.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odszkodowanie za chorobę zawodową

Starałem się odszkodowanie jednorazowe za chorobę zawodową. Po nieuznaniu przez orzecznika i komisję lekarską wystąpiłem do sądu pracy. Przyznano mi 10% uszczerbku na zdrowiu, ale ZUS wniósł apelację. Co mam dalej robić? Czekać na rozpatrzenie apelacji przez sąd?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż sąd uwzględnił odwołanie i zasądził na Pana rzecz 10% uszczerbku na zdrowiu. Od powyższego wyroku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację.

 

Stosownie do art. 367 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Innymi słowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych skorzystał z przysługującego mu prawa zaskarżenia wydanego w Pana sprawie orzeczenia. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest przepis art. 372 K.p.c., zgodnie z którym „strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji”.

 

Z treści powyższego przepisu wynika, iż może, ale nie musi Pan złożyć odpowiedzi na apelację. Jeżeli jednak zdecydowałby się Pan złożyć odpowiedź na apelacje, należy tego dokonać w terminie dwóch tygodni od otrzymania odpisu apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

W razie wniesienia odpowiedzi na apelację we właściwym terminie sąd II instancji doręcza odpis odpowiedzi stronie skarżącej. Odpowiedź na apelację winna być złożona bezpośrednio w sądzie II Instancji. Co istotne, odpowiedź na apelację nie podlega opłacie sądowej. Po upływie terminu sąd powinien wniesioną odpowiedź na apelację dołączyć do akt sprawy, bez doręczania jej odpisu stronie przeciwnej; pismo to może jednak uwzględnić przy rozpoznaniu apelacji. W sytuacji, kiedy odpowiedź na apelacje zostanie złożona w terminie, sąd II instancji zarządzi doręczenie odpisu odpowiedzi stronie wnoszącej apelację, tj. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 

Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. Nieważność postępowania zachodzi:

 

 1. jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna,
 2. jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany,
 3. jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona,
 4. jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy,
 5. jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw,
 6. jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 

Sąd drugiej instancji, na wniosek strony, rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegają zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jednakże w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy. Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.

 

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, zatem winno spełniać wymagania, o których mowa w art. 126 § 1 K.p.c. Zgodnie z nim każde pismo procesowe powinno zawierać:

 

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

 

W mojej ocenie zasadne jest w chwili obecnej sporządzenia odpowiedzi na apelację, albowiem instytucja ta służy przedstawieniu swoich racji i wypowiedzeniu się do zarzutów które stawia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W odpowiedzi strona może zgłosić wniosek o oddalenie lub o odrzucenie apelacji oraz o przyznanie jej kosztów postępowania apelacyjnego. Niewniesienie odpowiedzi na apelację może doprowadzić do okoliczności, że sąd II instancji nie będzie miał możliwości zapoznania się z Pana stanowiskiem, bowiem rozpoznanie sprawy przez sąd II instancji odbywa się z udziału stron postępowania. W takiej sytuacji niestawienie się na posiedzenie w sądzie II instancji doprowadzi do niemożliwości zapoznani się Pana zdaniem. Wszystko powyższe wskazuje, iż w chwili obecnej zasadne jest sporządzenie odpowiedzi na apelację i odniesienie się do twierdzeń i zarzutów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawartych w apelacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl