.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa po otrzymaniu wypowiedzenia w ramach zwolnień grupowych

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.10.2014

W związku z likwidacją firmy i zwolnieniami grupowymi otrzymałam skrócone wypowiedzenie umowy. Czy należy mi się odprawa (odszkodowanie), jeśli podejmę w tym czasie pracę w innym zakładzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, iż umowa o pracę zostanie z Panią rozwiązana, powołując się na ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Zgodnie z art. 8 tej ustawy:

 

„Art. 8. 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

1)  jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2)  dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3)  trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36 § 11 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

 

3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy”.

 

Pracodawca skorzystał nadto z uprawnienia, o którym mowa w art. 361 Kodeksu pracy, zgodnie nim „jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia”.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż czym innym jest odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, a czym innym jest odprawa pieniężna wypłacana pracownikowi na podstawie art. 8 ustawy powszechnie nazywanej ustawą o zwolnieniach grupowych.

 

Pozwoli Pani, iż odniosę się do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresy wypowiedzenia. Jak wskazuje się w orzecznictwie prawa pracy, „norma art. 361 § 1 dotyczy wyłącznie jednostronnego skrócenia przez pracodawcę trzymiesięcznego wypowiedzenia i nie obejmuje przypadków, gdy skrócenie okresu wypowiedzenia następuje na podstawie porozumienia stron, nawet wtedy, gdy inicjatywa zawarcia takiego porozumienia wychodzi od pracodawcy. Oświadczenie woli pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 § 1 może być złożone tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym” (zob. wyrok SN z 19 grudnia 1990 r., sygn. akt I PR 391/90).

 

Nadto w dalszym ciągu pozostaje aktualny pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, że „od odszkodowania nie odprowadza się składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracownika (por. uchwała siedmiu sędziów SN z 9 lipca 1992 r., I PZP 20/92 oraz wyrok z 13 lipca 2005 r., I UK 315/2004). Powyższe wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

 

Prawa do powyższego odszkodowania nie może być Pani pozbawiona z uwagi na podjęcie pracy po rozwiązaniu stosunku pracy z ówczesnym pracodawcą. Odszkodowanie takie winno być wypłacone z dniem rozwiązania umowy o pracę. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W sytuacji zawarcia nowej umowy o pracę niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę z obecnym pracodawcą okres, za który przysługuje, nie będzie zaliczony do czasu pracy zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

 

Nadto przysługuje Pani prawo do odprawy na mocy art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest pogląd wyrażony przez Marcina Kubalę, który wskazuje:

 

„W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntował się pogląd na temat znaczenia i celu odprawy pieniężnej. Zatem zdaniem Sądu Najwyższego celem odprawy pieniężnej jest m.in. udzielenie osłony socjalnej osobom, które utraciły pracę w warunkach przekształceń ekonomicznych zmierzających do stworzenia gospodarki rynkowej. Osoby te będą zmuszone poszukiwać pracy w warunkach powstającego bezrobocia, z czym będzie wiązać się konieczność czasowego pozostawania bez pracy, przekwalifikowania, czy podjęcia pracy mniej płatnej. Równocześnie ustawa o zwolnieniach grupowych nie wprowadza istniejących na gruncie obowiązującej do dnia 31 grudnia 2003 r. ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (t.jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 980) ograniczeń w prawie do otrzymania odprawy pieniężnej. Stanowisko to wynikło z przekonania, że nie znajduje uzasadnienia utrzymywanie regulacji prawnej gorzej traktującej pracowników przejawiających inicjatywę i umiejętności w pozyskiwaniu dodatkowych - poza zatrudnieniem - źródeł utrzymania. Tym samym odprawa ma jednoznacznie charakter zadośćuczynienia za utracone miejsce pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika” (M. Kubala, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, 2001–2006).

 

Wskazać należy jednak na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 1993 r., sygn. akt I PRN 42/93, zgodnie z którym „odprawa pieniężna określona w art. 8 ust. 1 ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 r. Nr 4 poz. 19 ze zm.) nie przysługuje pracownikowi w razie przejęcia dotychczas zatrudniającego go zakładu pracy przez inny zakład w trybie art. 23[1] § 2 kp także wtedy, gdy nie wyraził on zgody na podjęcie pracy w tymże zakładzie. Warunkiem bowiem prawa do wymienionej odprawy jest rozwiązanie stosunku pracy, które w sytuacji przewidzianej w art. 23[1] § 2 kp nie następuje”.

 

Innymi słowy w mojej ocenie nie można pozbawić Pani prawa ani do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresy wypowiedzenia, ani prawa do odprawy pieniężnej w sytuacji podjęcia nowego zatrudnienia (przyjmując, iż nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy). Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują bowiem żadnych ograniczeń w uzyskaniu prawa do wyżej wymienionych świadczeń, co stanowi o braku możliwości dyferencji tychże prawa z uwagi na brak pracy lub podjęcie pracy po rozwiązaniu umowy na skutek zwolnień grupowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »