.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie apelacji przez sąd i dalsze czynności stron

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 25.10.2011

Jestem stroną w sprawie o zniesienie współwłasności; sąd orzekł na moją korzyść. Jedna ze stron (przez adwokata) w ostatniej chwili zgłosiła apelację, ale z powodu niewniesienia opłat sąd ją odrzucił na posiedzeniu niejawnym. Czy sprawa jest zamknięta w związku z upływem terminu odwoławczego, czy też po uzupełnieniu opłat będzie kontynuowana? Co powinienem w tej sytuacji robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

 

§ 11. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc.

 

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

 

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

 

§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.

 

§ 5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871 podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 1302:

 

„§ 1. Pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu.

 

§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych w § 1 strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny.

 

§ 3. Sąd odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego środki odwoławcze lub środki zaskarżenia (apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skargę na orzeczenie referendarza sądowego) podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia”.

 

Rygor określony w art. 1302 § 3 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy apelację wnosi sama strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

 

Jak wynika z Pańskiego opisu, apelacja wnoszona była przez adwokata – profesjonalnego pełnomocnika. Przepisy nakładają wówczas obowiązek uiszczenia opłat razem ze składanym pismem – wobec ich braku apelacja została odrzucona, a postanowienie sądu I instancji prawomocne.

 

Skutkiem nieopłacenia środków odwoławczych i środków zaskarżenia (takich, jak apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku) jest ich odrzucenie.

 

Obecnie, nawet jeśli strona uiści opłatę, apelacja nie będzie rozpatrywana. Jeśli już sąd odrzucił apelację i nie ma podstaw do zaskarżenia takiego postanowienia, apelacja nie będzie przez sąd rozpatrywana.

 

Proszę więc wstrzymać się z jakimikolwiek ruchami do czasu, gdy otrzyma Pan odpis apelacji z wyznaczonym terminem do ustosunkowania się do niej.

 

Obecnie wobec odrzucenia środka zaskarżenia postanowienie sądu I instancji jest wiążące dla stron. Aby uzyskać postanowienie sądu, należy udać się do sądu i odebrać odpis prawomocnego postanowienia – można to załatwić osobiście lub listownie. Takie postanowienie jest podstawą do wpisu do księdze wieczystej i wnioski w tym zakresie składa sam zainteresowany, ponosząc stosowne opłaty w ramach wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton