.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za ruchomości po zalaniu nieruchomości

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 11.07.2021 • Zaktualizowane: 11.07.2021

Czy na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia nieruchomości mogę domagać się odszkodowania za ruchomości, które znajdowały się w zalanym budynku mieszkalnym? Definicja budynku mieszkalnego nie określa, czy ubezpieczone są też ruchomości. Czy mogę przyjąć, że tak?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za ruchomości po zalaniu nieruchomości

Umowa ubezpieczenia i jej zapisy

W ubezpieczeniu dobrowolnym ramy ochrony ubezpieczeniowej reguluje umowa ubezpieczenia. Strona decyduje się na zapłatę składki ubezpieczeniowej za ochronę właśnie taką, jak przewiduje umowa. Umowę w tym przypadku stanowią postanowienia polisy, których integralną częścią są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Na mocy art. 897 § 1 Kodeksu cywilnego postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego o ubezpieczeniach (art. 805 i następne) są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki. Gdyby postanowienia OWU były niejasne, można by argumentować zakres ubezpieczenia na korzyść konsumenta, ponieważ przyjmuje się w orzecznictwie, że w umowach ubezpieczenia wszelkie sprzeczności lub niejasności zawsze trzeba tłumaczyć na korzyść ubezpieczonego.

 

Wynika to z art. 385 § 2 Kodeksu cywilnego, na mocy którego „wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta” (tu warto zauważyć, że Pani jednak w tym stosunku nie jest konsumentem, bowiem zawarła Pani umowę w zakresie swojej działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca). Zgodnie jednak z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r. (sygn. akt IV CKN 1858/00) „ubezpieczyciel jako autor ogólnych warunków ubezpieczenia, a przy tym profesjonalista, ma obowiązek sformułować je precyzyjnie. W razie niejasności czy wątpliwości co do poszczególnych postanowień należy je interpretować na korzyść ubezpieczającego. Byłoby bowiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, by konsekwencje nieścisłej redakcji tych postanowień obciążały ubezpieczającego”.

Zalanie budynku – zakres ubezpieczenia

Niestety w Pani wypadku tak cel umowy, jak i same postanowienia OWU nie budzą wątpliwości co do tego, czy ruchomości, znajdujące się w budynku mieszkalnym, są objęte ochroną ubezpieczeniową, czy też nie. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony nieruchomości w związku z obciążeniem nieruchomości kredytem hipotecznym (umowa zawierana przez bank na rzecz ubezpieczonego). OWU wyraźnie określa przypadki, gdy ubezpieczeniem objęte są także ruchomości – tj. w § 3 ust. 4 podano, że w ramach ubezpieczenia budynku mieszkalnego w stadium budowy ochroną ubezpieczeniową objęte są składowane na terenie posesji elementy, które posłużą do budowy budynku/zostaną wbudowane w substancję budynku. § 2 ust. 1 pkt 2 określa, że przedmiotem ubezpieczenia jest (stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu) budynek mieszkalny. Zgodnie z definicjami z § 2:

 

„2) budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami;

3) budynek mieszkalny – budynek jednorodzinny w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej (w tym pomieszczenie garażowe), w stadium użytkowania, przeznaczony na cele mieszkalne lub budynek wielorodzinny w stadium użytkowania, przeznaczony na cele mieszkalne”.

 

Stałe elementy to według § 2 pkt 20 „zamontowane na stałe elementy wyposażenia lokalu mieszkalnego, miejsca postojowego, pomieszczenia garażowego, budynku mieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, w szczególności:

a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale związane z podłożem,

b) kominki, piece kuchenne,

c) schody wewnętrzne, antresole,

d) tynki i powłoki malarskie,

e) podwieszane sufity,

f) ?wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,

g) lustra wmontowane w ścianach,

h) zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe, parapety wewnętrzne, i) instalacje: telefoniczna, sieciowa, antenowa (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmowa, sygnalizacyjna, klimatyzacyjna, monitorująca lub przeciwpożarowa wraz z ich oprzyrządowaniem,

j) instalacje: elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania wraz z ich wyposażeniem lub oprzyrządowaniem w postaci m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników,

k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich lub obudowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe; za stałe elementy uważa się także elementy, o których mowa w lit. a–k, które nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane, potwierdzone dowodem ich zakupu oraz solary zainstalowane na zewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy”.

Ubezpieczenie budynku i elementów stałych

Ubezpieczony zatem pozostaje budynek i wymienione powyżej elementy stałe. Ubezpieczeniem nie są natomiast objęte (bo nigdzie takiego zakresu ubezpieczenia nie określono): wyposażenie budynku, w tym ruchomości domowe. Żeby ubezpieczenie obejmowało inny zakres niż sam budynek i elementy stałe, określone w OWU, musiałoby to zostać w OWU/polisie wskazane. Co więcej, dla ruchomości ubezpieczyciele przewidują odrębne ubezpieczenia – także w PZU w pakiecie „Dom” takie ubezpieczenia zostały sformułowane. W OWU tego ubezpieczenia podaje się np.:

 

„2. W ubezpieczeniu mienia ruchomego można ubezpieczyć:

1) ruchomości domowe lub

2) stałe elementy – do których podmiot wskazany w polisie jako ubezpieczony lub domownik posiada tytuł prawny, i które znajdują się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym (z wyłączeniem miejsca postojowego, tarasu i balkonu) w Polsce”.

 

„Wraz z ubezpieczeniem powyższych ruchomości domowych ubezpieczone są również ruchomości domowe, do których podmiot wskazany w polisie jako ubezpieczony lub domownik posiada tytuł prawny, takie jak:

a) ruchomości domowe na zewnątrz:

– na ogrodzonej posesji, na której stoi dom jednorodzinny,

– na tarasie, balkonie domu jednorodzinnego, mieszkania,

– w wydzielonym i ogrodzonym ogródku przynależnym do mieszkania;

b) ruchomości domowe w garażu lub budynku niemieszkalnym w tej samej miejscowości co mieszkanie lub dom jednorodzinny,

c) ruchomości domowe w budowli na posesji, na której stoi dom jednorodzinny, jeśli ta budowla jest zabezpieczona zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2,

d) ruchomości domowe w tymczasowym miejscu zamieszkania dziecka ubezpieczonego, które uczy się i nie ukończyło 25 roku życia w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia. Tymczasowe miejsce zamieszkania dziecka ubezpieczonego to mieszkanie lub pokój w Polsce, do którego ubezpieczony posiada tytuł prawny i w którym to dziecko czasowo zamieszkuje przez czas nauki. Powyższe mieszkanie lub dom jednorodzinny, za wyjątkiem lit. d, jest wskazywany w polisie”.

Brak ubezpieczenia ruchomości w zalanym budynków

Gdyby takie ubezpieczenie zostało wykupione, byłoby to wskazane w polisie ubezpieczeniowej. Bank zapewne jednak o takie ubezpieczenie by nie zabiegał, skoro zabezpieczenie kredytu stanowi sam budynek z częściami stałymi, nie jego wyposażenie.

 

Podsumowując, zakres przedmiotowy ubezpieczenia wynika z OWU i nie wykracza poza wskazania w OWU. W przedstawionych OWU ruchomości nie zostały uwzględnione, przedmiotem ubezpieczenia jest tylko budynek i wymienione elementy stałe. Z tego też względu nie ma podstaw, by dochodzić odszkodowania za zalane ruchomości z polisy, do której OWU mi przedstawiono.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »