.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za dług małżonki

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 04.07.2016

W 2009 r. wyraziłem pisemną zgodę na zaciągnięcie debetu w wysokości 120 tys. zł w banku na firmę mojej żony. W tym czasie byliśmy we wspólności majątkowej, posiadaliśmy wspólne mieszkanie i samochód. Jednak rok później, nie popierając decyzji biznesowych żony, doprowadziłem do ustanowienia rozdzielczości majątkowej bez podziału majątku. W roku 2014 sprzedaliśmy wspólne mieszkanie i samochód. Żona uzyskane środki z tej sprzedaży (50% całości) zainwestowała w swoją firmę, a ja przeznaczyłem je na zakup nieruchomości na własne nazwisko, którą do dzisiaj posiadam. Czy zatem jest to mój majątek osobisty? Żona prowadziła swoją firmę do końca 2015 r., potem ją zawiesiła ze względu brak dochodów i stan zdrowia. Wielokrotnie w czasie trwania umowy debetowej kredyt był spłacany w całości. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat firma żony generowała straty i debet był wykorzystywany. Pomimo trudności do końca ubiegłego roku żona prawidłowo obsługiwała zaciągnięty kredyt. W tej chwili żona pobiera niewysoką emeryturę i nie jest w stanie spłacać swojego zobowiązania. Bank wszczął postępowanie windykacyjne. Domaga się spłaty całości. Żona nie posiada żadnego majątku. Nie posiadamy również żadnego majątku wspólnego. Ja posiadam nieruchomość nabytą po zawarciu rozdzielczości majątkowej. Czy w związku z wyrażeniem mojej zgody na zaciągnięcie kredytu na firmę mojej żony bank może żądać zaspokojenia swoich roszczeń z mojej nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wobec opisanej sprawy rodzi się już na wstępie stwierdzenie, że istota zobowiązań ciążących na obojgu dłużnikach, tj. na Pana żonie, jak i na Panu, nie bierze swych źródeł ze stosunków między małżonkami, lecz z treści umów zawartych z bankiem jako wierzycielem tych zobowiązań. Dlatego odpowiadając na Pana pytania wyjaśniam:

 

Czy zatem jest to mój majątek osobisty (chodzi o mieszkanie kupione ze środków ze sprzedaży majątku wspólnego)?

 

W mojej ocenie jest to Pana majątek osobisty, pod warunkiem że będzie Pan w stanie wykazać, iż nabył Pan go ze środków uzyskanych po podziale dobrowolnym majątku wspólnego, zaś wierzycielowi znane były okoliczności związane z zawarcie umowy małżeńskiej. Dzieje się tak z uwagi na czas i źródło sfinansowania zakupu nieruchomości. Oto uregulowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) stanowią w zakresie majątku wspólnego i osobistego następująco:

 

„Art. 31. [Wspólność ustawowa; majątek wspólny]

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Art. 32.

Art. 33. [Majątek osobisty] Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

 

Natomiast po zawarciu umów małżeńskich K.r.o. przewiduje:

 

„Art. 41. [Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich]

§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.”

 

Art. 47. [Umowa majątkowa małżeńska]

§ 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Art. 471. [Skuteczność małżeńskich umów majątkowych względem osób trzecich] Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.”

 

Ważne są więc powyższe okoliczności stanowiące przesłanki ustawowe. Z jednej strony bowiem Państwa majątek wspólny to niejako „zbiór pusty”, ale z drugiej strony dokonywanie tych wszystkich czynności bez wiedzy banku – chroni bank i pozwala zaspakajać się z Państwa majątku. Jak się to ma do pytania:

 

Czy w związku z wyrażeniem mojej zgody na zaciągnięcie kredytu na firmę mojej żony bank może żądać zaspokojenia sowich roszczeń z mojej nieruchomości?

 

Bank może próbować udowodnić, że dłużniczka dążyła do wyzbycia się zabezpieczenia kredytu, w celu uniknięcia odpowiedzialności. Co jednak ważniejsze – warto i trzeba sięgnąć do treści zawartej umowy z bankiem, w szczególności warunków otwartej linii kredytowej. Tego rodzaju zobowiązania jako trwające w czasie często są zabezpieczone przez bank odpowiednimi klauzulami, z których wynika, że jakakolwiek zmiana stosunków majątkowych między małżonkami nie wyklucza możliwości egzekwowania roszczeń banku z majątku, który był wskazany w chwili otwarcia linii kredytowej. W takiej sytuacji bank będzie zawsze górą i rzeczywiście – w razie innych możliwości bank będzie dążył do egzekwowania także zobowiązań z Pana majątku, który został nabyty za środki pochodzące z podziału majątku wspólnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »