Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucanie spadku przez dzieci zamieszkałe w Wielkiej Brytanii

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.06.2017

Mieszkamy z żoną i dziećmi w Wielkiej Brytanii, dzieci urodziły się tutaj (nigdy nie były w Polsce, nie mają polskich dokumentów). Niedawno zmarł mój ojciec i odrzucił długi. W jakim sądzie powinniśmy w imieniu dzieci odrzucić ten spadek? Czy możemy złożyć jeden wniosek dla dwójki dzieci lub opłacić go podwójnie po 40 zł? Czy któreś z nas będzie musiało udać się do Polski na rozprawę, czy wystarczy ustanowić pełnomocnika z rodziny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o sąd właściwy dla takiego wniosku. W mojej praktyce takie wnioski składam do sądu dla m.st. Warszawy. Zgodnie bowiem z art. 568 Kodeksu postępowania cywilnego sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny. Według zaś art. 569:


„§ 1. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.


§ 2. W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miejscowo właściwy”.

Jak dotąd, sąd ten nie zgłosił się jako niewłaściwy w sprawie. Oczywiście fakt, że Pana dzieci nigdy w Polsce nie były, trzeba zaznaczyć we wniosku, celem uzasadnienia wyboru tego sądu.

Możliwy jest też złożenie jednego wniosku dla dwójki dzieci, w takim znaczeniu, że będzie zawierał odrębne żądanie zezwolenia na odrzucenie spadku po każdym z nich. Formalnie będą to dwa wnioski, w jednym piśmie, które musi być opłacone podwójną opłatą stałą w wysokości 40 (czyli, tak jak Pan wskazał, 2 x 40 zł).

Zgodnie z art. 583 „zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu opiekuńczego w tym przedmiocie staje się skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone, jeżeli na podstawie zezwolenia powstały skutki prawne względem osób trzecich”.

Jak z powyższego wynika, z uwagi na obowiązek wysłuchania rodzica niebędącego wnioskodawcą celowe wydaje się wyznaczenie rozprawy w każdej sytuacji, gdy złożenie oświadczeń na piśmie będzie niewystarczające. Uczestnikiem postępowania nie jest natomiast potencjalna strona czynności prawnej, której dotyczy zgoda.

Tutaj można wnioskować o złożenie przez Pana i żonę jako obojga rodziców będących wnioskodawcami, oświadczenia na piśmie.

Zezwala na to art. 514 § 1, zgodnie z którym rozprawa odbywa się w wypadkach wskazanych w ustawie. W innych wypadkach wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sąd przed rozstrzygnięciem sprawy może wysłuchać uczestników na posiedzeniu sądowym lub zażądać od nich oświadczeń na piśmie.

„Kognicja sądu obejmuje ustalenie, czy czynność istotnie przekracza zwykły zarząd. W orzecznictwie wskazuje się, że dokonując oceny czynności w tym kontekście, należy uwzględnić: ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutki w sferze majątku małoletniego, wartość przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i potrzebę ochrony jego interesów życiowych” (wyrok SN z dnia 16 listopada 1982 r., sygn. akt I CR 234/82, LEX nr 8486).

Kognicja sądu obejmuje ocenę, czy zamierzona czynność jest podejmowana w interesie dziecka, a także celowość czynności i korzyści ekonomiczne, które ze sobą niesie.

Postanowienie sądu ma określać czynność, której dotyczy zezwolenie, wraz ze wskazaniem niezbędnych elementów tej czynności.    Niestety sądy nie zawsze respektują wspólny wniosek oraz prośbę rodziców o ewentualne odebranie od nich oświadczeń na piśmie. Wtedy przynajmniej jedno z Państwa będzie musiało się stawić w sądzie.

Sprawa ta to nie formalność. Sądy warszawskie żądają przedstawienia składu majątku dziecka, majątku spadkodawcy z wykazem jego aktywów i pasywów, niejednokrotnie ze wskazaniem wysokości długów i podmiotów, u których długi te powstały.

Jeżeli na wezwanie sądu, wszystkie potrzebne informacje będą do sądu dostarczone to jest szansa, że sąd wyda postanowienie bez Państwa udziału.  Ustanowienie fachowego pełnomocnika (radcy prawnego czy też adwokata) zwiększa szanse niestawiennictwa Państwa w sądzie. Będzie on w tej sytuacji łącznikiem pomiędzy Państwem a sądem, będzie pomagał w składaniu pism i wyjaśniał sporne kwestie. Jednak nie ukrywam, że oświadczenie pełnomocnika nie zastąpi dowodu z oświadczeń rodziców.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »