.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odroczona kara za niewłaściwą pielęgnację drzew a nowe przepisy

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 29.05.2017

W 2013 r. wykonaliśmy zabiegi pielęgnacyjne w koronach kilku drzew rosnących na mojej działce. Urząd miejski po oględzinach wydał decyzję o ukaraniu mnie karą za niewłaściwe wykonanie zabiegu. W 2016 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie odroczonego terminu kary pieniężnej. Dokonano powtórnych oględzin i wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do czerwca 2017 r. Czy w oparciu o nowe przepisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. postępowanie takie zostanie umorzone?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odroczona kara za niewłaściwą pielęgnację drzew a nowe przepisy

Fot. Fotolia

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustaw o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r., poz. 2249, z późn. zm.) zmieniła przede wszystkim zasady dotyczące zezwoleń wycinki drzew i krzewów. Nowelizacja umożliwiła między innymi usuwanie bez zezwolenia krzewów o powierzchni do 25 m2, drzew i krzewów rosnących na gruntach osób prywatnych, które dokonują usunięcia dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, czy też przeprowadzenie takich zabiegów na potrzeby przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego.

 

Oprócz tego ustawodawca przeredagował art. 85-86 ustawy o ochronie przyrody, które normują problem ustalania opłaty za usunięcia drzewa (krzewu) i stawkę tej opłaty, jak również określają katalog sytuacji, gdy takiej opłaty się nie pobiera — np. w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu, które nie wymaga zezwolenia; drzewa lub krzewu o określonych obwodach na potrzeby przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego; odnowy i pielęgnacji drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków etc. I wreszcie, z uwagi na poluzowanie wymogów prawnych dotyczących usuwania drzew i krzewów, ustawodawca był zobowiązany zmienić przepisy dotyczące określania administracyjnych kar pieniężnych za przewinienia wskazane w art. 88 ust. 1 u.o.p. — co uczynił w art. 89 ust. 1 u.o.p.

 

Przepisy intertemporalne związane z grudniową zmianą regulacji w przedmiocie usuwania drzew i krzewów są zawarte w art. 4 ustawy nowelizującej:

 

„Art. 4. 1. Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 83-87 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że opłata za usunięcie drzewa naliczona na ich podstawie byłaby wyższa niż opłata naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 88 i art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, byłaby względniejsza”.

 

Postępowanie, o którym Pan pisze, w żadnym przypadku nie dotyczy usuwania drzew lub krzewów oraz uzyskiwania zezwolenia na tego typu działania od właściwego organu. Jeżeli zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzew, to postępowanie administracyjne dotyczyło nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów art. 88 ust. 1 pkt 3 u.o.p. w brzmieniu obowiązującym do dnia 28 sierpnia 2015 r.:

 

„Art. 88. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych”.

 

W 2015 r. nastąpiła zmiana treści art. 88 ust. 1 u.o.p., natomiast aktualnie obowiązuje on w następującym kształcie:

 

„Art. 88. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa”.

 

Oznacza to, że mimo nowelizacji przeprowadzanych w ubiegłych latach teoretycznie w dalszym ciągu istnieje podstawa prawna dla wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za niewłaściwe przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzew. Zmiana przepisów, jaka zaszła 1 stycznia 2017 r., nie doprowadziła do uchylenia powyższych regulacji — a zatem organ mógłby nadal żądać od Pana zapłaty całej kary, jeżeli stwierdzi, że nie ma przesłanek do umorzenia płatności w związku z przetrwaniem uszkodzonych drzew.

 

Pewne wątpliwości mogą się pojawić się przy okazji art. 88 ust. 1 u.o.p.: „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do drzew i krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1”. Jak wskazałam powyżej, art. 88f ust. 1 u.o.p. został znowelizowany w grudniu i to jest właśnie przepis umożliwiający np. usuwanie drzew i krzewów z terenu własnej nieruchomości bez konieczności uzyskiwania odrębnego zezwolenia. Oznacza to, że uprawniony organ nie wymierza kary administracyjnej, jeżeli na konkretne prace nie trzeba zezwolenia zgodnie z przepisami art. 88f ust. 1 u.o.p.

 

Jednakże trzeba przypomnieć, że nowe przepisy są stosowane wyłącznie do tych postępowań, które zostały wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem 1 stycznia 2017 r. Jak wnioskuję z przedstawionego przez Pana opisu, decyzja o nałożeniu na Pana kary administracyjnej stała się ostateczna w 2013 r. Przesunięciu uległ jedynie termin zapłaty kary. Czynności podjęte w 2016 r. zmierzają — w moim przekonaniu — do ustalenia, czy istnieją przesłanki do umorzenia płatności kary czy też karę tę jednak należy uiścić, ponieważ drzewa nie okazały się wystarczająco żywotne.

 

Skoro tak, to należy uznać, że postępowanie w sprawie nałożenia na Pana administracyjnej kary pieniężnej zostało wszczęte przed dniem 1 stycznia 2017 r. i zostało zakończone decyzją ostateczną o wymierzeniu wskazanej kary. W związku z tym raczej nie ma podstaw, aby stosować w tym przypadku ustawę o ochronie przyrody w kształcie obowiązującym od początku tego roku, jak również by umorzyć postępowanie w przedmiocie zapłaty odroczonej kary pieniężnej.

 

 

 

 

Opis sprawy z lutego 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »