Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sposób i moment powstawania odsetek od zaległości podatkowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.02.2009

Artykuł wyjaśnia sposób i moment powstawania odsetek od zaległości podatkowych oraz wskazuje zasady stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odsetki od zaległości podatkowych, a dokładniej obowiązek zapłaty odsetek od zaległości podatkowych w określonych sytuacjach wynika wprost z ustawy. W ściśle określonych przypadkach może wynikać również z decyzji właściwego organu albo innej czynności prawnej. Odsetki pełnią funkcję kompensacyjną i uznawane są za świadczenie uboczne ściśle związane ze świadczeniem głównym. Zwykło się mówić, iż odsetki „dzielą los” świadczenia głównego, którym jest podatek.

 

W prawie podatkowym odsetki są konsekwencją zaległości podatkowej tj. podatków niezapłaconych w terminie płatności. Odsetki wpłacane są bez wezwania organu podatkowego i charakteryzują się automatyzmem powstawania, automatyzmem obowiązku zapłaty oraz obowiązkiem samoobliczania.

 

Wyjątkiem od reguły samoobliczania jest m.in. sytuacja, gdy w postępowaniu podatkowym, po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego, organ podatkowy stwierdzi, że podatnik – mimo ciążącego na nim obowiązku – nie złożył deklaracji, albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części. W takiej sytuacji organ wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie – odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek (analogicznie w stosunku do podatku VAT).

 

Co do zasady odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik czy inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

 

Zgodnie z art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

 

Regulacja ta sprawia w praktyce spore problemy podatnikom, a czasem i organom podatkowym. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2008 r. (sygn. I SA/Wr 34/2008, I SA/Wr 35/2008, I SA/Wr 36/2008) rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości, zdaniem sądu: „Jeśli podatnik zapłaci tylko część długu wobec fiskusa, urząd rozłoży ją proporcjonalnie na zaległość oraz odsetki. Ma taki obowiązek, nie zależy to od jego uznania”.

 

Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim – Ministerstwo Finansów podało w jednym ze styczniowych komunikatów, iż od początku 2009 roku stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 9,75% kwoty zaległości w stosunku rocznym (obniżona), stawka podstawowa wynosi 13%.

 

Nowym rozwiązaniem obowiązującym od 2009 roku jest wprowadzenie przez ustawodawcę obniżonej stawki odsetek za zwłokę. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki wskazanej powyżej. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Powyższe nie znajduje zastosowania do korekty deklaracji:

 

  1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

 

Co więcej, przedstawiciele ministerstwa twierdzą, iż: „Obniżona stawka odsetek ma zastosowanie do naliczania odsetek za zwłokę za okres od 1 stycznia 2009 r. Jeżeli skorygowana deklaracja dotyczy zaległości powstałej przed 1 stycznia 2009 r., to do 31 grudnia 2008 r. odsetki powinny być naliczane według stawki podstawowej, zaś od 1 stycznia 2009 r. do dnia zapłaty, według obniżonej stawki” (z ramienia MF, Magdalena Kobos dla GP, w dniu 13-01-2009 r.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus sześć =

 

»Podobne materiały

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego – część 2

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W jego drugiej części wyjaśnia, kiedy podatnik może skorzystać z pomocy biegłego w ustaleniu cen rynkowych środka trwałego.

 

Pojęcie komunikacji międzynarodowej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Pojęcie to, niestety, nie zostało zdefiniowane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani nie definiuje go Konwencja modelowa OECD czy też komentarz do niej. Powoduje to w praktyce wiele problemów.

 

Najem jako odrębne źródło przychodu

Autor wskazuje podstawowe zagadnienia związane z najmem jako odrębnym źródłem przychodu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »