.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odszkodowanie od pracownika za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 01.04.2016

Pracownica przedszkola nie realizowała zajęć dydaktycznych z dziećmi a ponadto narażała dzieci na niebezpieczeństwo. Powiedziałam, że nie chcę z nią już pracować, czyli złożyłam oświadczenie woli. Zaproponowałam porozumienie stron. Pracownica odmówiła i na drugi dzień wróciła z rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracodawcy bez wypowiedzenia. Czy mogę wezwać ją do zapłaty odszkodowania, a następnie pozwać do sądu pracy za niewykonywanie obowiązków pracowniczych i narażenie dzieci na niebezpieczeństwo? Ponadto zjadała posiłki przeznaczone dla dzieci bez mojej zgody i zapłaty. Czy mogę wezwać ją do zapłaty za posiłki lub żądać odszkodowania za kradzież posiłków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

 

Zwykle do zawarcia porozumienia dochodzi na skutek złożenia oferty przez jedną ze stron stosunku pracy i jej przyjęcia przez drugą stronę. Znajdują tu odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o ofertowym trybie zawierania umów. O złożeniu oferty możemy zatem mówić, jeśli przedstawione drugiej stronie oświadczenie zmierzające do zawarcia porozumienia określa istotne jego postanowienia. W zasadzie takim istotnym postanowieniem jest jedynie wskazanie trybu rozwiązania stosunku pracy. Najczęściej w ofercie wskazuje się także termin rozwiązania. Oferent może również określić inne warunki zakończenia umowy o pracę w tym trybie. Porozumienie rozwiązujące uważa się za zawarte, jeśli oblat przyjął ofertę bez zastrzeżeń. Przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia poczytuje się za nową ofertę. Tak jest choćby w przypadku propozycji zmiany terminu rozwiązania umowy bądź też uzależnienia przez pracodawcę zgody na zawarcie porozumienia od rozliczenia się pracownika z powierzonego mu mienia. Termin, w którym oferta wiąże, może być wskazany w samej ofercie. Jeżeli zatem strona stosunku pracy w piśmie zawierającym ofertę porozumienia rozwiązującego oznaczy datę ustania tego stosunku, to jest to równocześnie termin, do którego wiąże go oferta i do którego druga strona może skutecznie ofertę przyjąć. Jeśli tak nie jest, obowiązują reguły określone w art. 66 § 2 K.c.

 

W przeciwieństwie do innych czynności prawnych rozwiązujących stosunek pracy, porozumienie stron może być dokonane w dowolnej formie, choć oczywiście zachowanie formy pisemnej ma istotne walory dowodowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by strony zgodną wolę rozwiązania stosunku pracy wyraziły ustnie, a nawet – jak to podkreślono wcześniej – w sposób dorozumiany, z tym wszak zastrzeżeniem, że musi być ona ujawniona w sposób dostateczny. W świetle powyższego pewne problemy mogą wiązać się z treścią art. 77 § 2 K.c., zgodnie z którym, jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej rozwiązanie, między innymi za zgodą obu stron, powinno być stwierdzone pismem. W art. 29 § 2 K.p. stanowi się tymczasem, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Nie jest to jednak z pewnością forma zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) ani też nie do celów dowodowych (ad probationem). Pomimo to najczęściej umowa o pracę przybiera postać spisanego dokumentu. Należałoby wówczas mieć na względzie wskazany wyżej art. 77 K.c., przy czym owo pisemne stwierdzenie rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron następuje w wydawanym pracownikowi świadectwie pracy. Nie przeczy to, że samo zawarcie porozumienia rozwiązującego nie jest związane z jakimikolwiek wymogami formalnymi.

 

Skoro pracownica odmówiła zgody na porozumienie stron oznacza to, że Pani oferta nie została przyjęta, a więc powinna Pani była rozwiązać umowę w formie pisemnej (nawet jeśli z winy pracownicy).

 

W obecnej sytuacji pracownica złożyła pismo rozwiązujące stosunek pracy z Pani winy i należy uznać, że takie rozwiązanie jest skuteczne, wobec czego Pani powinna się odwołać w tej sytuacji do sądu pracy.

 

Zgodnie z art. 611 K.p. w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

 

Jeśli jest Pani w stanie udowodnić, że doszło do kradzieży posiłków może Pani wnieść sprawę do sądu karnego z tytułu kradzieży. Jednakże sąd pracy tego przypadku rozpatrywać nie będzie, gdyż nie ma ku temu uprawnień. To samo dotyczy zaniechania opieki nad dziećmi. Takie działanie mogłoby stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, ale nie może stanowić podstawy uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania, tym bardziej, że dzieciom nic się nie stało, więc nie ma podstaw do odpowiedzialności ani cywilnej, ani karnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl