.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odstąpienie od umowy kredytu na zakup samochodu

Wczoraj dokonałem zakupu nowego samochodu z salonu, samochód był już zarejestrowany. Samochód w 40% jest finansowany przez bank  gdyż nie było możliwości zakupu tego samochodu za gotówkę. 60% dokonałem wpłaty własnej. Chciałbym odstąpić od umowy kredytu w ciągu 14 dni i dokonać spłaty całej reszty. Nie dostałem jeszcze umowy kredytowej, ponieważ przedstawiciel poinformował mnie, iż umowa zostanie dosłana pocztą po podpisaniu jej przez bank, dostałem jednak oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Chciałbym również nie rejestrować samochodu na siebie, ale zrobić umowę darowizny na syna, aby on mógł go bezpośrednio na siebie go zarejestrować. Czy mogę tak zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odstąpienie od umowy kredytu na zakup samochodu

Rejestracja nowego samochodu

Właściciel może rozporządzić autem przed zarejestrowaniem go. Nie ma ku temu żadnych przeszkód. Proszę zwrócić uwagę, że nabywcą jest spółka, więc darowizna musi odbyć się zgodnie z zasadami rozporządzania majątkiem spółki przez osobę należycie umocowaną.

 

Nadto między spółką a synem nie może być mowy o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn. Proszę pamiętać o konieczności zgłoszenia i rozliczenia podatku. O ile jest Pan jedynym właścicielem auta – czyli na podstawie umowy kredytu nie wpisano banku jako współwłaściciela.

 

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym rejestracja pojazdu odbywa się na wniosek właściciela, a do zarejestrowania potrzebne jest przedłożenie niezbędnych dokumentów, jednym z nich jest dowód własności pojazdu oraz dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany. W razie nieprzedłożenia wymaganych dokumentów pojazd nie może być zarejestrowany, przy czym dokumenty muszą być prawdziwe nie tylko w znaczeniu formalnym czyli sporządzone przez powołane do tego organy, lecz także zgodne ze stanem faktycznym.

Wniosek o rejestrację

W myśl art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy „Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej warunki i tryb rejestracji pojazdów (…).

W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu (…) składa w organie rejestrującym wniosek o rejestrację pojazdu, zwany dalej »wnioskiem o rejestrację«, do którego dołącza:

1) dowód własności pojazdu;

2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, oraz

4) tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie - oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2-7, odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-9 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

1) umowa sprzedaży,

2) umowa zamiany,

3) umowa darowizny,

4) umowa o dożywocie,

5) faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,

6) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności”.

 

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (§ 4 ust. 2).

 

Przepisu tego nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, o których mowa w § 3 ust. 1, w przypadku gdy:

 

  1. przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą;
  2. zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy (§ 4 ust. 3 pkt 1).

 

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, przedstawienie dowodu własności pojazdu jest warunkiem niezbędnym do dokonania rejestracji pojazdu. Przy czym przepisy rozporządzenia wykonawczego określają, najczęściej występujące dowody własności. Nie jest to katalog zamknięty wykluczający możliwość wykazania własności pojazdu innymi dokumentami.

 

Skoro posiada Pan fakturę zakupu, bank nie jest współwłaścicielem, może Pan rozporządzić własnością auta przed jego przerejestrowaniem.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl