Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od umowy z wykonawcą

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 07.05.2013

Zawarłem umowę na wykonanie ogrodzenia. Termin wykonania zamówienia już minął, a wykonawca zwleka z jego realizacją. Czy mogę odstąpić od umowy z wykonawcą (umowę załączam do pytania) albo zmusić go do realizacji zamówienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeanalizowałam załączoną umowę oraz opisany przez Pana stan faktyczny i w mojej ocenie ma Pan przynajmniej kilka możliwych sposobów postępowania.

 

Po pierwsze, nawet bez dokonywania analizy, z jakiego rodzaju umową mamy do czynienia, może Pan skorzystać z przepisu art. 491 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi, że:

 

„§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

 

§ 2. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

 

Oznacza to, że aby odstąpić od umowy, powinien Pan najpierw wezwać nieuczciwego wykonawcę i wyznaczyć mu termin, w którym powinien on wywiązać się z umowy. Wezwanie takie koniecznie powinien Pan udokumentować listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Po bezskutecznym upływie tego terminu będzie Pan uprawniony do odstąpienia od umowy (koniecznie w formie pisemnego oświadczenia) i np. żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania. Wysokość odszkodowania może być obliczona jako różnica pomiędzy kwotą przez Pana zapłaconą a wartością pracy wykonanej przez nierzetelnego wykonawcę. Termin może Pan wyznaczyć dowolny, np. kilkudniowy. Ważne jest, aby dawał on wykonawcy szansę na podjęcie działań.

 

Po drugie, ponieważ zawarta przez Pana umowa ma charakter umowy o dzieło, możemy posiłkować się przepisami odnoszącymi się do tej umowy, i tak – zgodnie z art. 635 i 636 K.c.:

 

„Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

 

Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

 

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła”.

 

Wskazane powyżej regulacje pozwalają Panu nie tylko na niezwłoczne odstąpienie od umowy, lecz także, po uprzednim wezwaniu wykonawcy do wywiązania się z umowy i bezskutecznym upływie wskazanego przez Pana terminu, na zatrudnienie innego podmiotu, który zajmie się wykonaniem umowy, a Pan będzie mógł dochodzić od nierzetelnego kontrahenta odszkodowania w postaci wynagrodzenia nowego wykonawcy, którego zmuszony był Pan zatrudnić do wykonania umowy. Proszę jednak pamiętać o odpowiednim dokumentowaniu wezwań wysyłanych do nierzetelnego kontrahenta. W przypadku sporu sądowego będą miały one kluczowe znaczenie. Podobnie proszę pamiętać o zebraniu przynajmniej kilku kosztorysów, zanim zdecyduje się Pan na powierzenie wykonania umowy jakiemuś innemu podmiotowi. Z doświadczenia powiem, że często takie oficjalne wezwanie skierowane do wykonawcy jest dla niego niezwykle motywujące i przyczynia się do lepszego bądź szybszego wykonania umowy.

 

Proszę także pamiętać, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

prawo budowlane

porady prawne online