174), spowodowanie wypadku (art. 177) oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a). Omawiany zakaz można orzec jednak także w razie warunkowego umorzenia postępowania (art. 67 § 3), co dotyczy spraw o występki określone w art. 177 § 1 i art. 178a (ze względu na zagrożenie karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności). Stąd też prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego w ogóle (w tym w stanie trzeźwości) stanowi naruszenie zakazu określonego w art. 43 K.k. Skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wyłącza możliwość popełnienia czynu zabronionego w warunkach recydywy. W razie popełnienia umyślnie podobnego przestępstwa na mocy art. 75 K.k.:

 

§ 1. „Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

 

§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

 

§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

 

§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby”.

 

Zgodnie z § 2 sąd może zarządzić wykonanie orzeczonej kary m.in. w razie niewykonywania nałożonych środków karnych, w tym zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Natomiast sąd orzeka (obligatoryjnie) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w art. 42 § 3 (szczególna postać recydywy).

 

Na marginesie należy zaznaczyć, że naruszenie zakazu sądowego stanowi odrębny czyn zabroniony, penalizowany przez ustawę karną. Zgodnie bowiem z treścią art. 244 K.k. „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych lub obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Artykuł 244 penalizuje nierespektowanie orzeczeń sądu dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów oraz niewykonanie zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany.

 

Trafny jest pogląd wyrażony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26.08.2004 r. (sygn. akt I KZP 11/04, OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 84): „prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym wbrew wcześniej orzeczonemu zakazowi prowadzenia takiego pojazdu, stanowi jeden czyn, wypełniający znamiona przestępstwa określonego w art. 178a § 1 i art. 244 k.k.".

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus IV =

»Podobne materiały

1,5 etatu u jednego pracodawcy

Zatrudniamy pracownika na całym etacie na stanowisku portiera. Chcielibyśmy dodatkowo zatrudnić tego człowieka na 1/2 etatu na stanowisku pomocy kuchennej. Czy w świetle prawa pracownik może mieć 1,5 etatu u jednego pracodawcy na różnych stanowiskach pracy?

 

Zakup działki rekreacyjnej

Myślę o zakupie działki rekreacyjnej o powierzchni 800 m2 z domkiem letniskowym. Kto ustala wartość działki (właściciel wycenił ją na 220 tys. zł)? Czy cena jest później jakoś weryfikowana? Jakie są koszty formalności związanych z zakupem takiej nieruchomości? 

 

Wniosek o odstąpienie od zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności

Mój syn w 2012 r. został skazany na 3 miesiące w zawieszeniu na 3 lata (oraz dozór kuratora) za kradzież, zniszczenie mienia i używanie cudzej własności (włamanie się do samochodu). Od tamtej pory syn żyje w zgodzie z prawem, pracuje, ma żonę. Niestety pod koniec okresu próby, czyli niedawno, przypa

 

Wniosek o zatarcie skazania za jazdę pod wpływem alkoholu

W 2009 r. zostałem skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i dostałem zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata (chodziło o wypadek podczas jazdy pod wpływem alkoholu). Minęło już 15 miesięcy od wyroku i 1,5 roku od zatrzymania prawa jazdy. Czy mogę złożyć w sądzie w

 

Jazda w stanie nietrzeźwości - 2 promile - jaka kara?

W zeszłym tygodniu zostałem zatrzymany w czasie jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości. Podczas badania alkomatem okazało się, że mam 2 promile alkoholu. Jest to moje pierwsze takie zdarzenie. Za kilka dni będę przesłuchiwany w tej sprawie. Jakiej mogę spodziewać się kary za prowadzenie samochodu p

 

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy

Czy poświadczenie nieprawdy w ofercie konkursowej i w umowie pomiędzy dwoma podmiotami prawnymi podlega pod art. 271 Kodeksu karnego? Po jakim czasie przestępstwo poświadczenia nieprawdy ulega przedawnieniu?

 

Rampa samochodowa a pozwolenie na budowę

Czy na budowę rampy samochodowej dla potrzeb działalności w domu prywatnym (dla samochodów dostawczych) wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?  

 

Podanie błędnych danych w akcie stanu cywilnego

W 1998 r. wypełniając dokumenty przed ślubem, podałem, że mam dyplom studiów wyższych (wstydziłem się przed rodziną przyszłej żony, że ukończyłem jedynie technikum). Dwa lata temu się rozwiodłem. Teraz była żona grozi mi, że wyjawi ten fakt i będę miał problemy. Czy rzeczywiście coś mi grozi za poda

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »