Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 28.02.2020

Mam problem z umową ze sprzedawcą energii elektrycznej. Mój dziadek (89 lat) podpisał umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej z inną firmą przesyłową. Przedstawiciel sprzedawcy był u niego w domu, nie zostawił żadnych dokumentów z zawarcia umowy na dostawy energii elektrycznej. Teraz obecny dostawca energii elektrycznej na koniec miesiąca może odciąć mu prąd. Zaznaczam, że mieszkanie, w którym mieszka dziadek, jest moją własnością od 8 lat. Czy dziadek mógł w ogóle podpisać umowę z nowym sprzedawcą energii elektrycznej i czy taka umowa jest ważna w świetle prawa? Proszę o informacje jak odstąpić od umowy i rozwiązać problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odstąpienie od umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej

Fot. Fotolia

Umowa z dostawcą energii elektrycznej zawarta w domu z przedstawicielem

Umowa zawarta przez Pana dziadka była umową o sprzedaż energii zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014.827 ze zm.). Aktualnie można zmieniać sprzedawcę energii, taka umowa ma moc prawną. Obok szczególnych obowiązków informacyjnych ze strony przedsiębiorcy przy umowie zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa ciąży na nim także obowiązek wydania dokumentu umowy. Zgodnie z art. 15 tej ustawy:

 

Art. 15. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

2. W taki sam sposób przedsiębiorca potwierdza konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.”

 

Ciężar udowodnienia spełnienia obowiązków informacyjnych ciąży na przedsiębiorcy (art. 24), niestety analogicznej regulacji nie przewidziano co do ciężaru udowodnienia wydania dokumentu umowy – w tym przypadku zatem to Państwo, gdyby powoływali się na ten fakt, musieliby go udowodnić, co zapewne nie byłoby łatwe, gdyby Pański dziadek podpisał też potwierdzenie ich odbioru.

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

Powoływanie się na okoliczność niepozostawienia dokumentu umowy nie miałoby zresztą istotnego wpływu na jej byt – ustawodawca nie przewidział, iżby skutkiem niewręczenia dokumentu była np. nieważność umowy, nie podał także innych sankcji. Podobnież zresztą jak przy niespełnieniu wymogów informacyjnych:

 

„Ustawodawca nie określił jednak sankcji za niespełnienie wymogów informacyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 11 PrKonsU. Brak w odniesieniu do sytuacji uregulowanej w art. 35 PrKonsU rozwiązania analogicznego do tego, które zawarto w art. 23 PrKonsU. Przepis art. 23 jednoznacznie wskazuje na możliwość uchylenia się konsumenta od zapłaty kosztów, o których uprzednio nie został poinformowany (dotyczy to kosztów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i pkt 10 PrKonsU).” (G. Bar, Ustawa o prawach konsumenta, red. Kaczmarek – Templin, teza VI. II, 2014, Legalis).

 

Jeśli jednak sprzedawca energii nie wykaże, że pouczył Pana dziadka o prawie do odstąpienia od umowy, np. przedstawiając odpowiedni wzór odstąpienia, wtedy oświadczenie o odstąpieniu Pański dziadek będzie mógł złożyć przez rok od zawarcia umowy.

 

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.”

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.

2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.”

 

Odstąpienie od umowy z dostawcą energii elektrycznej

Na pewno, aby odwrócić skutki zmiany sprzedawcy, w pierwszej kolejności powinni Państwo – jeśli to jeszcze możliwe – wykorzystać prawo do odstąpienia od umowy. Jest to prawo, z którym, o ile zostaje zrealizowane w terminie, nie da się dyskutować. Jeśli zatem nie minęło jeszcze 14 dni od zawarcia umowy przez dziadka, proszę wysłać w tym terminie pismo do przedsiębiorcy energetycznego, w którym starszy pan oświadczy, iż na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta odstępuje od umowy. Jeśliby termin 14 dni minął, Pański dziadek może wskazać, że z racji, iż nie został poinformowany o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy, a także nie przedstawiono mu wzoru odstąpienia, odstępuje od umowy w terminie wskazanym w art. 29 ustawy o prawach konsumenta. To drugie raczej jest mało prawdopodobne przy tego typu przedsiębiorcach, stąd na ten argument powołałabym się tylko z daleko posuniętej ostrożności.

 

Wady oświadczenia woli - uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia

Jednocześnie jednak w piśmie tym w pierwszej kolejności Pański dziadek powinien – z powołaniem się na wady oświadczenia woli –uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia. Z uwagi na swą sytuację dziadek powinien podjąć wszelkie działania, które pomogą lub stworzą jakąkolwiek szansę na uchylenie się od zapłaty przedawnionego długu. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków swojego oświadczenia woli może bowiem być w mojej ocenie interpretowane szerzej niż odstąpienie od umowy – tj. w tej konkretnej sytuacji może być traktowane jako uchylenie się od skutków prawnych także zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, gdyby uznano, że takie zostało dokonane, mimo odstąpienia od umowy.

 

Jeśli termin 14 dni nie został zachowany, przedsiębiorca potraktuje oświadczenie jako jednostronne zerwanie umowy i obciąży Pańskiego dziadka przewidzianą zapewne w umowie karą umowną (prawdopodobnie to kwota rzędu ok. 1000 zł), wtedy jednak zachowają Państwo dotychczasowego dostawcę energii (po uprzednim poinformowaniu go o tym). Dlatego, aby przygotować sobie grunt pod dalszą walkę w sądzie, dobrze byłoby do powyższego oświadczenia złożyć jeszcze kolejne – o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Pański dziadek jest osobą starszą, zapewne już dość słabo rozeznającą rzeczywistość, co zostało wykorzystane przez przedstawiciela. Dziadek może twierdzić, że przedstawiciel wprowadził go w błąd, że jedynie przedłuża umowę z dotychczasowym operatorem. W pewnym momencie była to powszechna praktyka niektórych firm, więc jest duża szansa, że sąd uzna te argumenty. Niemniej jednak dobrze byłoby wykazać je odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi dowodzącymi na przykład, że starszy Pan ma demencję bądź inne podobne choroby, które mogą wpływać na słabszą percepcję. Dobrze byłoby np. znaleźć sąsiadów, którzy w podobny sposób przez tego przedstawiciela (przedstawicieli) zostali wprowadzeni w błąd bądź też próbowano ich w ten błąd wprowadzić.

 

Zgodnie z art. 84 K.c.: „§ 1 W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć (…); § 2 Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Na mocy natomiast art. 86 § 1: „Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej”. W przypadku, gdy na podstawie błędu dziadek chciałby się uchylić się od złożonego oświadczenia woli, winien wysłać oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o zawarciu umowy listem poleconym tak, aby dotarło ono do drugiej strony w terminie jednego roku od wykrycia błędu (u Państwa – od dnia dowiedzenia się, że umowa dotyczyła innego sprzedawcy; art. 88 K.c.).

 

Oświadczenie woli nieważne, gdy złożone w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji

Można także jeszcze rozważyć, czy oświadczenia o zawarciu umowy Pański dziadek nie złożył w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 K.c.) – gdyby bowiem tak było, oświadczenie woli byłoby nieważne, a tym samym nieważna byłaby umowa. Ustawa określa jednak, że taki stan następuje w szczególności w przypadku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, choćby przemijającego zaburzenia czynności psychicznych. Gdyby mieli Państwo dowody na to, że u dziadka występują objawy podobne, np. właśnie demencja starcza, można by także z ostrożności powołać się na ten przepis.

 

Podsumowując, w oświadczeniu do sprzedawcy należałoby podać (tj. winien to podać Pański dziadek), że:

 

  • odstępuje od umowy;
  • z ostrożności, gdyby odstąpienie było uznane za nieskuteczne, uchyla się od skutków prawnych swego oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu;
  • z daleko posuniętej ostrożności podaje, że zawierał umowę w stanie, który wyłączał świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, stąd w jego ocenie umowa powinna być uważana za nieważną.

 

Skutkiem wysłania takiego oświadczenia będzie albo jego uznanie (jeśli zachowany jest termin do odstąpienia od umowy) albo nieuwzględnienie (prawdopodobnie przy pozostałych niż odstąpienie punktach). Przy nieuwzględnieniu sprzedawca obciąży dziadka karą umowną i w razie braku zapłaty będzie jej dochodził przed sądem, przy czym zapewne otrzyma nakaz zapłaty i dziadek w odpowiednim terminie będzie musiał wnieść sprzeciw od nakazu, żeby móc go podważyć i powołać się na powyżej wskazane okoliczności. Jeśli w toczącym się postępowaniu uda się te okoliczności udowodnić, sąd nie zasądzi roszczenia.

 

Przy znajomości tych okoliczności mogą Państwo zdecydować, czy podejmować takie czynności w sprawie.

 

Podam jeszcze, że w Prawie energetycznym nie ma wymogu, by umowę o sprzedaż energii podpisała osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości (por. art. 6a ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 3 Prawa energetycznego), stąd Pański dziadek mógł taką umowę podpisać. W samej umowie zapewne było standardowe wskazanie, że posiada tytuł prawny do nieruchomości, stąd starszy Pan nieumyślnie zapewne poświadczył nieprawdę (choć tu można by rozważać, czy takiego tytułu jednak nie posiada, choćby praw płynących z użyczenia).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton