Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie od dewelopera za nieprawidłowe wykończenie mieszkania

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 23.08.2010

Kupiliśmy mieszkanie od dewelopera. Załącznik do umowy wstępnej zawierał opis standardu wykończenia lokalu. Już kilka miesięcy temu podpisaliśmy umowę zakupu, która zakładała oddanie mieszkania 20 lutego. Do dzisiaj to nie nastąpiło, ponieważ prezes firmy nie zgadza się na pokrycie kosztów wykończenia, które były zapisane w załączniku do umowy wstępnej (kuchnia i łazienka zostały wykończone tylko w połowie, na co się nie zgadzamy). Żądam obecnie wydania lokalu bez usterek z zapisem rozbieżności od umowy. Czy mogę starać się o odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy zacząć od tego, że dewelopera i Pana jako nabywcę łączy stosunek wierzyciela i dłużnika, który powstał na skutek zawarcia umowy deweloperskiej.

 

Umowa deweloperska jest umową nienazwaną w rozumieniu prawa cywilnego. Zobowiązanie dewelopera stanowi wybudowanie na nieruchomości i przeniesienie po wybudowaniu i wydzieleniu konkretnych nieruchomości lokalowych wraz z udziałami w nieruchomości gruntowej lub w prawie jej wieczystego użytkowania oraz we własności części wspólnych budynku, mianowicie części służących do wspólnego użytkowania. Ponadto ustanowienie zarządu budynkiem. Zamawiający zaś zobowiązany jest do zapłaty ceny w całości.

 

Ogólne zasady wywiązania się ze zobowiązań reguluje Kodeks cywilny (w skrócie K.c.). Wynika z nich, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, które dłużnik zobowiązany jest spełnić. Sposób spełnienia świadczenia nie jest pozostawiony jedynie uznaniu dłużnika. Przeciwnie, w celu ochrony wierzyciela przepisy wprowadzają odpowiednie zasady służące do oceny, czy dłużnik wykonał należycie swoje zobowiązanie.

 

Zgodnie z art. 354 §1 K.c. „dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom”.

 

Ponadto należy pamiętać, że deweloper jest profesjonalistą, stąd zobowiązany jest przy wywiązywaniu się ze zobowiązania do zachowania należytej staranności właściwej dla zawodowego charakteru czynności. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania odpowiada za wyrządzoną z tego tytułu kontrahentowi szkodę i zobowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie bowiem z art. 471 K.c. „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

Przez nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika należy rozumieć miedzy innymi nieterminowe wykonanie świadczenia – czyli przekroczenie terminu jego spełnienia wynikającego z umowy.

 

Z pytania wynika, że deweloper nie zachował terminu wydania przedmiotowego lokalu.

 

Ponadto deweloper nie doprowadził lokalu do stanu ustalonego w umowie.

 

Mając na uwadze powyższe informacje, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy przez dewelopera.

 

Skoro bowiem deweloper zobowiązał się do wykończenia lokalu zgodnie z załącznikiem do umowy i tego nie zrobił (lub zrobił tylko częściowo), to jest odpowiedzialny za nienależyte wykonanie zobowiązania.

 

Reasumując, jeśli mimo Pańskiego wezwania deweloper w wyznaczonym przez Pana terminie nie doprowadzi lokalu do umówionego stanu i nie przekaże mieszkania, to moim zdaniem roszczenie odszkodowawcze będzie w pełni zasadne.

 

Art. 477 § 1 K.c. daje ponadto wierzycielowi, w razie opieszałości dewelopera (dłużnika), prawo żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Oznacza to, że można dochodzić odszkodowania od dewelopera z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania oraz zwłoki w wykonaniu.

 

Trzeba też pamiętać, że wierzyciel powinien nie tylko wykazać wysokość szkody i podać, co się na nią składa, ale także wyjaśnić związek przyczynowy między zwłoką dłużnika a wysokością i zasadnością odszkodowania na rzecz wierzyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 5 =

»Podobne materiały

Czy mogę domagać się, aby deweloper wymienił uszkodzone okno?

Jestem przed odbiorem mieszkania od dewelopera. Zgłosiłem uszkodzenia ramy okiennej i samego okna (zdjęcie w załączniku). Kierownik budowy powiedział, że uszkodzenie zostanie zalakowane. Nie odpowiada mi to. Czy mogę domagać się, aby deweloper wymienił uszkodzone okno?

 

Sprzedaż i zwrot części używanych

Prowadzę sprzedaż części – w tym używanych. Stan niektórych z nich można prosto ocenić, np. błotnika czy lusterka. Sprzedaję też części „współzależne” – np. alternatory. Gdy klient zamontuje taką część w pojeździe i zorientuje się, że problem tkwi gdzie indziej, zwykle chce z

 

Klient twierdzi, że otrzymał niekompletne zamówienie, co zrobić?

Prowadzę sklep internetowy z artykułami dla dzieci. Ostatnio klientka zgłosiła nam brak kilku przedmiotów w przesłanym od nas zamówieniu. Po sprawdzeniu monitoringu pakowania paczek okazało się, że wszystkie zamówione przez nią artykuły zostały zapakowane do kartonu. Jednak klientka uparcie twierdzi

 

Rękojmia po okresie gwarancyjnym

Do budowanego domu zakupiłam w firmie zajmującej się sprzedażą i montażem drzwi wejściowe na zamówienie – ze świetlikiem wykonanym w technologii tzw. matowej szyby zespolonej. Gwarancja minęła we wrześniu 2019 r., a w grudniu – podczas mrozów – ujawniła się wada ukryta polegająca n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »