.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie i oddalenie pozwu

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 06.04.2015

Czy można złożyć w jednym piśmie (odpowiedzi na pozew) wniosek o odrzucenie pozwu, a w przypadku gdy sąd nie uzna, że są dostateczne podstawy do odrzucenia pozwu – wnosić w tym samym piśmie o oddalenie pozwu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście można w odpowiedzi na pozew wnosić o odrzucenie pozwu. Możliwość odrzucenia pozwu jest jednak ściśle określona przez ustawodawcę w art. 199 Kodeksu postępowania cywilnego i nie ma innych podstaw do odrzucenia pozwu, niż te wymienione w tymże artykule.

 

Zgodnie z art. 199 K.p.c.: § 1 Sąd odrzuci pozew:

 

1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna;

 

Cytując za Kodeksem postępowania cywilnego. Pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ.

 

Droga sądowa jest niedopuszczalna, jeżeli sprawa nie może być rozpoznana przez sąd powszechny ze względu na osobę lub przedmiot postępowania. Droga sądowa może być niedopuszczalna bezwzględnie, względnie bądź czasowo.

 

Bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi wtedy, gdy sprawa, ze względu na swój charakter lub wyraźną regulację w przepisach szczególnych, należy do kompetencji sądów szczególnych (np. sądów administracyjnych bądź sądów wojskowych).

 

Względna niedopuszczalność drogi sądowej występuje wówczas, gdy podmiot uprawniony może wybrać sposób ochrony swoich praw – alternatywnie albo przed sądem powszechnym, albo przed innym organem [np. pracownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem, albo przed skierowaniem na drogę sądową przed komisją pojednawczą – według swojego wyboru (art. 242 K.p.)].

 

Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej jest związana z obowiązkiem wcześniejszego wyczerpania innego trybu postępowania (np. administracyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; reklamacyjnego na tle tej ustawy; PrTelekom, czy PrPoczt; ugodowego (np. szkody górnicze); wewnątrzspółdzielczego (PrSpółdz).

 

2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona;

3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

 

Trzeba pamiętać, iż z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony.

 

Dodatkowo Kodeks postępowania cywilnego przewiduje jeszcze dwie inne przesłanki warunkujące odrzucenie pozwu, którymi są:

 

1) zachodzenie brak jurysdykcji krajowej (art. 1097);

2) powód – cudzoziemiec nie uiści w wyznaczonym terminie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu, a pozwany złoży wniosek o odrzucenie pozwu (art. 1124 § 3).

 

Wymienione przyczyny stanowią zamknięty i zupełny katalog kodeksowych przyczyn odrzucenia pozwu.

 

Jeżeli więc zachodzi którakolwiek z opisywanych tu okoliczności, może Pan śmiało wnosić o odrzucenie pozwu.

 

Na wypadek gdyby sąd uznał, iż brak jest przesłanek uzasadniających odrzucenie pozwu, może Pan w tym samym piśmie zawrzeć wniosek o oddalenie powództwa w całości lub w części. Wystarczy w tym celu użyć następującego zwrotu:

 

„W imieniu własnym wnoszę o:

  • odrzucenie pozwu; ewentualnie
  • w przypadku niepodzielenia stanowiska strony co do zachodzenia przesłanek uzasadniających odrzucenie pozwu o jego oddalenie w całości (części) z uwagi np. na jego całkowitą bezzasadność”.

 

Co do oddalenia pozwu – tutaj decyzja należy już wyłącznie do sądu i wniosków, jakie on wyciągnie z przeprowadzonego postępowania dowodowego. Zawsze warto, jeśli tylko zachodzą przesłanki do odrzucenia pozwu, zawrzeć oba wnioski w piśmie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl