Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za zniszczenie środka trwałego a zwolnienie z podatku dochodowego

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 29.03.2020

W czerwcu doszło do uszkodzenia środka trwałego maszyny budowlanej (była własnością właściciela firmy). W październiku firma otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. W listopadzie wszystkie otrzymane środki zostały wydatkowane na opłatę wstępną do firmy leasingowej na leasing takiej samej maszyny w celu zastąpienia zniszczonej. Czy tak wydatkowane ubezpieczenie może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym? Nadmieniam, że wyleasingowany środek trwały ma taką samą KRŚT jak zniszczony. Umowa leasingu zawarta na 3 lata, a po zakończeniu wykup maszyny. Czy przepis wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. o zwolnieniu z podatku dochodowego odszkodowań otrzymanych za zniszczenie środka trwałego dotyczy również umowy leasingu? Muszę podjąć decyzję, czy doliczyć odszkodowanie do przychodu za 2019 rok.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za zniszczenie środka trwałego a zwolnienie z podatku dochodowego

Zwolnienie od podatku kwot odszkodowania za zniszczenie maszyny

Kwoty odszkodowań uzyskiwanych przez podatnika od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez niego środka trwałego korzystają od 2019 r. ze zwolnienia od podatku. Skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe po spełnieniu wskazanych w ustawie warunków.

 

Zastosowanie zwolnienia jest możliwe w stosunku do składników majątku, które są środkami trwałymi przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, z pominięciem samochodów osobowych. Wyłączenie z opodatkowania otrzymanego odszkodowania nie dotyczy składników majątku, które nie spełniają powyższego warunku, np. nie zostały zaliczone do środków trwałych ze względu na przewidywany okres użytkowania równy lub krótszy niż rok lub z innych względów.

Warunki skorzystania ze zwolnienia z podatku

Warunkiem jest przeznaczenie kwoty uzyskanej od ubezpieczyciela do końca następnego roku na remont lub odkupienie uszkodzonego mienia.

 

Zwolnienie ma zastosowanie jedynie do odszkodowań za szkody w środkach trwałych powstałe po 31.12.2018 r. A zatem wszystkie odszkodowania dotyczące szkód powstałych przed tym dniem nie podlegają zwolnieniu, nawet jeżeli ich przyznanie lub wypłata nastąpi po 31.12.2018 r.

 

Omawiane zwolnienie od podatku obejmuje:

 

 • części odszkodowań za szkody w środkach trwałych wydatkowane w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na:
  • remont tego środka trwałego albo
  • na zakup lub
  • na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego, przy czym musi to być środek trwały zaliczany zgodnie z KŚT do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta szkoda (rodzaj jest to najbardziej szczegółowe z grupowań KŚT, oznaczane jest symbolem składającym się z trzech cyfr);
 • części odszkodowań odpowiadające wartości wydatków poniesionych przez podatnika na cele określone w pkt 1 od dnia powstania szkody do dnia otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

 

W zakresie, w jakim zwolnienie ma zastosowanie, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środków trwałych, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie uprawniającym do korzystania z omawianego zwolnienia.

 

Opisane zwolnienie ma odpowiednie zastosowanie, jeżeli podatnik po zniszczeniu środka trwałego najpierw z własnych środków pokryje wydatki na remont, zakup lub wytworzenie zniszczonego środka trwałego, a dopiero później otrzyma odszkodowanie, o ile wydatki te nie zostaną przez niego zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów – w tym poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 21 ust. 35a PIT). Podatnik ma w tym przypadku wybór. Może albo nie wykazywać kosztów i skorzystać ze zwolnienia (w stosunku do tej części odszkodowania, która pokryła koszty remontu czy nabycia składnika majątku), albo ująć wydatek w kosztach, a odszkodowanie w całości po stronie przychodów podatkowych.

 

Jak stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

 

„Art. 21.1 Wolne od podatku dochodowego są:

 

29a) przychody uzyskane z tytułu: odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej »Klasyfikacją«, do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a–22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie”.

Przeznaczenie odszkodowania na opłatę wstępną umowy leasingu

Z opisu wynika, że całe odszkodowanie za szkodę w środku trwałym wydatkowane zostało w tym samym roku podatkowym na uiszczenie opłaty wstępnej z tytułu umowy leasingu takiego samego środka trwałego. Jak mniemam, jest to środek trwały zaliczany zgodnie z KŚT do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta szkoda (rodzaj jest to najbardziej szczegółowe z grupowań KŚT, oznaczane jest symbolem składającym się z trzech cyfr).

 

Potwierdza Pani, że wyleasingowany środek trwały ma taką samą KRŚT jak zniszczony. Kwota odszkodowania na pewno nie została wydatkowana na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego.

 

Umowa leasingu może przewidywać prawo leasingobiorcy do dokonania zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Ale umowa leasingu nie jest umową zakupu środka trwałego. Umowa leasingu jest umową na prawo do użytkowania lub użytkowania i pobierania pożytków za określone wynagrodzenie dla leasingodawcy.

 

Środek trwały zakupiony na podstawie umowy leasingu finansowego charakteryzuje się tym, że w okresie obowiązywania umowy właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje podmiot finansujący (leasingodawca). Ustawa PIT pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego (leasingobiorcę) w razie leasingu finansowego (bez prawa zakupu środka po umowie).

Umowa leasingu nie jest zakupem środka trwałego

W związku ze wskazaną wyżej cechą leasingu nie dochodzi do zakupu przedmiotu leasingu z dniem zawarcia umowy leasingu. Do ewentualnego zakupu dochodzi dopiero po zakończeniu umowy na skutek skorzystania z opcji wykupu.

 

Ustawa mówi o środku trwałym. Aby dany składnik został uznany za środek trwały, musi być ujęty e ewidencji środków trwałych – co daje prawo do kosztów w postaci odpisów amortyzacyjnych. A odpisy może robić właściciel środka trwałego. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może to robić podmiot nie będący właścicielem (leasing finansowy). Niestety leasing operacyjny nie należy do takich sytuacji.

 

Wydatki poniesione na opłatę wstępną oraz raty leasingowe mogą być zaliczane w koszty uzyskania przychodów. Wstępna opłata leasingowa warunkuje zawarcie umowy, czyli należy ją powiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, ile z momentem jej zawarcia. Dotyczy ona nie tyle samego trwania usługi leasingu, ile w ogóle prawa do skorzystania z niego. Nie jest opłatą dotyczącą całego okresu trwania umowy leasingu. Stąd opłata ta jest wydatkiem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu. Nie ma obowiązku rozliczania jej proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Tym samym wstępną opłatę należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia. Opłata wstępna stanowi zatem koszty pośrednio związane z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Umowa leasingu zawarta została na 3 lata, a po zakończeniu wykup maszyny. To pozwala na wnioski, że jest to prawdopodobnie leasing operacyjny, przy którym:

 

 • środek trwały jest w czasie trwania umowy własnością leasingodawcy,
 • leasingodawca amortyzuje ten środek trwały (ujmuje go u siebie w ewidencji środków trwałych),
 • leasingodawca nie jest właścicielem środka trwałego w czasie trwania umowy,
 • leasingodawca stanie się właścicielem po dokonaniu wykupu,
 • leasingodawca nie zalicza środka trwałego jaki leasinguje do środków trwałych u siebie.

 

Zwolnienie związane jest nie z prawem do robienia odpisów amortyzacyjnych, ale z prawem własności do którego prowadzi zakup. A skoro nie jest to zakup (ani remont, wytworzenie), to nie wchodzi w rachubę prawo do zwolnienia z podatku PIT.

Odszkodowanie przychodem do opodatkowania

W zaistniałej sytuacji kwota odszkodowania stanowi przychód do opodatkowania. Nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29a ustawy PIT.

 

Wydatek na opłatę wstępną z tytułu umowy leasingu stanowi koszt uzyskania przychodu w dniu jego poniesienia i może być ujęty w kosztach jednorazowo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden - 10 =

»Podobne materiały

Faktury zaliczkowe za płatne za usługę w ratach

Spółka z o.o. świadczy usługę polegającą na znalezieniu pracownika na stanowisko dyrektora w jednym z banków. Usługa będzie realizowana według konkretnego planu i w określnych ramach czasowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie 10 000 zł i będzie wnoszone w dwóch ratach: pierwsza

 

Pożyczki udzielane na weksel a podatek dochodowy

Kilka razy w roku pożyczam znajomym pieniądze za pomocą weksla; potem doliczam pewne oprocentowanie i określam ratę. Dowiedziałem się, że jeśli korzystam z weksli sporadycznie, nie muszę rejestrować działalności. Robiąc to częściej – powinienem, chyba że posiadam jakąś firmę. Czy jej rodzaj je

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »