.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odszkodowanie od lotniska

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 16.01.2014

W 2007 r. kupiłam mieszkanie w Warszawie. W 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wydał uchwałę nr 76/11, w której ustanowił obszar ograniczonego użytkowania w okolicach portu lotniczego im. F. Chopina. Moje mieszkanie znajduje się w tym obszarze, jednak poza strefami Z1 i Z2 (załączam mapę, na której zaznaczyłam położenie mojego budynku). Czy mogę się starać o odszkodowanie od lotniska z tytułu kosztów, które muszę ponieść, aby zapewnić odpowiedni klimat akustyczny, a także spadku wartości nieruchomości?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do art. 136 ustawy Prawo ochrony środowiska (w skrócie: P.o.ś.):

 

„1. W razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne.

2. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.

3. W razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa w art. 129 ust. 2, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie”.

 

Natomiast art. 435 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) stanowi:

 

„§ 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami”.

 

Zgodnie z art. 436 K.c.:

 

„§ 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.

§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności”.

 

Według art. 437 natomiast „nie można wyłączyć ani ograniczyć z góry odpowiedzialności określonej w dwóch artykułach poprzedzających”.

 

P.o.ś. wskazuje, że możliwe jest odszkodowanie z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, stanowi bowiem, że „w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania (…) są sądy powszechne” (art. 136 ust. 1 P.o.ś.).

 

A skoro może dojść do sporu na tym tle, tym bardziej może dojść do zawarcia ugody. Jak widać, ustawa operuje wyrażeniem „obszar ograniczonego użytkowania”, nie używa pojęć „strefa Z1” lub „strefa Z2”.

 

Z uzasadnienia uchwały, na którą się Pani powołuje, wynika, że przegląd ekologiczny dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie wykazał, że oddziaływanie akustyczne portu znacznie wykracza poza teren, do którego zarządca posiada tytuł prawny. Dotyczy to zarówno pory dziennej, jak i pory nocnej. Oddziaływanie to występuje głównie na kierunkach wykonywanych operacji lotniczych, tj. startów i lądowań statków powietrznych i obejmuje tereny gmin: Warszawa (dzielnice: Włochy, Ursus, Ursynów, Mokotów, Wilanów, Ochota, Wola i Bemowo) oraz Michałowice, Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice i Konstancin-Jeziorna.

 

Przedstawione w przeglądzie zasięgi oddziaływania hałasu dla lotniska zostały obliczone w oparciu pomiary wykonywane za pomocą systemu monitoringu hałasu na terenie lotniska, punktowe pomiary kontrolne oraz obliczenia empiryczne wykonane w oparciu o dane i założenia eksploatacyjne dotyczące ilości i kierunków operacji lotniczych, typów statków powietrznych.

 

Podstawą określenia obszaru ograniczonego użytkowania są mapy, dane i materiały zawarte w przeglądzie ekologicznym, a granice obszaru wyznaczone zostały ściśle według przebiegu izofon (linii jednakowego poziomu dźwięku) wskazanych w przeglądzie jako podstawa wyznaczenia obszaru. Podstawą wyznaczenia zewnętrznej granicy obszaru jest obwiednia wyznaczona z połączenia izofony o wartości LAeqN = 45 dB dla pory nocnej i izofony o wartości LAeqD = 55 dB dla pory dziennej. Wartości przyjętych wskaźników hałasu są zgodne z wartościami wymienionymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

 

Wewnętrzną granicą obszaru jest granica terenu Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. W obszarze wyróżniono strefy Z1 i Z2, które obejmują tereny stale narażone na znaczny hałas lotniczy. Strefa Z1 obejmuje najbardziej zagrożone części obszaru ograniczonego użytkowania, w których hałas miarodajny przekracza poziom 55 dB w porze nocy i równocześnie, prawie w całej strefie, poziom 65 dB w porze dziennej. Podobnie kształtuje się poziom długookresowych wskaźników hałasu: w porze nocy wskaźnik LN przekracza poziom 55 dB, a w porze dnia poziom wskaźnika LDWN jest wyższy niż 65 dB. Granicą strefy Z1 jest izofona przebiegu miarodajnego poziomu dźwięku o wartości 55 dB w porze nocy. Strefa Z2 obejmuje tereny, gdzie poziom hałasu mierzony wskaźnikiem hałasu miarodajnego w porze nocy jest większy niż 50 dB i mniejszy niż 55 dB. Poziom hałasu w nocy mierzony długookresowym wskaźnikiem hałasu LN zawiera się w granicach 50-55 dB, a poziom hałasu mierzony wskaźnikiem LDWN generalnie mieści się w granicach 60-65 dB.

 

Na terenie całego obszaru ograniczonego użytkowania, w planowanych budynkach, należy zapewnić izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych zgodnie z polskimi normami dotyczącymi wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Natomiast w istniejących budynkach należy zapewnić w pomieszczeniach poziom dźwięku nieprzekraczający wartości dopuszczalnych określonych w polskiej normie poprzez odpowiednią izolacyjność przegród zewnętrznych i elementów budowlanych.

 

Granice obszaru ograniczonego użytkowania i stref Z2 i Z1 opisane zostały za pomocą współrzędnych geodezyjnych oraz w formie opisowej. Pozwala to na jednoznaczne i precyzyjne ich wyznaczenie.

 

Jak wynika z analizy dokumentów:

 

Obszar ograniczonego użytkowania obejmuje powierzchnię 105,85 km2, a według szacunków wykonanych na podstawie danych ewidencji ludności zamieszkuje go ok. 317 000 osób.

 

Strefa Z2 zajmuje obszar 9,11 km2, który zamieszkuje ok. 9000 osób, a strefę Z1 o powierzchni 3,23 km2 zamieszkuje ok. 970 osób. Pani mieszkanie znajduje się w budynku w strefie oznaczonej kolorem żółtym – jest więc ono w obszarze ograniczonego użytkowania. Można to jednak jeszcze potwierdzić, sprawdzając numer działki, na której znajduje się Pani budynek. Numery działek wskazane są w załączniku nr 5 do uchwały.

 

W ostatnim czasie zapadł w Warszawie wyrok w sprawie sygn. IV C 1107/08. Właściciele uzyskali odszkodowanie od lotniska z tytułu zmniejszenia się wartości ich nieruchomości.

 

Niewątpliwie istnieje związek przyczynowy pomiędzy wejściem w życie wskazanej uchwały oraz potencjalną szkodą. Wszak jej skutkiem są ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (mieszkania) oraz inne ograniczenia w wykonywaniu prawa własności. Gdyby jej nie było, nie byłoby także ograniczeń.

 

Uznaję, że istnieje możliwość zażądania odszkodowania od lotniska z tego tytułu. Być może dojdzie do zawarcia ugody pozasądowej. Jeżeli nie – pozostaje tylko droga sądowa. Wtedy oczywiście wysokość szkody oceniana będzie w drodze opinii biegłego.

 

Szkoda to nie są teoretyczne przyszłe wydatki, lecz wartość rzeczywiście stracona. Pani przewiduje, że zapewnienie odpowiedniego klimatu akustycznego wymagać będzie określonych działań i nakładów. Przy decyzji o samodzielnym montażu (ulepszeniach i nakładach) należy się obawiać, że zostaną one uznane za niecelowe lub nadmierne.

 

Z tego względu wskazane byłoby wystosowanie pisma do lotniska z żądaniem zapłaty odszkodowania za utratę wartości mieszkania oraz pokrycia kosztów zapewnienia ochrony akustycznej. Poprzedzone to powinno być analizą sytuacji na rynku nieruchomości celem ustalenia orientacyjnej kwoty odszkodowania oraz ustaleniem zakresu i kosztów wykonania ochrony akustycznej.

 

Przy tym zagadnieniu należałoby zadbać o dowody na wykazanie przekroczenia tych parametrów, ich uciążliwość itp. Istotne byłyby istniejące oraz wymagane środki techniczne zapewniające odpowiednią izolacyjność przegród zewnętrznych i elementów budowlanych, a w pomieszczeniach – poziom dźwięku nieprzekraczający wartości dopuszczalnych określonych w polskiej normie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl