.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie dla właściciela działki wydzielonej pod drogę publiczną

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 02.07.2014

Jestem właścicielką nieruchomości, z której wydzieliłam działkę przeznaczoną pod drogę publiczną (w myśl art 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Urząd miasta zwleka jednak ze złożeniem wniosku do sądu rejonowego o ujawnienie prawa własności. Nie ma przeszkód formalnych, by tego dokonać (urząd tłumaczy się brakiem środków na odszkodowanie). Czy jest jakiś sposób, aby zmusić urząd do zmiany wpisu w księdze wieczystej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.: Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, dalej jako u.g.n.):

 

„1. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.

2. Właściwy organ składa wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Podstawą wpisu tych praw do księgi wieczystej jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział.

3. Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości”.

 

Na gruncie stanu prawnego obowiązującego od dnia 16 grudnia 2006 r. przejście na własność działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne uległo zasadniczym zmianom. Chodzi o zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, dalej jako u.i.d.) przez ustawę z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601).

 

Wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne odbywa się na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Decyzja ta stanowi również podstawę do przejścia z mocy prawa wydzielonych pod budowę dróg działek gruntu na własność Skarbu Państwa w przypadku lokalizacji dróg krajowych oraz własność odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (art. 12 ust. 4 u.i.d.). Z dniem, z którym decyzja stanie się ostateczna, własność części nieruchomości przechodzi na nowych właścicieli, dotychczasowym zaś należy się odszkodowanie ustalane i wypłacane w trybie określonym w u.g.n. z zastrzeżeniem art. 18 i art. 18a (art. 12 ust. 5 u.i.d.). Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) – art. 12 ust. 3 u.i.d.

 

Inny sposób przejścia na własność działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wynika z treści art. 98 u.g.n. Przejście na własność wydzielonych działek gruntu jest następstwem podziału nieruchomości. Przejście to ma miejsce wówczas, gdy wniosek o podział nieruchomości złoży właściciel, a mająca powstać w przyszłości droga publiczna (lub też ewentualnie poszerzenie już istniejącej) uwzględnione zostaną w obowiązującym miejscowym planie lub też w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zobacz: art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. Nr 80 poz. 717, dalej jako u.z.p.). Przy sporządzaniu projektu podziału konieczne jest wówczas uwzględnienie przyszłych projektowanych dróg publicznych, w przeciwnym razie wstępny projekt podziału może nie uzyskać pozytywnej opinii co do zgodności z planem miejscowym lub z decyzją o ustaleniu lokalizacji (art. 93 ust. 4 u.g.n.). Z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanie się ostateczna, następuje przejście wydzielonej działki gruntu na własność Skarbu Państwa, województwa, powiatu i gminy, w zależności od kategorii drogi, która ma powstać (odpowiednio krajowa, wojewódzka, powiatowa i gminna). Właścicielowi, którego działka została wydzielona pod drogę publiczną należy się odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej z dotychczasowym właścicielem, a jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia, wówczas odszkodowanie ustala się i wypłaca w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 5 działu III u.g.n. Biorąc jednakże pod uwagę fakt, że duża część terenów pozbawiona jest miejscowych planów, a lokalizacja dróg odbywała się będzie w oparciu o przepisy u.i.d., tryb określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami będzie miał niewielkie zastosowanie.

 

Wpis w księdze wieczystej nie ma w tej sprawie znaczenia. Sama decyzja zatwierdzająca podział jest podstawą do żądania odszkodowania dla właściciela działki wydzielonej pod drogę, o ile była to droga publiczna i jest ujęta w planie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl