.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa dla osoby mieszkającej samotnie

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 04.06.2015

Moja siostra niedawno zmarła. Pracowała na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca twierdzi, że nie wypłaci jej odprawy, bo siostra mieszkała sama (była panną). Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna”.

 

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

 

 1. jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 2. trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 3. sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

 

Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

 

 1. małżonkowi,
 2. innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Odprawa pośmiertna jest jednorazowym świadczeniem przysługującym osobom bliskim – wskazanym w omawianym przepisie – pracownika zmarłego w czasie trwania stosunku pracy albo po jego rozwiązaniu – w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.

 

Pozostawanie w stosunku pracy oznacza istnienie więzi obligacyjnej, natomiast nie ma znaczenia, czy strony faktycznie wykonują swoje zobowiązania, na przykład czy pracownik faktycznie świadczy pracę. Pozostawanie pracownika na urlopie bezpłatnym czy nieświadczenie pracy z powodu stanu zdrowia nie jest przeszkodą do nabycia przez rodzinę prawa do odprawy pośmiertnej, jeśli stosunek pracy nie został wcześniej rozwiązany.

 

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem o charakterze powszechnym, ponieważ obejmuje rodziny wszystkich osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, bez względu na jego charakter. Dla powstania uprawnienia do odprawy nie ma więc znaczenia podstawa nawiązania stosunku pracy czy też uzgodniony przez strony wymiar czasu pracy.

 

Podmiotem zobowiązanym do zapłaty odprawy pośmiertnej jest pracodawca. Jeśli zmarły pracownik pozostawał w więcej niż jednym stosunku pracy, odprawa przysługuje uprawnionym od każdego pracodawcy z osobna.

 

Przepis określa wyczerpująco krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej. Świadczenie to przysługuje bezwarunkowo małżonkowi pracownika. Pozostawanie w związku małżeńskim w chwili śmierci pracownika jest jedyną przesłanką nabycia prawa do odprawy pośmiertnej przez współmałżonka. Omawiany przepis nie formułuje żadnych dodatkowych pozytywnych ani negatywnych przesłanek, bez znaczenia są więc stosunki majątkowe między małżonkami, pozostawanie na utrzymaniu zmarłego pracownika czy pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Oprócz małżonka prawo do odprawy pośmiertnej nabywają ci członkowie jego rodziny, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W świetle art. 65–74 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoby uprawnione do renty rodzinnej, a więc także odprawy pośmiertnej, to:

 

 1. dzieci własne,
 2. dzieci drugiego małżonka oraz
 3. dzieci przysposobione

  – do ukończenia 16 lat, a jeśli kontynuują naukę, to do jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia, ale bez względu na wiek, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy.

 

Odprawa pośmiertna przysługuje też przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, także w ramach rodziny zastępczej (o ile nastąpiło to co najmniej na rok przed śmiercią pracownika – chyba że śmierć była następstwem wypadku przy pracy) i nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach (albo gdy żyjący rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania) albo gdy pracownik lub jego małżonek był ich prawnym opiekunem.

 

Odprawa przysługuje też rodzicom lub macosze i ojczymowi oraz osobie przysposabiającej, jeżeli osoby te są niezdolne do pracy lub ukończyły 50 lat albo wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków, rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym, jeśli bezpośrednio przed śmiercią pracownik przyczyniał się do ich utrzymania.

 

Pracodawca nie ma obowiązku wypłaty tej odprawy innym spadkobiercom zmarłego pracownika, gdyż nie wchodzi ona do spadku po nim. Jeśli więc Pani siostra nie przyjęła na co najmniej rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie niepełnoletniego rodzeństwa, to pracodawca nie musi rodzeństwu wypłacać odprawy.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie odpowiem na Pani pytania dodatkowe związane z pytanie głównym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »