Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odroczenie zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania ze spadku

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 22.07.2019

Otrzymałam w spadku po mamie mieszkanie, które zaraz sprzedałam. Jak mam się rozliczyć? Przy sprzedaży musiał być także mój mąż, bo mamy wspólnotę majątkową. Czy mogę odroczyć spłatę podatku? Ile mam czas na kupno innego mieszkania? Ile zapłacę podatku z odsetkami, jeżeli jednak nie kupię mieszkania? Czy ja i mąż możemy rozliczyć to razem, czy muszę osobno?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odroczenie zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania ze spadku

Fot. Fotolia

Zbycie mieszkania zaraz po jego otrzymaniu w spadku powoduje, że uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dzieje się tak z uwagi na to, że zbycie nastąpiło w ciągu 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w jakim nabyte było mieszkanie (otrzymane w spadku). Jak wskazuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

 

„Art. 10.

1. Źródłami przychodów są:

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

 

Gdyby zbycie nastąpiło po tym okresie, nie podlegałoby to podatkowi dochodowemu.

 

Mieszkanie otrzymane w spadku stanowiło Pani majątek osobisty. Nie wchodziło ono w skład majątku wspólnego małżeńskiego. Wynika to z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 33.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Obecność małżonka nie była konieczna do tego, aby mogła Pani to mieszkanie skutecznie sprzedać. On był tylko prawdopodobnie tylko dla potwierdzenia tego, że mieszkanie jest Pani, a on ma tego świadomość.

 

Jeżeli sprzedała Pani mieszkanie w 2017 r., to do 30 kwietnia 2018 r. powinna Pani złożyć stosowne zeznanie podatkowe i wskazać w nim, czy skorzysta Pani z prawa do zwolnienia części lub całości przychodu (ceny za mieszkanie) z podatku dochodowego, czy nie. O ile zechce Pani skorzystać w części, o tyle trzeba wskazać, jaka to będzie kwota, a od pozostałości ustalić i zapłacić podatek dochodowy.

 

Podatek wynosi 19% od dochodu (ceny pomniejszonej o koszty). Kosztem może być koszt odpłatnego zbycia przez Panią, czyli umowy notarialnej (o ile Pani go poniosła) oraz zapłacony podatek od spadku. Cytuje ustawę:

„Art. 30e. 1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku”.

 

Jeśli wskaże Pani, że skorzysta Pani ze zwolnienia w całości, to nie ustala i nie płaci Pani podatku dochodowego w chwili składania zeznania. Odroczenie podatku to dla US oznacza, że podatek ma być zapłacony, a na Pani wniosek jego zapłata została przesunięta w czasie. Jak się domyślam, nie o to Pani chodzi.

 

„Wolne od podatku dochodowego są:

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

 

Prawo do zwolnienia przychodu ze zbycia mieszkania polega na tym, że może Pani od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, wydatkowa na własne cele mieszkaniowe. Jednym z takich celów jest zakup mieszkania. W podanym przykładzie  zbycie w 2017 r.) wydatkowanie powinno nastąpić do 31 grudnia 2019 r.

 

Jeżeli nie wydatkuje Pani kwoty, którą uzyskała Pani ze sprzedaży (ceny) – to powinna Pani po 31.12.2019 r. złożyć korektę zeznania podatkowego – wpisać kwoty niewydatkowane, obliczyć i zapłacić podatek dochodowy. Podatek wynosi 19%. Do tego należałoby doliczyć odsetki za zaległości podatkowe. Odsetki te są zmienne. W chwili obecnej wynoszą one 8% w skali roku. Liczone powinny być od 1 maja 2018 r. (w przykładzie ze zbyciem w 2017 r.) do dnia zapłaty. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Zatem nie można ich opodatkować razem z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

 

Jeżeli w złożonym zeznaniu zostały wykazane dochody zwolnione z opodatkowania, a nie zostały wypełnione warunki zwolnienia określone w ustawie PIT, np. w ustawowym terminie, tj. w okresie 2 lat, nie zostały wydatkowane uzyskane z odpłatnego zbycia środki lub wydatkowane były na cele inne niż mieszkaniowe określone w ustawie, wówczas należy złożyć korektę tego zeznania i zapłacić podatek PIT wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskany został przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie, w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych (art. 30 ust. 7 ustawy o PIT).

 

Przychód z tytułu zbycia mieszkania jest przychodem ze zbycia Pani majątku osobistego a nie majątku wspólnego małżeńskiego. Zatem tylko Pani jest podatnikiem z tego tytułu.

 

Dochód z tytułu zbycia nieruchomości rozliczany jest przez podatnika samodzielnie.

Małżonkowie podlegają co do zasady odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Mówi o tym art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W drodze wyjątku ustawodawca zezwala jedynie na wspólne złożenie zeznania rocznego i rozliczenie podatku z tytułu dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, przy czym konieczne tutaj jest spełnienie dodatkowych warunków. A przychód ze zbycia nieruchomości nie jest opodatkowany na zasadach ogólnych.

 

Stan faktyczny – czyli zbycie przez Panią własnego mieszkania (majątku osobistego) nie wyklucza wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Ale przedmiotem owego wspólnego opodatkowania nie może być przychód ze zbycia Pani mieszkania. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszących się do rozliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości nie ma takiej możliwości.

 

Pani powinna rozliczyć się z uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej Pani majtek osobisty samodzielnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki