.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za wypadek przy pracy kierowcy

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 21.11.2019

Uległam wypadkowi w pracy, w wyniku czego amputowano mi wszystkie palce lewej stopy, dodam, że byłam kierowcą zawodowym. Wypadek zdarzył się prawie dwa lata temu. Obecnie mam przyznaną rentę z częściową niezdolnością do pracy w wyniku wypadku przy pracy do końca listopada. W grudniu miałam operację przykrócenia dwóch kości. Kiedy będę mogła starać się o odszkodowanie i jakiej wysokości może być? I czy jak wypłacą mi odszkodowanie, to będę mogła dalej starać się o rentę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy kierowcy

Fot. Fotolia

Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy

Jeśli mówimy o odszkodowaniu od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy, to prawo do niego wynika z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Niestety przy takim opisie Pani sprawy, jaki Pani przedstawiła, uzyskanie odszkodowania nie będzie możliwe. Zgodnie z art. 3 ustawy „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”.

 

Tutaj oczywiście Pani zdarzenie spełnia podstawę do uznania za wypadek przy pracy.

Co przysługuje z tytułu wypadku przy pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje m.in.: jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 

Kwestie przyznania odszkodowania reguluje art. 11 ustawy, zgodnie z którym ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Kiedy domagać się odszkodowania za wypadek przy pracy

Obawiam się, że w Pani przypadku mamy do czynienia ze stałym uszczerbkiem na zdrowiu.

 

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Skoro w chwili obecnej nadal jest Pani leczona, to należy poczekać z roszczeniem do końca tego procesu. Tutaj należy zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego.

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy

Jeśli chodzi o wysokość takiego odszkodowania, to kwestię tę ustawa także reguluje szczegółowo. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 

„Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia:

 

1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej;

2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji”.

Kiedy świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu?

Niestety zgodnie z art. 21 ustawy świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W Pani przypadku mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Wprawdzie Sąd Najwyższy wskazuje, że ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) nie uzależnia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od tego, z jakich przyczyn wypadek nastąpił i po czyjej stronie leży zawinienie. Nawet wyłączna wina ubezpieczonego, a tym bardziej przyczynienie się tylko ubezpieczonego do wypadku – z dwoma wyjątkami – nie powoduje utraty prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Sąd stwierdza, że tylko w sytuacji, gdyby zdarzenie zostało spowodowane wyłącznie zawinionym działaniem ubezpieczonego, przy braku jakichkolwiek innych jego przyczyn, możliwe byłoby pozbawienie go prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego ustalono w toku prawidłowej procedury, że to Pani jest wyłącznie winną zdarzenia w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa wymaganych przy obsłudze danego sprzętu. Można walczyć o odszkodowanie ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy ma Pani możliwość udowodnienia, że naruszenie zasad bezpieczeństwa nie było spowodowane Pani rażącym zaniedbaniem, ale na przykład poleceniem pracodawcy. Taki proces jest jednak trudny, chociaż nie niemożliwy. Zwłaszcza, że otrzymała Pani rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy z tytułu wypadku. Przy założeniu, że „sama jest Pani sobie winna” takiej renty także, zgodnie z brzmieniem art. 21 ustawy, nie powinna Pani otrzymać. Dochodzenia tego roszczenia należy jednak rozpocząć po stwierdzonym przez lekarza zakończonym leczeniu.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy a renta

Co do ostatniego pytania: odszkodowanie jest jednorazowe, renta ma natomiast rekompensować utratę możliwości zarobkowych. Oba świadczenia nie wykluczają się wzajemnie. Natomiast w razie zbiegu uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego z uprawnieniami do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »