Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za długi małżonka w ZUS

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.05.2014

Moja żona ma długi w ZUS; obecnie jest bezrobotna. Mamy wspólne konto bankowe, nie podpisywaliśmy intercyzy. Czy jako jej mąż ponoszę odpowiedzialność za te długi? Czy istnieje możliwość ich umorzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.o.

 

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Istotne z punktu widzenia Pana interesu znaczenie ma przepis art. 29 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

 

Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

 

 1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;
 2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
 3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;
 4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

 

Innymi słowy, zawarcie w chwili obecnej umowy o rozdzielność majątkową lub ustanowienie jej na mocy orzeczenia sądu nie zmieni Pana sytuacji, ponieważ długi małżonka (i roszczenia ZUS) powstały przed wystąpieniem ewentualnej zmiany w Pana sytuacji majątkowej małżeńskiej.

 

Odpowiedzialność Pańskiej żony jest zatem ograniczona do jego majątku osobistego oraz majątku wspólnego małżeńskiego (w udziale przysługującym małżonkowi).

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.1).

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

W chwili obecnej należałoby zatem dokonać zestawienia Państwa majątku z powyższymi przepisami i sprawdzenia, które przedmioty stanowią Pana majątek osobisty (I), które przedmioty stanowią majątek osobisty Pańskiej małżonki (II), a które przedmioty objęte są wspólnością majątkową małżeńską (III). Z uwagi na powyższe jakiekolwiek „roszady” w ramach grupy II o III mogą zostać podważone w drodze przepisów Kodeksu cywilnego. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

 

W mojej ocenie zasadne jest podjęcie próby umorzenia zaległości względem ZUS. Powyższe jest jednak obarczone następującymi obostrzeniami.

 

Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności, natomiast należności z tytułu składek ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

 

Całkowita nieściągalność zachodzi, gdy:

 

 1. dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;
 2. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze;
 3. nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 4. nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
 5. wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 6. naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
 7. jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

 

Umorzenie składek powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty.

 

Powyższy przepis dotyczył instytucji umorzenia, natomiast zgodnie z art. 29 ustawy systemowej ZUS może również odroczyć płatności lub rozłożyć je na raty:

 

1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek.

1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie – Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

 

Nie mogą jednakże podlegać rozłożeniu na raty składki finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek (art. 30 ustawy systemowej). Chodzi o składki na pracowników. Niestety nie wskazuje Pan, czy długi w ZUS dotyczą Pańskiej małżonki, czy też jej pracowników (ewentualnych).

 

Według wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 września 2010 r. (sygn. akt I SA/Ol 118/10) w przypadku składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących ich płatnikami w ogóle ustawodawca nie przewiduje możliwości ich umarzania, rozkładania na raty czy odraczania terminu płatności. Nie istnieją podstawy prawne do merytorycznego rozpoznania wniosku w tym zakresie. Skoro nie można rozpoznać wniosku o umorzenie należności, to organ zobligowany jest do umorzenia postępowania w tym zakresie (art. 30 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Ustawa systemowa przewiduje w art. 28 i 29 możliwość umarzania lub rozkładania na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odraczanie terminu ich płatności, a także rozkładanie tych płatności na raty. Jednakże z literalnego i niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych brzmienia art. 30 ustawy systemowej, przytoczonego powyżej, wynika, że powyższe regulacje prawne nie znajdują zastosowania w odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. Jako że Pańska małżonka była zarówno ubezpieczonym, jak i płatnikiem składek, istnieje możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o umorzenie składek wraz z odsetkami, w najgorszym razie rozłożenie zaległości na raty i umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela. W celu podjęcia działań zmierzających do rozłożenia zaległości, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o rozłożenie na raty czy też umorzenie ewentualnie odroczenie płatności stosownych zaległości. Wniosek taki należy skierować do właściwego miejscowo ZUS-u.

 

Odnosząc się do argumentacji, jaką Pańska małżonka mogłaby wykorzystać przy „negocjacjach” z ZUS-em, to w pierwszej kolejności należy odnieść się do treści przytoczonych powyżej przepisów art. 28 i 29 ustawy systemowej (w zależności od wybranej przez Pana opcji), wskazując na podstawę rozłożenia należności na raty, ewentualnie umorzenia względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie.

 

Warto również zwrócić uwagę organowi rentowemu na datę, kiedy rzeczywiście nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ ma to bardzo istotne znaczenie dla rozpoznawanej sprawy.

 

Reasumując: w tym, co zostało wskazane powyżej, należy upatrywać spełnienia przesłanek istnienia interesu publicznego, a także interesu płatnika. Proszę również mieć na uwadze, iż ewentualna zgoda organu np. na rozłożenie długu w ZUS na raty w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne, ma charakter uznaniowy, nie ma w systemie prawnym szczegółowych przepisów, które regulowałyby tą kwestie w sposób szczegółowy i wyczerpujący. Tym samym możliwość rozłożenia będzie w dużej mierze zależeć od uznania organu oraz od tego, jak obszernej argumentacji użyje Pańska małżonka i czy argumentacja przekona Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje zatem możliwość wnoszenia o umorzenie składek małżonki we wskazanym na samym początku zakresie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 - 4 =

»Podobne materiały

Stare długi (sprzed ślubu) a odpowiedzialność małżonków

Trzy lata przed ślubem mąż prowadził działalność gospodarczą, ale nie opłacał składek ZUS. Teraz ZUS upomina się o stare długi (z odsetkami są naprawdę wysokie), o których ja nic nie wiedziałam. Mamy wspólność majątkową. Czy komornik będzie mógł ściągać należność z tego, czego dorobiliśmy się wspóln

 

Czy żona odpowiada za długi męża?

Firma mojego męża (założona jeszcze przed zawarciem naszego małżeństwa) popadła w kłopoty finansowe. W związku z tym małżonek przestał opłacać rachunki (firmowe i prywatne) i bardzo się zadłużył. Zaczęli zjawiać się komornicy. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Nie jestem w żaden sposób związan

 

Odpowiedzialność za długi małżonka mimo rozdzielności majątkowej

Wierzyciel mojego męża wskazał mnie jako osobę do spłacenia długu wynikającego z działalności gospodarczej męża. Sąd nakazał, abym udowodniła, że wierzyciel wiedział o istniejącej rozdzielności majątkowej w momencie wystawienia faktury sprzedaży towaru. Rozdzielność zawarliśmy jeszcze w latach 90.,

 

Rozdzielność majątkowa i długi męża

Mąż 6 lat temu założył działalność gospodarczą, z powodu przeinwestowania popadł w długi (ZUS, US i inne). W sądzie rodzinnym złożyłam pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną – jako powód podałam, iż nie mieszkam z mężem, a mąż nie informuje mnie o swoich zobowiązaniach, dlatego chcę za

 

Dług w ZUS-ie a możliwość jego egzekucji z mieszkania darowanego małżonkowi

Jestem mężatką, mąż prowadzi jednoosobową firmę. Ja również miałam działalność gospodarczą, niestety moja firma splajtowała, musiałam ją zamknąć. Został mi jednak dług w ZUS-ie (składki za 1 rok). Egzekucję prowadzi komornik, ale w tej chwili nie ma nam co zabrać. Ostatnio teść zaproponował, że prze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »