.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 28.01.2008

Artykuł omawia kwestie odpowiedzialności spółki za niezłożenie lub nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego.Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady sporządzania oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy

Zasady sporządzania oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm. – dalej „ustawa”). Opisane w niej zostały również m.in. obowiązki związane z ogłaszaniem sprawozdania finansowego, składaniem go do Krajowego Rejestru Sądoweg ooraz określono podmioty będące adresatami owych obowiązków, jak również skutki ich niedopełnienia. Regulacje tej ustawy obejmują m.in. spółki prawa handlowego, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 2 § 1 pkt 1).

 

Ustawa nie przewiduje odpowiedzialności samej spółki w zakresie będącym tematem tego opracowania. Czyn o takim charakterze nie podlega również ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197 z 2002 r., poz. 1661 z późn. zm.). Natomiast odpowiedzialność członków organów spółki jest zróżnicowana w zależności od charakteru uchybienia obowiązkom sprawozdawczym.

 

Przed bliższym omówieniem tej kwestii trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, iż ustawa nie wiąże odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu wprost z zarządem spółki bądź też innym, konkretnym jej organem lecz z „kierownikiem jednostki”. To „kierownik jednostki” obowiązany jest z mocy art. 69 ustawy „do złożenia we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania finansowego (...) w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego”. Co więcej, stosownie do art. 52 tejże ustawy, jego również obciąża obowiązek samego sporządzenia sprawozdania finansowego.

 

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 pkt 6 ustawy przez „kierownika jednostki”: „rozumie się osobę lub organ jedno- lub wieloosobowy (zarząd), który – zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności – uprawniony jest do zarządzania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę (...). Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym, jeżeli prowadzą przedsiębiorstwo upadłego.”

 

Co więcej, stosownie do art. 4 § 5 tejże ustawy „kierownik jednostki” ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków (określonych ustawą) w zakresie rachunkowości, również w przypadku gdy te obowiązki – za jego zgodą – zostaną powierzone innej osobie. W przypadku gdy „kierownikiem jednostki” jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, wszyscy członkowie tego organu ponoszą odpowiedzialność.

Kto w przypadku spółki z o.o. jest odpowiedzialny za złożenie we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania finansowego?

Reasumując, w przypadku spółki z o.o. odpowiedzialnym za złożenie we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania finansowego (jak również jego uprzedniego sporządzenia) jest najpewniej zarząd (a właściwie wszyscy jego członkowie), chyba że wewnętrzne przepisy (umowa spółki) stanowią inaczej.

 

Ustawa odrębnie reguluje kwestię odpowiedzialności z tytułu:

 

 1. niesporządzenia przez obowiązanego sprawozdania finansowego w ogóle, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych,
 2. niezłożenia przez obowiązanego sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia.

Niesporządzenia przez obowiązanego sprawozdania finansowego

Zgodnie z treścią art. 77 omawianej ustawy, kto (tu „kierownik jednostki”) dopuszcza się czynu wymienionego powyżej w pkt. 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Łagodniejszymi rygorami prawnymi obłożone jest niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie złożenia sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym oraz ich ogłoszenia. Zgodnie z treścią art. 79 omawianej ustawy: „Kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

Przepisy art. 77 oraz 79 ustawy wprowadzają szczególną sankcję karną, której wysokość i tryb wymierzania precyzuje Kodeks karny (K.k). W przypadku przestępstw opisanych w tym kodeksie, grzywnę wymierza się nie kwotowo (jak ma to miejsce przy wykroczeniach) lecz w tzw. stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Przy czym, jeżeli K.k. nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Sąd, ustalając stawkę dzienną, bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być jednak niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych (art. 33 K.k.).

 

Również kara ograniczenia wolności wymierzana jest w trybie przewidzianym w Kodeksie karnym. Ma ona służyć zastępowaniu krótkoterminowych kar pozbawienia wolności. Sprawcy nią ukarani nie zapełniają bowiem zakładów karnych, lecz zostają poddani odpowiednim obciążeniom na wolności. Rodzaje tych obciążeń mogą przybrać trojaką postać:

 

 1. skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
 2. skazany jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,
 3. skazany ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

 

Obowiązek przedstawiony w punkcie drugim polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym (art. 35 § 1 K.k.). Miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania obowiązku pracy, sąd określa po wysłuchaniu skazanego. W stosunku do skazanego pracownika sąd, zamiast opisanego wyżej obowiązku, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd, przy czym w okresie odbywania kary ukarany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.

 

Postępowanie w sprawach o przestępstwo wszczyna się i prowadzi z urzędu, ale może ono zostać również zainicjowane zawiadomieniem organów ścigania o zaistnieniu czynu przestępczego. Zawiadomienie takie może złożyć ktokolwiek, choć oczywiście najbardziej prawdopodobne jest wyjście z taką inicjatywą przez sąd rejestrowy, po wykryciu faktu niezłożenia sprawozdania finansowego przez zarząd spółki.

 

Osobno odnieść się należy do kwestii środków prawnych przysługujących samemu sądowi rejestrowemu m.in. w przypadku wykrycia przez niego, iż nie został złożony do KRS jakikolwiek dokument, którego złożenie tam było obligatoryjne (np. sprawozdanie finansowe). Środki te mają na celu przymuszenie obowiązanego do wypełnienia ciążącego na nim obowiązku i są stosowane niezależnie od ewentualnego zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa, wskazanego art. 77-79 ustawy o rachunkowości.

Środki którymi może posłużyć się sąd rejestrowy

Stosownie do art. 24-32 ustawy o KRS środki, którymi może posłużyć się sąd rejestrowy, to kolejno:

 

 1. Wezwanie osoby obowiązanej (w przypadku sprawozdania finansowego – członków zarządu) do dokonania czynności w terminie 7 dni, pod rygorem nałożenia grzywny określonej przepisami o egzekucji świadczeń niepieniężnych.
 2. Nałożenie rzeczonej grzywny na osobę obowiązaną do działania. Grzywna nie może przekroczyć kwoty 1000 zł.
 3. Grzywna (w kwocie do 1000 zł), jeżeli jest nieskuteczna, może być ponawiana, gdy jednak trzykrotne jej wymierzenie nie przyniosło efektu, sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę już bez ograniczenia kwotowego.
 4. Dalsze niewykonywanie czynności przez obowiązanego uprawnia sąd rejestrowy do samodzielnego wykreślenia z KRS wpisu oczywiście nieprawdziwego lub zamieszczenia wpisu odpowiadającego rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli tylko sąd jest w posiadaniu dokumentów, które taki wpis mogą uzasadniać.
 5. Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru nie wykonuje obowiązków, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora, jeżeli czynności tego ostatniego nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony.
 6. Kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej, jeżeli nie dojdzie do wyboru lub powołania jej władz w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia kuratora albo wybrane lub powołane władze nie wykonują obowiązków (np. w zakresie złożenia sprawozdania).

 

O ile środki 1-3 kierowane są pod adresem „obowiązanych” do działania (w przedmiotowej sprawie – członków zarządu), o tyle środki oznaczone cyframi 4-6 uderzają już głównie w samą spółkę.

 


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.01.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 minus 0 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl