Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 27.10.2014

Mam problem z wykonawcą stron internetowych, któremu zleciłem przerobienie dwóch stron internetowych. Wszystkie opłaty z mojej strony zostały zrobione zgodnie z umową. Strony zostały przerobione, ale nie działają. Wykonawca zobowiązał się do jednego roku utrzymania ich na serwerze, a tymczasem działały tylko 30 dni. W wyniku nie działania stron internetowych poniosłem stratę w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to strony działały i były utrzymywane na serwerze innego wykonawcy. W jaki sposób mogę wymusić na wykonawcy dotrzymanie umowy i czy mam szansę ubiegać się o odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestią istotną jest ustalenie treści wiążącego Pana z wykonawcą stosunku zobowiązaniowego. Na każdą ze stron stosunku zobowiązaniowego zostały nałożone konkretne obowiązki umowne, których niewykonanie rodzi sankcje prawne. I tak zgodnie z treścią art. 471 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

 

Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania, co prowadzi do jego wygaśnięcia. Dłużnik, który nie wykona świadczenia lub wykona je nienależycie, ponosi odpowiedzialność kontraktową za szkodę, jaką na skutek tego poniósł wierzyciel.

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wierzycielowi przysługują uprawnienia do żądania wykonania świadczenia w naturze i możność żądania naprawienia szkody. Roszczenie o naprawienie szkody (odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika) służyć będzie zaspokojeniu interesu wierzyciela jedynie w sytuacjach, gdy wykonanie świadczenia nie jest możliwe, zasadniczo jednak nie eliminuje, a uzupełnia roszczenie o wykonanie zobowiązania in natura.

 

W przypadku niewykonania zobowiązania obowiązek naprawienia szkody zastępuje świadczenie pierwotne, natomiast przy nienależytym wykonaniu obowiązek naprawienia szkody dołącza do obowiązku spełnienia świadczenia. Naprawienie szkody może nastąpić bądź przez przywrócenie stanu pierwotnego, bądź też, co zdarza się najczęściej w stosunkach obligacyjnych, przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej – odszkodowania – na rzecz wierzyciela – art. 363 [W. Popiołek, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, komentarz do art. 471 K.c., pkt 12].

 

Odpowiedzialność dłużnika uzależniona jest od wystąpienia przesłanek odpowiedzialności, tj. szkody, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na skutek okoliczności, za które dłużnik z mocy umowy lub ustawy ponosi odpowiedzialność, oraz związku przyczynowego między faktem nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania a szkodą. Ciężar dowodu w tym zakresie zgodnie z art. 6 spoczywa na wierzycielu.

 

Warto zaznaczyć, iż w przypadku odpowiedzialności kontraktowej z art. 471 wierzyciela nie obciąża obowiązek udowodnienia winy dłużnika w niewykonaniu bądź nienależytym wykonaniu zobowiązania, a tylko samego faktu niewykonania lub nienależytego wykonania. Konstrukcja odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej oparta jest na zasadzie winy domniemanej i w konsekwencji to dłużnika obciąża ciężar udowodnienia, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (wyrok SA w Warszawie z 2 grudnia 2012 r., VI ACa 356/2010, LexPolonica nr 2606000, Lex nr 821059).

 

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, dochodzone na podstawie art. 471, jest świadczeniem mającym powetować szkodę spowodowaną niewłaściwym działaniem bądź zaniechaniem dłużnika. Jest to roszczenie o innym charakterze niż roszczenie o wykonanie umowy. Ma na celu wyrównanie uszczerbku wywołanego nieprawidłowym zachowaniem kontrahenta, a nie wymuszenie na nim wykonania zobowiązania zgodnie z treścią umowy. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje jej całość, w tym także uszczerbek wywołany nieotrzymaniem należnych świadczeń we właściwym czasie, w wypadku świadczeń pieniężnych obejmujący także odsetki należne za opóźnienie (wyrok SN z 16 kwietnia 2008 r., V CSK 515/2007, LexPolonica nr 2044694). Granice odpowiedzialności dłużnika z art. 471 określa rozmiar szkody poniesionej przez poszkodowanego (wierzyciela), co nie musi równać się korzyściom odniesionym przez dłużnika (wyrok SN z 23 marca 2000 r., II CKN 821/98, Lex nr 950419).

 

Na drodze sądowej może Pan dochodzić wykonania umowy oraz/lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 9 =

»Podobne materiały

Rezygnacja z awansu i powrót na wcześniejsze stanowisko

Od 10 lat jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucji państwowej. W ciągu tych lat kilkakrotnie awansowałem, a dwa miesiące temu objąłem stanowisko zastępcy kierownika wydziału – podpisałem porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia. Moja pensja wzrosła o 1/4. Jednak po tych

 

Wypowiedzenie umowy o pozycjonowanie strony

W załączniku przesyłam podpisaną przeze mnie umowę o pozycjonowanie strony. Czy mogę ją wypowiedzieć? Pozycja mojej strony internetowej spadła w wyniku działań firmy pozycjonującej (szczegóły odnośnie działań tej firmy podaję w załączniku). W związku z powyższym drastycznie zmniejszyła się liczba za

 

Znęcanie się psychiczne a prawo do lokalu

Od kilku lat jesteśmy z mamą nękane psychicznie przez mojego brata. Brat twierdzi, że dzięki zameldowaniu może robić, co mu się tylko podoba (głośna muzyka, niszczenie mienia, wyzwiska). Ponad 2 lata temu brat wyjechał do innego miasta, ale kilka razy w roku wraca do domu i się awanturuje. Obecnie c

 

Gdy nie wiadomo, kto dziedziczy po babci i dziadku

Dziadek zmarł 15 lat temu, a babcia w ubiegłym roku. Dziadkowie pozostawili nieruchomości, jak również wartościowe ruchomości. Najbliższa rodzina, która teoretycznie należy do kręgu dziedziczących po babci i dziadku, to dwaj synowie i wnuczka po zmarłej córce. Jeden z synów mieszkał z dziadkami i na

 

Czy chory psychicznie ponosi odpowiedzialność za przestępstwo?

Pewna osoba ma stwierdzoną przed czterema laty psychozę maniakalno-depresyjną. Osoba ta dopuszcza się stalkingu. Czy jest bezkarna, czy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje czyny?

 

Przelew gotówki na polskie konto a urząd skarbowy

Od 10 lat mieszkam za granicą. Teraz chciałbym kupić mieszkanie w Polsce i w związku z tym planuję przelać gotówkę na polskie konto. Są to moje oszczędności z pensji uzyskiwanej poza granicami RP. Jestem zameldowany w Polsce, nie zgłaszałem nigdzie informacji o zmianie miejsca zamieszkania. Czy mogę

 

Dokumenty do urzędu skarbowego

Moja matka zmarła w 2006 roku, jednak mój ojciec dopiero w 2011 roku złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd wydał postanowienie, które uprawomocniło się w styczniu 2012 roku. Jakie formularze (SD-3, SD-Z2) muszę dostarczyć do urzędu skarbowego (czy mogą to być kserokopie, czy urzą

 

Kontrahent z Ukrainy a podatek VAT

Mamy kontrakt polegający na dostawie i montażu urządzeń w fabryce. Kontrahent jest z Ukrainy. Jak będzie opodatkowana dostawa i montaż? Co muszę zrobić, jeżeli będę wywozić produkty z Polski? Czy osobno muszę fakturować usługę, a osobno materiały? Jaką fakturę wystawię ukraińskiemu kontrahentowi, z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »