Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 30.06.2009

Zostałem zwolniony z pracy z przyczyn niezależnych ode mnie. Nie było to zwolnienie grupowe, tylko indywidualne. Przepracowałem w firmie ponad 2 lata. Czy przysługuje mi 2-miesięczna odprawa? Pracodawca (zatrudnia więcej niż 20 osób) nie wypłacił mi tego świadczenia z dniem ustania zatrudnienia. Co mogę zrobić, by otrzymać odprawę? Czy należą mi się jakieś odsetki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym

Prawo do odprawy pieniężnej w przypadku indywidualnego zwolnienia

Prawo do odprawy pieniężnej w przypadku indywidualnego zwolnienia wynika z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej potocznie ustawą o zwolnieniach grupowych.

 

Ze zwolnieniami indywidualnymi mamy do czynienia w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje stosunki pracy z przyczyn, które nie leżą po stronie pracowników, w okresie 30 dni z mniejszą liczbą osób, niż została wskazana w art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, tj.:

 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Kiedy następuje zwolnienie indywidualne?

Aby więc można było mówić o zwolnieniu indywidualnym, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników w chwili dokonywania zwolnień,
 2. stosunek pracy zostaje rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika,
 3. przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron,
 4. zwolnienia są dokonywane w okresie trwającym nie dłużej niż 30 dni i obejmują mniejszą liczbę pracowników niż przewidziana w art. 1 omawianej ustawy. Okres, w którym rozwiązywane są stosunki pracy uznawane za zwolnienia indywidualne, nie może być więc dłuższy niż 30 dni. Termin ten liczy się od dnia wręczenia pierwszego oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Istotne znaczenie ma więc data wręczenia wypowiedzenia, a nie formalnego rozwiązania się umowy o pracę (por. wyrok SN z 20 września 1994 r., I PRN 63/94).

 

Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie pracownika za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę albo na mocy porozumienia stron.

 

Jeżeli powyżej opisane warunki zostały spełnione w Pana sprawie, należy się Panu odprawa.

Jak obliczyć wysokość należnej odprawy?

W zależności od stażu pracy, pracownikowi przysługuje następująca odprawa w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata,
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat,
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat.

 

Odprawa należy się pracownikowi z dniem ustania stosunku pracy i powinna być wypłacona bez żądania ze strony pracownika, ponieważ stanowi ona tzw. dług oddawczy, tak jak wszystkie inne należności ze stosunku pracy, z chwilą jego ustania.

 

Za opóźnienie z wypłatą odprawy (art. 481 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy) przysługują pracownikowi odsetki, od dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery plus I =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy osobie zatrudnionej na zastępstwo

Pracownica została zatrudniona na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym. Kiedy wpłynęło pismo dotyczące przerwania urlopu wychowawczego, pracownica zatrudniona na zastępstwo otrzymała wypowiedzenie w związku z powrotem osoby, którą zastępowała. Czy pracownicy w takim przypadk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »