.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odszkodowanie za odwołany lot

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 23.05.2013

Odwołano lot, którym miałem wrócić do Krakowa. Poinformowano mnie, że odwołanie nastąpiło z powodu złych warunków meteorologicznych. Nie mogłem czekać na następny lot bezpośrednio na tej trasie, więc zakupiłem lot do Warszawy, a podróż kontynuowałem pociągiem. Czy oprócz przyznanego mi przez przewoźnika zwrotu kosztów biletu przysługuje mi odszkodowanie za zakup nowych biletów oraz za dodatkowe koszty – transport na lotnisko i z niego, dodatkowy nocleg, koszty wyżywienia? Czy jeśli przyjmę zwrot kosztów biletu, to uniemożliwi mi to dochodzenie pozostałych roszczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienia dotyczące możliwości dochodzenia odszkodowania za odwołany lot uregulowane zostały przepisami unijnymi i zawarte są w rozporządzeniu z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91, oraz w konwencji montrealskiej.

 

Zgodnie z przepisami tych dwóch aktów pasażerowi przysługuje odszkodowanie od linii lotniczej za odwołany lub opóźniony lot. Za odwołany lot uznaje się nieodbycie się lotu, który był uprzednio planowany i na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce. W przypadku odwołanego lotu pasażerowie otrzymują:

 

  1. pomoc od obsługującego przewoźnika lotniczego, wyjaśnienie dotyczące możliwości alternatywnego połączenia oraz bezpłatnie posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
  2. w przypadku zmiany trasy, gdy racjonalnie spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowym starcie odwołanego lotu – zakwaterowanie w hotelu (w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera) oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

 

Ponadto pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Jednocześnie pasażerowie mają prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego, chyba że:

 

  1. zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu;
  2. zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu lub
  3. zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

 

Przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty pasażerowi w przypadku odwołania lotu, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (art. 5 ust. 3 rozporządzenia). Na podstawie zarówno konwencji montrealskiej, jak i rozporządzenia Rady wskazuje się, że okoliczności te mogą w szczególności zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika. Oznacza to, że w sytuacji gdy przewoźnik może wykazać, iż faktycznym powodem odwołania lotu były złe warunki meteorologiczne, to zwolniony jest z obowiązku wypłaty odszkodowania. To przewoźnik musi wykazać, że taka okoliczność zachodziła i faktycznie zagrażała ona bezpieczeństwu lotu.

 

By dochodzić odszkodowania konieczne jest zgłoszenie reklamacji u przewoźnika. W związku z powyższym, jeżeli chce się Pan ubiegać o odszkodowanie, musi Pan złożyć reklamację w wymaganym przez przewoźnika terminie. Zazwyczaj do składania reklamacji przewidziane są specjalne formularze. Kopie wypełnionego formularza z potwierdzeniem złożenia go w wymaganym terminie winien Pan również zachować dla siebie. Wypełnienie reklamacji i wyrażenie zgody na zwrot ceny biletu przez przewoźnika nie zamyka Panu drogi do dochodzenia zwrotu pozostałych poniesionych kosztów.

 

Niestety, ponieważ – jak Pan wskazał – powodem odwołania lotu były złe warunki meteorologiczne, nie otrzyma Pan odszkodowania, chyba że przewoźnik nie będzie mógł udowodnić, iż pogoda w dniu odwołanego lotu uniemożliwiała jego wykonanie. Na odmowne rozpatrzenie lub brak rozpatrzenia reklamacji (przyjmuje się, że termin do rozpatrzenia reklamacji to 6 tygodni) przysługuje zgodnie z prawem odwołanie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do skargi kierowanej do ULC załączyć Pan musi odpis złożonej reklamacji, kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację, kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot. Podanie (skarga) wniesiona do prezesa ULC powinna być wniesiona na piśmie oraz własnoręcznie podpisana przez wszystkich wnoszących albo ich pełnomocnika. Podanie (skarga) wniesiona do prezesa ULC drogą elektroniczną powinna być podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Od decyzji ULC przysługuje skarga do sądu administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Jeżeli chce Pan dochodzić zwrotu kosztów poniesionych w związku z zakupem nowych biletów, koniecznym noclegiem, wyżywieniem i transportem na lotnisko i z niego, musi Pan wystąpić na drogę postępowania sądowego. Prawo dochodzenia dalszego odszkodowania przez pasażera na drodze sądowej przewidziane zostało w art. 12 rozporządzenia. W kwestii możliwości dochodzenia „dalszego odszkodowania” przez pasażerów wypowiedział się także Europejski Trybunał Sprawiedliwości, stwierdzając że „dalsze odszkodowanie” służy uzupełnieniu stosowania ustandaryzowanych i natychmiastowych rozwiązań przewidzianych przez rozporządzenie nr 261/2004. Co za tym idzie, to „dalsze odszkodowanie” umożliwia otrzymanie przez pasażerów rekompensaty za całość szkody i krzywdy poniesionych wskutek naruszenia przez przewoźnika lotniczego jego zobowiązań umownych, na warunkach i w granicach przewidzianych w konwencji montrealskiej lub w prawie krajowym (wyrok w sprawie C-83/10 Aurora Sousa Rodríguez i in.).

 

W Polsce organami właściwymi do dochodzenia odszkodowania są sądy powszechne (wydziały cywilne). W przypadku odszkodowania w wysokości do 75 000 zł jest to sąd rejonowy, powyżej tej kwoty sąd okręgowy. Podstawę roszczenia stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego stanowiący, że: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonania jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Jeżeli przewoźnik wykaże, że odwołanie lotu nastąpiło z powodu złych warunków meteorologicznych, którym nie mógł zapobiec żadnym swoim działaniem, to uwolni się on od odpowiedzialności, a sąd nie przyzna Panu odszkodowania.

 

Składając pozew do sądu musi Pan po pierwsze wykazać, że szkoda przez Pana poniesiona była skutkiem niewykonania zobowiązania przez przewoźnika, tj. na skutek odwołania lotu. Po drugie musi Pan wskazać, jakie koszty poniósł Pan z tego powodu, i udokumentować je. Wystarczające są tutaj paragony czy wyciągi z karty kredytowej. Do pozwu załączyć musi Pan także odpis złożonej reklamacji jako dowód, że wyczerpał Pan tok postępowania reklamacyjnego. Składając pozew musi go Pan także opłacić. Opłatę wnosi się w wysokości 5% wartości dochodzonego przez Pana odszkodowania.

 

Jeżeli przewoźnik wykaże, że faktycznym powodem odwołania były złe warunki meteorologiczne, to moim zdaniem istnieją niewielkie szanse, iż sąd przyzna panu odszkodowanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl