Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odśnieżanie posesji należącej do właściciela wynajmowanego obiektu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.03.2011

Wynajmuję budynek usługowy na terenie należącym do właściciela (na działce znajduje się jego dom). Kto jest zobowiązany odśnieżać teren posesji, drogę dojazdową, miejsca postojowe i dach budynku? Co mogę zrobić, jeśli temperatura w wynajmowanym budynku z winy właściciela nie osiąga minimalnego poziomu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek ośnieżania dachu wynika z ustawy Prawo budowlane oraz aktów prawa miejscowego.

 

W świetle art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielu (współwłaścicielach) lub zarządcy obiektu budowlanego, przy czym należy wskazać, że zgodnie z art. 62 ust. 5 tej ustawy kontrole te muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

 

Obowiązek dotyczy także utrzymania obiektu w należytym stanie, tak aby nie zagrażał życiu lub zdrowiu. Z powyższego wynika, iż taki obowiązek nie obciąża najemcy lokalu znajdującego się w budynku.

 

Jako przykład aktu prawa miejscowego można podać rozporządzenie nr 2 wojewody mazowieckiego z 29 stycznia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2006 r. nr 19, poz. 656). Zgodnie z tym rozporządzeniem właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zostali zobowiązani do bieżącego usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na obiektach budowlanych. Niedochowanie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny.

 

Jeśli chce Pan wyegzekwować od właściciela powyższy obowiązek, proszę zgłosić do straży miejskiej, inspekcji nadzoru budowlanego lub po prostu na policję. Jeśli właściciel dostanie upomnienie, to na pewno go to zmobilizuje do usuwania śniegu z dachu.

 

Proszę jednak pamiętać, że w przypadku gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, nakaże w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, na podstawie tej samej decyzji może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Właściciel ponosi także odpowiedzialność wynikającą z art. 91a Prawa budowlanego w przypadku, gdy nie zapewni bezpiecznego użytkowania obiektu, np. w sytuacji intensywnych opadów atmosferycznych, które mogły mieć wpływ na uszkodzenie budynku.

 

Sankcją za naruszenie obowiązków w tym zakresie jest grzywna w wymiarze od 100 do 360 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności od jednego do 12 miesięcy lub pozbawienia wolności do jednego roku.

 

Co zaś tyczy się odśnieżania posesji – generalnie w dużej mierze zależy to od warunków umowy. Jeżeli nie przerzucono na Pana takiego obowiązku – wynajmujący powinien o tę kwestię dbać. Ma on obowiązek udostępnić Panu przedmiot najmu w stanie nadającym się do umówionego użytku. Brak odpowiedniego dojazdu do przedmiotu najmu może być potraktowany jako naruszenie warunków umowy.

 

To samo dotyczy temperatury.

 

Zgodnie z art. 662 § 1 Kodeksu cywilnego „wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu”. Jeśli do tego konieczne jest zapewnienie odpowiedniego dojazdu i parkingu – ma obowiązek go odśnieżyć.

 

Uprawnienia, jakie przysługują Panu z tytułu nieprzydatności budynku do umówionego użytku, są następujące: jeżeli wada lokalu jest tak znaczna, że czyni niemożliwym używanie rzeczy, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, a gdyby wadę dało się usunąć, uprawnienie powyższe przysługuje mu dopiero po bezskutecznym upływie odpowiedniego czasu po zawiadomieniu wynajmującego, gdy ten ostatni wady nie usunął. Jeżeli rzecz najęta ma wady ograniczające jej przydatność do umówionego użytku, wówczas najemca ma prawo żądać obniżenia czynszu za czas trwania wad, a gdyby czynsz zapłacił z góry, zwrotu odpowiedniej jego części.

 

Proszę pamiętać, że umowa najmu może jednak zawierać odmienne regulacje w pewnych kwestiach lub je uzależniać od pewnych warunków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 6 =

»Podobne materiały

Ubezpieczenie OC auta, które już nie istnieje

Zostałem z dowodem rejestracyjnym samochodu. Auto zostało zezłomowane, nie mam jednak dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiem też, który zakład tę usługę wykonał, gdyż sprawę załatwiała moja żona, z którą nie mam kontaktu (przebywa za granicą). Muszę więc płacić OC za coś, czego już nie posiada

 

Zanieczyszczanie ściekami prywatnej posesji – odszkodowanie i rekultywacja

Na teren mojej działki wylewają się ścieki odprowadzane z pobliskiej szkoły przemysłowej. Zgłosiłem problem dyrektorowi szkoły, ale zabezpieczenie rzeki (do której odpady są wlewane) zerwało się już miesiąc po jego wykonaniu. Wiem, że szkoła nie ma zezwolenia wodnoprawnego na spust ścieków. Chciałby

 

Ustawa o broni i amunicji – posiadanie broni gazowej i obowiązek jej rejestracji

Od 1993 roku posiadam rewolwer gazowy, na który mam wystawione przez KWP pozwolenie bezterminowe. Od wielu lat nie jest on mi do niczego potrzebny, leży zamknięty w sejfie. Zastanawiam się, w jaki sposób zwrócić się do KWP i wręcz oddać ten gazowiec bez narażania się na jakikolwiek zarzut postępowan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »