Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa pośmiertna - komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 09.07.2010

Artykuł omawia zagadnienia związane z odprawą pośmiertną, m.in. komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rodzinie pracownika zmarłego w czasie trwania stosunku pracy przysługuje odprawa pośmiertna. Odprawa ta należy się również w sytuacji, gdy zmarła osoba – po rozwiązaniu stosunku pracy – pobierała zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

 

Kwestia odprawy pośmiertnej uregulowana jest w art. 93 Kodeksu pracy.

 

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie pracownika niezależnie od tego, na jakiej podstawie nawiązał on stosunek pracy, od wymiaru czasu pracy, a także od okresu, w jakim pozostawał w stosunku pracy przed śmiercią.

 

Należy również pamiętać, że odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie pracownika, który był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy np. z powodu urlopu, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie jest ona również zależna od przyczyny śmierci pracownika, a także od tego, czy śmierć miała związek z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

 

Wysokość odprawy pośmiertnej, zgodnie z art. 93 § 2 K.p. jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

 

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

 

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość odprawy, wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na skutek przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (zgodnie z art. 231 K.p.), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

 

Uprawnionymi do odprawy pośmiertnej, zgodnie z § 4 art. 93 K.p., są następujący członkowie rodziny pracownika:

 

 • małżonek,
 • inni członkowie rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Tu przypomnijmy, iż stosownie do art. 67-71 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:

 

 • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat, a jeżeli kontynuują naukę – do jej ukończenia, nie dłużej niż do 25 roku życia.
  Uprawnionymi są również wymienione wyżej osoby bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa powyżej.
 • Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, pod warunkiem że spełniają warunki odnoszące się do dzieci własnych oraz jeżeli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią pracownika (chyba że śmierć była następstwem wypadku w pracy) oraz jeżeli nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo pracownik lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
 • Rodzice (również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające), jeżeli pracownik bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania oraz są niezdolni do pracy lub ukończyli 50 lat, albo wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawują pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

 

Małżonek zmarłego pracownika nabywa prawo do odprawy zawsze, niezależnie od tego czy spełnia warunki do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku.

 

Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeśli odprawa przysługuje tylko jednej osobie, wypłaca się ją w wysokości połowy odprawy obliczonej na zasadach ogólnych.

 

Wysokość odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 

Odprawa pośmiertna nie przysługuje, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową nie jest niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z ogólnymi zasadami. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami (art. 93 § 7 K.p.).

 

Roszczenie członków rodziny zmarłego pracownika o wypłatę odprawy pośmiertnej przedawnia się z upływem 3 lat od daty jej wymagalności.


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.07.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 minus 4 =

 

»Podobne materiały

Sposoby ustalenia ojcostwa

Artykuł omawia zagadnienia związane z ustaleniem ojcostwa.

 

Wyzysk w prawie cywilnym

Artykuł omawia warunki konieczne dla uznania, że umowa została zawarta w warunkach wyzysku jednej ze stron oraz skutki tego stanu rzeczy.

 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – część 2

Artykuł omawia kwestię zadośćuczynienia za śmierć osoby na podstawie art. 446 Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji tego artykułu poprzez wprowadzenie instytucji zadośćuczynienia na rzecz członków rodziny zmarłego, która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2008 r.

 

Zbycie spadku lub udziału w spadku

Artykuł omawia zagadnienia związane ze zbyciem spadku lub udziału w spadku.

 

Definicja zachowku według Kodeksu cywilnego

Instytucja zachowku uregulowana w Kodeksie cywilnym służy ochronie najbliższej rodziny spadkodawcy. Zachowek bowiem to część spadku, która należy się spadkobiercy będącemu członkiem najbliższej rodziny zmarłego, niezależnie nawet od jego woli wyrażonej w testamencie.

 

Nabycie spadku

Nabycie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Jednak fakt ten potwierdzony zostaje dopiero w wyniku wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub też zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

 

Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

Opłata targowa jest opłatą lokalną, pobieraną przez gminy od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Przez targowiska należy rozumieć wszystkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, z wyłączeniem budynków i ich części. Opłacie targowej może więc podlegać sprzedaż prowadzona zarówno

 

Spółka partnerska – sposób na uniknięcie opodatkowania dochodów według skali podatkowej

W artykule tym omówiono zasady opodatkowania przychodu z udziału w spółce partnerskiej oraz podstawowe cechy wyróżniające tego rodzaju spółkę.

 

Organy spółki komandytowej

Spółka komandytowa nie posiada organów takich jak zarząd czy rada nadzorcza, a ich funkcje wykonują wspólnicy spółki. Zadania przewidziane dla wspólników mogą jednak w pewnych przypadkach faktycznie wykonywać organy innych spółek.

 

Skutki wyroku nakazującego wyrejestrowanie nazwy domeny i jego zaskarżanie

Jakie są skutki orzeczenia sądu powszechnego lub sądu polubownego nakazującego wyrejestrowanie nazwy domeny?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »