.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie od osób bezprawnie zajmujących lokal

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 01.12.2014

Właściciel lokalu zajmowanego przez inną osobę bez tytułu prawnego może, oprócz opróżnienia lokalu, żądać od tej osoby odszkodowania lub wynagrodzenia. W zależności od tego, czy bezprawnie zajmowany lokal jest lokalem mieszkalnym, czy też lokalem użytkowym, inne będą jednak podstawy prawne takich żądań. Za bezumowne korzystanie z lokalu odpowiedzialność może ponosić również gmina, która nie zapewniła osobie uprawnionej lokalu socjalnego.Odszkodowanie od osób bezprawnie zajmujących lokal

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie od osób bezprawnie zajmujących lokal mieszkalny

Zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1 osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać właścicielowi odszkodowanie (przez lokal w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów uważa się lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki). Odszkodowanie to powinno odpowiadać wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu, jednakże jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby bezprawnie zajmującej lokal odszkodowania uzupełniającego.

 

Szczególne uregulowanie ustawa o ochronie praw lokatorów ustanawia w stosunku do osób uprawnionych do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu. Mają one obowiązek opłacać odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

 

Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego2, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa (jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa).

Odszkodowanie od osób bezprawnie zajmujących inny lokal niż lokal mieszkalny

W odniesieniu do lokali niebędących lokalami mieszkalnymi ewentualne żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu opierać się będą na przepisach Kodeksu cywilnego o ochronie własności.

 

Zgodnie z art. 224 Kodeksu cywilnego samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z lokalu i nie jest odpowiedzialny ani za jego zużycie, ani za jego pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie lokalu, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z niego i jest odpowiedzialny za jego zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.

Obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela

Natomiast obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są, zgodnie z art. 225 Kodeksu cywilnego, takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jednakże samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego.

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.12.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 1 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »