Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za działanie na szkodę firmy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.05.2013

Jestem pracodawcą. Podejrzewam, że jeden z pracowników działa na szkodę firmy, sprzedając naszym klientom poprzez swoją jednoosobową działalność gospodarczą towary konkurencyjne do naszych. Jakie dowody powinienem przedstawić, aby zwolnić go dyscyplinarnie? Jaką jeszcze odpowiedzialność może ponieść nieuczciwy pracownik?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Podejrzewa Pan jednego z pracowników o działanie na szkodę firmy, polegające na sprzedaży jej klientom towarów konkurencyjnych w ramach działalności jednoosobowej. Z treści pytania wynika, że nie została z pracownikiem zawarta umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę. Chce się Pan dowiedzieć, jaką odpowiedzialność może ponieść pracownik za te działania.

 

Na początku należy wskazać na możliwość zawarcia takiej umowy o zakazie konkurencji.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 1011 § 1 Kodeksu pracy (K.p.), zgodnie z którym: „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji)”. Jest to odrębna umowa, która może być zawierana przez strony stosunku pracy niejako obok umowy o pracę. Nie istnieje jakiś ustawowy czy regulaminowy wzór tej umowy.

 

W przepisach brak jest definicji działalności konkurencyjnej, K.p. tego terminu nie definiuje. Odwołując się do języka potocznego i nauki ekonomii, należy stwierdzić, że działalność konkurencyjna polega na rywalizacji uczestników rynku. Umowa, która dotyczy tej działalności konkurencyjnej, musi być odrębną umową od umowy o pracę, z tym że mogą być one zawarte w jednym dokumencie. Forma tej umowy jest pisemna pod rygorem nieważności. W treści tej umowy strony powinny konkretnie określić, na czym polega obowiązek powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Najprostszy sposób, który może być przyjęty przez strony, to zapis, że działalnością konkurencyjną jest działalność w podmiocie podobnym do pracodawcy lub prowadzenie działalności, której przedmiot jest podobny do tego, którym zajmuje się pracodawca.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Warto zawrzeć w takiej umowie, że oznaczony w niej zakaz działalności konkurencyjnej uwzględniał będzie przede wszystkim słuszny interes pracodawcy oparty na racjonalnych kryteriach, co wyznaczone jest przez pozycję pracodawcy na rynku (lokalnym, ogólnopolskim itd.), unikalność stosowanych technologii, strukturę kapitału, kanały dystrybucji, strukturę organizacyjną.

 

Strony mogą określić w takiej umowie granice terytorialne zakazu, które nie mogą naruszać zasady wolności pracy, czyli muszą być racjonalnie wyznaczone.

 

Taka umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy może być umową odpłatną. Przy tym odmowa zawarcia takiej umowy z pracodawcą może być podstawą rozwiązania stosunku pracy. Naruszenie takiej umowy również może być podstawą rozwiązania stosunku pracy. Ponadto pracodawcy służy roszczenie odszkodowawcze, opisane w art. 1011 § 2 K.p.

 

Zakaz działalności konkurencyjnej można wywodzić również z innych przepisów – np. w K.p. jest art. 100 § 2, który wśród obowiązków pracowniczych wymienia obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których wyjawienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 

Czyn nieuczciwej konkurencji wskazuje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 11, który definiuje, że: „czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interesy przedsiębiorcy”.

 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. Z przepisów tej ustawy (zwłaszcza z art. 11) należy wyprowadzić wniosek, że zakaz nieuczciwej konkurencji obowiązuje wszystkich pracowników niezależnie od tego, czy zawarto z nimi umowę o zakazie konkurencji, czy nie. Wszyscy pracownicy niezależnie od tego, czy odmówili podpisania umowy, czy nie został im przedstawiony taki dokument, mogą ponosić odpowiedzialność z tejże ustawy. Czyli w istocie ewentualna umowa o zakazie konkurencji powinna mieć bardziej szczegółowe regulacje niż ustawa o zakazie nieuczciwej konkurencji.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika zostało uregulowane w art. 52 K.p. Wskazuje on katalog przyczyn, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika. Obowiązki powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej szkodzącej pracodawcy oraz od ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa nie są tylko kwestią umowy o zakazie konkurencji – ma je każdy z pracowników, bo wynikają one z art. 100 K.p.

 

Jeśli chodzi natomiast o umowę o zakazie konkurencjinawet gdyby taka umowa została zawarta, a pracownik podjął inną działalność zarobkową, czy to na rzecz innego pracodawcy, czy to własną działalność gospodarczą obok zatrudnienia u danego pracodawcy, czy w okresie po rozwiązaniu stosunku pracy, ale objętym umową o zakazie konkurencji, to też nie zawsze oznacza, że mamy do czynienia z zakazem konkurencji. Zawsze trzeba zbadać, czy taka działalność jest rzeczywiście konkurencyjna – wtedy dopiero dochodzi do naruszenia interesów pracodawcy. W sytuacjach, kiedy takie zarzuty są podnoszone, ponieważ pracownik podjął mimo umowy o zakazie konkurencji działalność konkurencyjną szkodzącą interesom pracodawcy i to jest przyczyną rozwiązania stosunku pracy, musimy zawsze badać, czy to faktycznie jest działalność konkurencyjna. Mamy z nią do czynienia, gdy:

 

  • przedmiot działalności podejmowanej przez pracownika pokrywa się choćby częściowo z działalnością prowadzoną przez pracodawcę,
  • ta działalność adresowana jest przynajmniej częściowo do tej samej klienteli.

 

Istnieje wówczas realne zagrożenie interesów lub nastąpiło ich naruszenie.

 

Pracownik może odmówić podpisania umowy o zakazie konkurencji wtedy, gdy jest ona sprzeczna z prawem albo z zasadami współżycia społecznego, i nie jest to podstawa do rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym. Ale jeżeli odmówił podpisania takiej umowy, a potem prowadzi działalność konkurencyjną szkodzącą interesom pracodawcy – wówczas będzie to (mimo braku umowy) ciężkie naruszenie obowiązków.

 

Na początku w mojej ocenie powinien Pan przedstawić pracownikowi umowę o zakazie konkurencji. Nadto koniecznymi dowodami w sprawie byłyby faktury wystawione przez pracownika, zeznania kontrahentów, którzy zaprzestali zamawiania u Pana towarów, a także wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na okoliczność prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika. Nie ulega bowiem wątpliwości, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika wymaga przedstawienia dowodów, które w pełni będą potwierdzały zasadność takiego rozwiązania umowy.

 

Przedłożenie do podpisania umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę z kwotą odszkodowania za jej złamanie w wysokości np. 25 000 zł winno w mojej ocenie ostudzić zapał pracownika. Nadto uważam, że powinni Państwo dokładnie przeanalizować ilość towarów zamawianych w ostatnim czasie w Państwa firmie w celu zweryfikowania kontrahentów, którzy zaprzestali zamówień lub zmniejszyli ich wielkość. Nie wykluczałbym wystąpienia pisemnego do tych kontrahentów z zapytaniem, czy dokonują zakupu towarów od wskazanego pracownika. Nadto należałoby się zastanowić nad odsunięciem go od bazy klientów i cen przez Pana oferowanych. Obecnie powinien Pan sprawdzić CEIDG (www.firma.gov.pl) i to, czy pracownik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Drugim krokiem winno być przedstawienie do podpisu umowy o zakazie konkurencji. Trzeci krok to zbieranie dowodów osobowych, tj. świadków, a także faktur, maili (być może pracownik kontaktuje się z kontrahentami za pomocą służbowego maila).

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, umów (np. umowa o zakazie konkurencji), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus zero =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Działanie na szkodę pracodawcy i finansowe konsekwencje

Od kilku miesięcy prowadzę własną działalność gospodarczą w tajemnicy przed pracodawcą. Przełożony jednak zainstalował na moim komputerze w pracy specjalne oprogramowanie, które wykryło moje działania – prywatne korespondencje, dane z rachunku bankowego itp. Przyznaję, że zawa

Naprawienie szkody przez pracownika

Zostałam zwolniona dyscyplinarnie na mocy art. 52 Kodeksu pracy. Mimo wszystko potrafię wyjaśnić, dlaczego popełniłam błąd w fakturach. Poza tym naliczyłam sobie niewłaściwie ekwiwalent za urlop i dokonałam wypłaty z kasy. Później zorientowałam się, że dostałam ten przelew (z wła

Rozliczanie korzystania z aut służbowych

Jak rozliczać korzystanie z aut służbowych pracowników wykonujących zadania w terenie w 2015 r.? Korzystamy z systemu – pracownik naciska guzik, wtedy rejestrowana jest ilość kilometrów przejechanych w celach prywatnych (część kwoty spłacał pracownik). Jak będzie teraz? Jak unikn

Połączenie dwóch stanowisk

Pracuję na stanowisku urzędniczym w urzędzie miasta. W wyniku zmian kadrowych zlikwidowany został etat osoby, która zajmowała się kontaktem z mediami itd. Wykonuję od jakiegoś czasu jej obowiązki, co wiąże się z godzinami nadliczbowymi stresem i napięcie. Prawdopodobnie planowane jest

Kiedy rozszerzanie obowiązków pracownika jest bezprawne?

Jestem zatrudniona na stanowisku kierowniczym w urzędzie gminy, oprócz swego zakresu obowiązków mam zastępstwo za inspektora do spraw ewidencji i dowodów. Stażysta, który ma mi pomagać, nie może jeszcze wykonywać w pełnym zakresie koniecznych czynności ze względu m.in. na ochronę dany

Jak zabezpieczyć się przed skopiowaniem bazy klientów?

Prowadzę agencję ubezpieczeniową od 15 lat. Zatrudniam 3 pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony. Podejrzewam, że 2 pracowników zmówiło się, że otworzą własną agencję ubezpieczeniową, wykorzystując dane osobowe klientów, którzy ubezpieczają się w moim biurze. W jedny

Przeniesienie na inne stanowisko po urlopie macierzyńskim

Jestem urzędnikiem z długoletnim doświadczeniem na samodzielnym stanowisku. Obecnie przebywam na 2-miesięcznym urlopie wychowawczym. Przed uzyskaniem zgody na urlop odbyłam rozmowę z dyrektorem urzędu, uzgadniając z nim moje nowe miejsce pracy w innym departamencie. Proponowane mi stanowisko

Zwolnienie z pracy za całowanie się

Czy namiętne całowanie się obcych sobie osób na terenie zakładu pracy i w obecności innych pracowników może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym?

Nagana od dyrektora szkoły za nieusprawiedliwione wyjście z lekcji

Otrzymałem naganę dyrektora szkoły za nieusprawiedliwione wyjście z lekcji. Bardzo źle się poczułem i poprosiłem nauczyciela z sąsiedniej sali o zaopiekowanie się uczniami, a sam udałem się do lekarza. Od lekarza otrzymałem zwolnienie lekarskie. Do szkoły nie wróciłem, bo tamta lekcj

Sprostowanie świadectwa pracy po terminie 7 dni

Jestem pracodawcą. Mój pracownik się zwolnił, wystawiłem mu świadectwo pracy. Pomimo pouczenia na świadectwie, że jest 7 dni na wystąpienie o sprostowanie, dopiero po miesiącu dostarczył wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i sprostowanie świadectwa. Czy muszę odpowi

Manko w salonie gier

Pracuję w salonie gier. Ostatnio jeden z klientów przez przypadek zgrał kredyt z automatu o wartości powyżej 1000 zł. Po stwierdzeniu braku pieniążków dołożyliśmy je, ale nie wystawiliśmy żadnego dokumentu stwierdzającego manko. Kierownik salonu stwierdził, że błąd był skutkiem n

Zwolnienie lekarskie w jednym zakładzie pracy, a w drugim – praca lub urlop

Żona jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w dwóch zakładach. W przyszłym miesiącu kończy się jej roczny urlop macierzyński i powinna wrócić do pracy. Zasiłek macierzyński pobiera z tytułu ubezpieczenia w dwóch zakładach pracy. Ze względu jednak na to, że w jedny

Dostarczanie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy

Moje pytanie dotyczy dostarczania zwolnienia lekarskiego do pracodawcy. Jeśli zwolnienie zostało wystawione w czwartek, a jest od piątku, to kiedy przypada ostateczny termin wysłania go do pracodawcy? Czy wlicza się do tego terminu sobotę i niedzielę? Czy liczy się data nadania?

Przejęcie dodatkowych obowiązków za pracownicę będącą w ciąży

Obecnie pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy jako referent do spraw księgowości, czy pracodawca może zmusić mnie do wykonywania dodatkowo obowiązków kadrowych? Obecna kadrowa jest w ciąży i prawdopodobnie będzie chorować do czasu urodzin dziecka (ok. 5 miesięcy + 12 miesięcy urlop mac

Samowolne wyjście nauczycielki z dziećmi poza szkołę

Nauczycielka, nie informując dyrektora i nie wpisując informacji do obowiązującego w szkole zeszytu wyjść, zabrała dzieci (20 uczniów z I etapu edukacyjnego) na górkę oddaloną od szkoły około 800 m. Co ma zrobić dyrektor, czy może/musi ją ukarać i w jaki sposób?

Zwrot służbowego sprzętu pracodawcy

Mam pytanie dotyczące zwrotu służbowego sprzętu pracodawcy. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, które trwa już kilka dni, a umowa kończy mi się dzisiaj. Czy muszę jeszcze dzisiaj rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego sprzętu (laptop i telefon)?

Konsekwencje za przerobienie dokumentu - zaświadczenia od lekarza

Wpłynęło zaświadczenie od lekarza do placówki z datą 6.02.2017 r., przyniosła je pani upoważniona przez pracownika. Następnie moja sekretarka zwróciła uwagę, że data jest zła. Pani w jej obecności dopisała 0 i wyszło 06.02.2017 r. Jest to przerobienie dokumentu. Dowiedziałam się o

Odpowiedzialność byłego pracownika za popełnione błędy

Przez kilka lat pracowałam jako księgowa. Trzy miesiące temu odeszłam z pracy za wypowiedzeniem. Obecnie otrzymałam informację od byłego przełożonego, że wykryto błędy w bilansach (księgach rachunkowych) z lat 2006 i 2007. Czy mogę być obciążona kosztami sporządzenia kore

Drobna kradzież (przypadkowa) w miejscu pracy

Zostałam posądzona o kradzież ołówka o wartości 0,57 zł w sklepie podczas pracy. Faktycznie, zabrałam go z półki, bo musiałam uzupełnić tabele produktów, a nie miałam przy sobie nic do pisania ani innych pracowników nie było w pobliżu. Przypadkiem został w mojej kieszeni i zo

Poszukiwanie pracy podczas zwolnienia lekarskiego

Jestem osobą zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony na pełny etat. Ze względu na drastycznie pogarszający się stan zdrowia zostało mi polecone przez psychiatrę wzięcie zwolnienia lekarskiego typu drugiego. W tym czasie zalecone mi jest zorientowanie się na rynku pracy o możl

Działanie na szkodę spółki

Prowadzę spółkę cywilną wraz z siostrą i znajomym. Ten znajomy wypowiedział pisemnie swój udział z datą 30.09.2011 roku*. Co więcej, właśnie z tą datą podpisał wnioski pracowników o rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Do tej pory to ja podpisywałem wszel
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »