Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za przestój pojazdu

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 24.02.2016

Mam szkodę ciągnika, która zostanie usunięta z ubezpieczenia AC. To jedyny samochód w firmie, który służy w celach zarobkowych. Autoryzowany serwis trzyma samochód już ponad 2 tygodnie, ponieważ części doszły nie takie, jak trzeba. Czy mam prawo odwoływać się o zwrot kosztów przestoju mojego pojazdu w czasie trwania naprawy oraz za wynajem transportu zastępczego w celu wywiązania się ze zleceń wobec moich klientów? Od kogo domagać się odszkodowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie AC, tzw. autocasco, nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a jego zakres nie jest regulowany przez ustawę. To konsument dobrowolnie podpisuje umowę dotyczącą tego ubezpieczenia, a umowa taka może różnie wyglądać u różnych ubezpieczycieli. I to właśnie na podstawie tej umowy ustalany jest zakres ubezpieczenia.

 

Z reguły ubezpieczenie AC obejmuje zwrot kosztów naprawy pojazdu w przypadku, gdy do uszkodzenia doszło z winy kierującego ubezpieczonym pojazdem w zderzeniu z innym pojazdem albo z przedmiotem znajdującym się na zewnątrz, np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. AC może obejmować zwrot kosztów w przypadku kradzieży pojazdu, o ile rozszerzono ubezpieczenie na ryzyko kradzieży. W umowie można też ustalić, że ubezpieczenie pokryje koszty holowania pojazdu czy wynajmu pojazdu zastępczego. Zakres ubezpieczenia zależy więc od umowy, która została podpisana. Postanowienia umowne są określane w tzw. ogólnych warunkach umów (OWU), które stanowią integralną część umowy.

 

Żeby określić, czy może się Pan domagać od ubezpieczyciela kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, trzeba przeanalizować umowę, którą Pan zawarł z ubezpieczycielem, i sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmowało także zwrot takich kosztów. Jeśli nie posiada Pan w domu wydruku ogólnych warunków umowy, zazwyczaj na polisie wskazane jest, jakie OWU obowiązują, a samą ich treść można znaleźć w internecie na stronie ubezpieczyciela. Gdyby jednak Pan nie był w stanie w ten sposób ustalić zakresu ubezpieczenia, warto udać się do ubezpieczyciela lub pośrednika, u którego zawierał Pan umowę, i poprosić o obowiązujący Pana wydruk OWU i wskazanie zakresu ubezpieczenia, jaki określono przy zawieraniu polisy.

 

Ubezpieczenie AC nie pokrywa tzw. utraconych korzyści, tj. strat powstałych ze względu na brak pojazdu, którymi w Pana przypadku byłyby dochody, których Pan nie uzyskał przez to, że nie miał samochodu do wykonywania swoich obowiązków, czy ewentualnych kar umownych, które Pan z tego powodu musiał zapłacić.

 

Podsumowując, od ubezpieczyciela mógłby się Pan domagać zwrotu kosztów pojazdu zastępczego w przypadku, gdyby umowa AC, którą Pan zawarł, zawierała postanowienie o zwrocie takich kosztów. Nie może się Pan natomiast domagać utraconych dochodów (umowa takiego postanowienia nie zawiera).

 

Wskazuje Pan, że naprawa w autoryzowanym serwisie trwa nieadekwatnie długo i jest to spowodowane faktem, że serwis otrzymał nie takich części, jakie powinien. Oddając samochód do warsztatu, zawarł Pan umowę o naprawę samochodu. O ile warsztat wykonuje tę umowę nienależycie, o tyle może Pan domagać się odszkodowania.

 

Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

Zatem żeby wykazać, iż należy się Panu odszkodowanie, musiałby Pan dowieść, że warsztat nienależycie wykonuje zobowiązanie. Do dowiedzenia tej okoliczności przydatna byłaby opinia biegłego do spraw motoryzacji, który wskaże, jak długo w przypadku takich uszkodzeń, jakie były w Pana pojeździe, powinna trwać naprawa. Ewentualne roszczenia mógłby Pan podnosić tylko co do tych dni, które przekraczają normalny tryb naprawy. Gdyby zatem biegły określił, że w takim wypadku naprawa powinna trwać 5 dni, a trwa 14, mógłby Pan dochodzić np. kosztów pojazdu zastępczego tylko co do 9 dni. Prywatna opinia biegłego nie tylko mogłaby zostać przedstawiona w sądzie, ale przede wszystkim posłużyć Panu do prawidłowego wyliczenia kwoty, której by Pan żądał. W postępowaniu sądowym musiałby Pan wnosić o sporządzenie kolejnej opinii, tym razem opinii biegłego sądowego, bo tylko taka mogłaby stanowić dowód dla sądu. Opinia prywatna ma bowiem tylko walor twierdzeń strony, nie dowodu.

 

Niestety nie zawsze dowiedzenie powyższych okoliczności byłoby wystarczające. Serwis mógłby bowiem podnieść, że nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie naprawy, i dowodzić, że np. w hurtowniach nie było części, które były zamawiane, gdyż są to części trudno dostępne albo też że to hurtownia błędnie przesłała części. Gdyby udało mu się przedstawić dowody na taką okoliczność, a z dowodów tych wynikałoby, że serwis dokonał należytej staranności, przegrałby Pan sprawę.

 

Dla ustalenia, z jakiej przyczyny naprawa się przedłuża, warto byłoby jeszcze przed wystąpieniem z roszczeniami prosić serwis o pisemne wyjaśnienia. One pozwoliłyby ocenić szanse na wygraną. Gdyby zdecydował się Pan na sprawę sądową, na pewno musiałby Pan przygotować dowody, które pozwolą odeprzeć argumenty i dowody serwisu, że nie ponosi odpowiedzialności za przedłużającą się naprawę (z oczywistych przyczyn trudno byłoby Panu takie dowody zdobyć; w postępowaniu sądowym można wnieść o przesłuchanie pracowników serwisu, przedstawienie korespondencji mailowej z hurtownią itd., jednakże zawsze będzie to robione „w ciemno”, gdyż nie wiemy, co pracownicy zeznają i co znajduje się w tej korespondencji). W sądzie można by także prosić o wyjaśnienia biegłego, który wskaże tryb postępowania w podobnych okolicznościach (np. czy można było zamówić części w innych hurtowniach; co do tej kwestii mógłby się zresztą wypowiedzieć także biegły w opinii prywatnej).

 

Zatem wobec autoryzowanego serwisu przysługuje Panu roszczenie o naprawienie szkody, ale już sam powyższy wywód pokazuje, że udowodnienie przesłanek odpowiedzialności nie byłoby łatwe, o ile serwis stwierdziłby, że nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie naprawy – chyba że uzyskałby Pan wskazanie przez serwis przyczyny, z której wynikałoby, że naprawa przedłuża się z powodów leżących po jego stronie (a w to niestety należy wątpić).

 

Mimo wszystko warto wystosować pisemne żądanie do samego serwisu o naprawienie szkody. Zawsze bowiem, nawet przed złożeniem sprawy w sądzie, warto wyczerpać drogę ugodowego jej załatwienia.

 

Wskazana kwota odszkodowania musi być przemyślana, bowiem w postępowaniu sądowym też musi Pan dowieść wysokości szkody. O ile dowiedzenie kosztów najmu pojazdu zastępczego będzie proste (przedłożenie faktury), o tyle już wskazanie dowodów na wysokość utraconych dochodów może być trudniejsze (można przedłożyć umowy z kontrahentami, wykazać dochody w poprzednich miesiącach itd.). Proszę zwrócić uwagę, że z tytułu przedłużającej się naprawy nie może Pan liczyć z każdego dnia tak kosztów pojazdu zastępczego, jak i utraconych dochodów, bowiem gdy już będzie Pan najmował samochód, będzie Pan osiągał dochody mimo tego, że uszkodzony samochód jest w naprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - sześć =

»Podobne materiały

Czy badania lekarskie wykonane za granicą, w kraju należącym do Unii Europejskiej nie są uznawane w Polsce?

Od ośmiu lat pracuję w międzynarodowej firmie. Przez ostatnie dwa lata byłam oddelegowana do pracy we Francji (w polskiej firmie byłam w tym czasie na urlopie). Od 1 lipca wracam do pracy w Polsce na podobne stanowisko (w marketingu). Pracodawca chce, abym poddała się wstępnym badaniom lekarskim i w

 

Pozew o podwyższenie alimentów przeciwko powództwu o ich obniżenie

Mój były mąż zmienił pracę na mniej płatną, ma długi m.in. w skarbówce, przestał też spłacać nasz wspólny kredyt i ja muszę go teraz sama spłacać w całości. Ostatnio złożył pozew o obniżenie alimentów. Odkąd kredyt jest na mojej głowie, moja sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu, więc w o

 

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę?

Mam rozwód z orzeczeniem o winie, nie mieliśmy dzieci, ja założyłem nową rodzinę mam dziecko. Moja była żona ma też dziecko, żyje w konkubinacie z ojcem dziecka. Jej sytuacja materialna jest taka sama jak moja. Jak długo jeszcze mam jej płacić alimenty? Co mogę zrobić, aby wreszcie przestać ją utrzy

 

Odszkodowanie za drzewa zniszczone podczas robót budowlanych

Podczas budowy kolektora wykonawca zniszczył 20 drzew na mojej działce. Niektóre z nich były bardzo stare. Inwestorem jest urząd miasta i to od niego domagam się zadośćuczynienia finansowego za wyrządzone szkody. Urząd odesłał mnie do wykonawcy, który jednak nie chce rozmawiać o moich roszczeniach.

 

Czy stowarzyszenie musi prowadzić pełną księgowość?

Czy stowarzyszenie posiadające osobowość prawną (figurujące w KRS), nieprowadzące działalności gospodarczej lecz jedynie społeczną i finansowane z darowizn oraz składek członkowskich o wysokości do 3 000 zł rocznie, musi prowadzić pełną księgowość? Czy istnieje możliwość prowadzenia rachunkowości ta

 

Licytacja połowy domu należącej do męża

Mam we współwłasności z byłym mężem dom (50/50). Po rozwodzie zostałam w domu z dziećmi. Mąż przestał płacić alimenty. Ma długi i ukrywa się. Dostałam informację, że zbliża się licytacja jego połowy domu (który jest niepodzielony). Czy jeśli ktoś to kupi, może się wprowadzić lub wynająć część mojego

 

Drugie małżeństwo a posiadane nieruchomości

Wyszłam powtórnie za mąż, nie spisaliśmy intercyzy, a mam mieszkanie własnościowe, mój mąż też (obydwa nabyte przed ślubem). Nie mam dzieci ani rodziców, tylko siostrę i siostrzeńca. Mój mąż ma dwóch dorosłych synów z pierwszego małżeństwa. Jak będzie wyglądał podział spadku w razie mojej śmierci lu

 

Jak pozbyć się zameldowanego eksmałżonka?

Chociaż minęło już wiele lat od rozwodu, mój eksmałżonek nie wyprowadził się. Jestem jedyną właścicielką mieszkania. Czy mogę domagać się eksmisji byłego męża, mimo że jest zameldowany w moim mieszkaniu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »