.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 06.09.2013

Kierowca pracujący na umowę-zlecenie dostał wysoki mandat, za który zapłaciła firma (w przeciwnym razie zatrzymany zostałby samochód służbowy). Zwróciłem się do kierowcy o zwrot poniesionych kosztów, ale on utrzymuje, że „zawiesił się” tachograf, za co odpowiadam ja jako pracodawca, więc nie ma zapisu jazdy. Nie jest to prawda, ponieważ tachograf był sprawny, a przyczyną braku zapisu jest jego nieprawidłowe założenie przez kierowcę. Czy można pociągnąć kierowcę do odpowiedzialności za niezachowanie należytej staranności? Przesyłam dokumentację sprawy i proszę o jej analizę.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz zapoznaniu się z treścią przesłanej przez Pana dokumentacji stwierdzić należy, że w przypadku możliwości wykazania przez Państwa pełnej sprawności tachografu w prowadzonym przez wskazanego kierowcę pojeździe, a co za tym idzie – winy tego kierowcy w zakresie nieprawidłowego zapisu przebiegu pojazdu – Państwa roszczenia z tytułu poniesionych kosztów miałyby szanse powodzenia przed sądem.

 

Omawiając niniejszą sprawę, wskazać należy, że zawarta z kierowcą umowa nakłada na niego obowiązek działania ze szczególną dbałością, a ponadto w sprawach w umowie tej wprost nieuregulowanych odsyła ona do przepisów Kodeksu cywilnego (co, tak na marginesie, i tak by następowało, nawet w razie braku takiego zapisu) – dalej K.c.

 

W tym miejscu należy zatem sięgnąć do przepisów K.c. dotyczących wykonywania zobowiązań oraz skutków ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

 

I tak zgodnie z przepisem art. 354 § 1 K.c.: „dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom”.

 

Z kolei zaś art. 471 K.c. stanowi, że: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

Następnie stosownie do treści art. 472 K.c.: „jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności”.

 

Pojęcie zaś należytej staranności definiuje przepis art. 355 § 1 K.c., w którym czytamy, że: „dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność)”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zasadniczym powodem, który mógłby przeważyć w zakresie skuteczności dochodzenia Państwa roszczeń względem kierowcy, jest właśnie poprawność działania tachografu. Jego wadliwość bowiem rzeczywiście mogłaby wyłączać odpowiedzialność tego kierowcy za powstałą szkodę, choć i to nie jest sprawą z góry przesądzoną, gdyż można by stanąć na stanowisku, że gdyby kierowca działał z należytą starannością, to byłby w stanie wykryć nieprawidłowe działanie tachografu zanim został zatrzymany do kontroli.

 

Jednak gdyby stwierdzono i wykazano, że przedmiotowy tachograf był w pełni sprawny i nie uległ żadnej awarii, a przyczyną niewłaściwego zapisu przebiegu pojazdu był błąd kierowcy, to przytoczona powyżej regulacja K.c. dawałaby Państwu możliwość pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niezachowania należytej staranności.

 

Na koniec tylko, niejako na marginesie, wskazać można również, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw do przypisania osobie odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia kierowcy odpowiedzialności z tytułu złośliwego naruszenia praw pracownika, gdyż kierowca nie jest pracownikiem, ale zleceniobiorcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl