.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdy nie działa telefon lub internet – odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 01.04.2009

Pan Marek, prowadzący działalność gospodarczą, podpisał z operatorem – Telekomunikacją Polską SA umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny + szerokopasmowy szybki internet w biurze). W trakcie obowiązywania umowy, z winy operatora W (współpracującego z TP SA) doszło do przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych panu Markowi przez pełne 3 dni robocze w lutym 2009 r. TP SA w fakturze za luty 2009 r. zażądała standardowej opłaty za abonament oraz świadczone usługi, tj. 250 zł (150 zł za telefon + 100 zł za internet). Pan Marek żąda obniżenia opłaty, a ponadto naprawienia strat, które poniósł wskutek niedziałającego telefonu (700 zł dziennie) oraz niedziałającego internetu (300 zł dziennie).Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obowiązującym systemie prawa cywilnego przewidziano trzy rodzaje odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

 

  • odpowiedzialność na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego;
  • odpowiedzialność na podstawie przepisów międzynarodowych – stosuje się wtedy, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczy usługi międzynarodowe. Zasady tej odpowiedzialności określają umowy międzynarodowe, których stroną jest Polska;
  • odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, dalej w skrócie „pr. tel.”).

 

Zasadą wyrażoną w art. 104 ust. 1 jest to, iż do odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych stosuje się ogólne przepisy prawa cywilnego (tj. art. 471 i n. K.c., art. 487-497 K.c. o skutkach niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych, a także art. 361-363 K.c.).

 

Od tej zasady przewidziano wyjątek: inne są reguły odpowiedzialności przedsiębiorców wyznaczonych świadczących usługi powszechne – odpowiadają oni na znacznie łagodniejszych zasadach i tylko w zakresie określonym Pr. tel. (art. 104 ust. 2), chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powszechnej było wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przedsiębiorcy wyznaczonego lub następstwem czynu niedozwolonego (art. 104 ust. 3; w praktyce zdarza się to dość rzadko). W przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa następuje więc powrót do zasady i stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Co to jest przedsiębiorca wyznaczony świadczący usługi powszechne?

 

Zgodnie z Pr. tel. usługa powszechna stanowi zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Polski, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie. W 2006 r. konkurs na dostawcę usługi powszechnej wygrała Telekomunikacja Polska. Ma ją świadczyć przez 5 lat, czyli do 5 maja 2011 r. W zakres usługi powszechnej wchodzi usługa telefoniczna, natomiast szerokopasmowy, szybki internet nie jest już usługą powszechną (choć obecnie trwają prace Komisji Europejskiej nad zmianą tego stanu).

 

Tak więc w powyższym wypadku TP SA jest przedsiębiorcą wyznaczonym. Usługa telefoniczna świadczona panu Markowi jest usługą powszechną, natomiast szybki internet – już nie. A ma to bardzo istotne znaczenie. Ponieważ za przerwę w świadczeniu usługi telefonicznej TP SA odpowiada na łagodniejszych zasadach określonych w prawie telekomunikacyjnym, a za przerwę w świadczeniu usługi internetowej – na znacznie surowszych, ogólnych zasadach z Kodeksu cywilnego.

 

Odpowiedzialność za niedziałający telefon

 

Po pierwsze, abonentowi przysługuje za każdy dzień, w którym nastąpiła trwająca dłużej niż 12 godzin przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo, zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej (art. 105 ust. 3 pr. tel.). W tym wypadku pan Marek może więc żądać zwrotu 1/10 opłaty abonamentowej za telefon, jako że przerwa trwała 3 dni. 1/10 x 150 zł = 15 zł. Zwrot ten przysługuje niezależnie od odszkodowania, nie może zastępować jego wypłaty ani zmniejszać jego kwoty.

 

Po drugie, za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo, przysługuje abonentowi zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych (zwykle miesięcznych) – art. 105 ust. 1 pr. tel. Odszkodowanie jest wyłączone, jeśli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin (art. 105 ust. pr. tel.). Co ważne abonent nie musi udowadniać wysokości poniesionej szkody ani faktu jej poniesienia. Zatem panu Markowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 3/15 opłaty miesięcznej za telefon, czyli 30 zł.

 

Czy Pan Marek może żądać więcej, twierdząc, że jego straty w wyniku np. braku możliwości komunikacji z klientami były wyższe? Niestety nie, gdyż TP SA odpowiada w tym wypadku jedynie w zakresie określonym ustawą!

 

Odpowiedzialność za niedziałający internet

 

W tym wypadku, ponieważ szerokopasmowy, szybki internet nie jest usługą powszechną, zastosowanie znajdą wyżej wymienione przepisy Kodeksu cywilnego. Pan Marek może od umowy odstąpić co do części niewykonanej (art. 491 § 1 K.c.) i żądać zwrotu tego, co sam świadczył oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 494 w zw. z art. 471 K.c.). Zatem pan Marek może domagać się zwrotu opłaty za 3 dni, podczas których internet nie działał (tj. 10 zł) oraz – co istotne – odszkodowania w pełnej wysokości strat poniesionych wskutek niedziałania internetu (ale już nie telefonu!). Tak więc 300 zł x 3 dni = 900 zł.

 

Czy TP SA może bronić się zarzutem, że do przerwy w świadczeniu usług doszło z winy operatora W? Nie, gdyż zgodnie z art. 474 K.c.: „dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza”.

 

Jak dochodzić roszczeń przeciwko operatorowi?

 

Pan Marek może zgłosić reklamację do TP SA. Zgodnie z art. 106 ust. 1 pr. tel. „dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej”. Niezwykle istotne jest to, że ma on tylko 30 dni na rozpatrzenie. Jeśli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie została rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona (art. 106 ust. pr. tel.). Warto zwrócić uwagę, iż przepis ten nie odnosi się tylko do TP SA, ale do wszelkich „dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych”. Również nie ma w tym wypadku znaczenia, czy usługa, której dotyczy reklamacja, jest usługą powszechną, czy też nie.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.04.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 1 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl