.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność w spółce

Każda forma działalności gospodarczej obarczona jest ryzykiem niepowodzenia. Z różnych powodów firma może popaść w zadłużenie. W przypadku małych firm za zobowiązania odpowiada wprost przedsiębiorca. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana jeśli chodzi o odpowiedzialność w spółce. Krąg osób odpowiedzialnych za zobowiązania spółki został określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Art. 299 § 1 mówi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”.

 Artykuł omawia na podstawie Kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność w spółce komandytowej, czyli odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza.
(...) W spółce komandytowej musi być co najmniej dwóch wspólników, przy czym jeden odpowiada bez ograniczeń, a odpowiedzialność drugiego jest ograniczona.

Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej ma charakter subsydiarny. Oznacza to, iż wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Wspólnikami w spółce komandytowej, tj. zarówno komplementariuszem jak i komandytariuszem, mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Pozycja komplementariusza jest w istocie taka jak wspólnika w spółce jawnej, odpowiada on bowiem bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono tego prawa.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Artykuł porusza temat odpowiedzialności w spółce – omawia kwestie zakresu i warunków odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania tej spółki.
Kodeks spółek handlowych przyjmuje zatem, że odpowiedzialność solidarna wspólnika za zobowiązania spółki jawnej istnieje przez cały czas istnienia zobowiązania spółki (inaczej niż w przypadku odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania tej spółki), tyle że egzekucję do majątku wspólnika można skierować dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Odpowiedzialność subsydiarna jest przeciwstawna odpowiedzialności pierwotnej (samoistnej) i oznacza, że wierzyciel spółki nie ma wyboru, do którego majątku „sięgnąć”: spółki czy wspólnika, a możliwość sięgnięcia do majątku osobistego wspólnika jest uzależniona od uprzedniej bezskuteczności egzekucji z majątku spółki (patrz jednak szczegółowe uwagi niżej co do art. 31 § 2 K.s.h.).

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania dotyczy zobowiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych.    Przeczytaj pełną treść

 

 Jeden ze wspólników spółki jawnej (ma rozdzielność majątkową ze swą małżonką) przepisał na żonę cały majątek. W momencie zawiązywania spółki dom był jego własnością. Obecnie wspólnik nie dysponuje żadnym majątkiem, co może mieć znaczenie w przypadku ewentualnych problemów finansowych spółki. O swojej decyzji odnośnie majątku nie poinformował wspólników. Czy przedstawione okoliczności mogą być podstawą do usunięcia wspólnika ze spółki?
Odpowiedzialność w spółce jawnej regulowana jest przepisami Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.):

„Art. 22. [Definicja; odpowiedzialność] § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

 § 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31”.

Inaczej niż na gruncie Kodeksu handlowego odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej według Kodeksu spółek handlowych ma charakter subsydiarny, przez co rozumie się, że wierzyciel spółki może dochodzić roszczeń od wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna – por. uwagi do art. 31.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Spółka jawna - odpowiedzialność w spółce jawnej
Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki trwa tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie spółki. Będąc pozwanymi przez wierzycieli spółki mogą wprawdzie bronić się zarzutem przedawnienia roszczenia z tytułu zawartej przez spółkę umowy sprzedaży, ale tylko wówczas, gdy przysługuje on spółce (art. 35 K.s.h.). (...) Zasada odpowiedzialności w spółce jawnej ma zastosowanie odpowiednio do odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki łączącej się. Dlatego podnoszone przez pozwanych zarzuty, że zgodnie z art. 494 § 1 i 2 K.s.h., spółka nowo utworzona przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej i to ona powinna być jedyną stroną pozwaną w niniejszym postępowaniu, ocenił jako nieuzasadnione.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową
Artykuł omawia węzłowe zagadnienia problematyki odpowiedzialności wspólników spółki osobowej przekształcanej w spółkę kapitałową za zobowiązania spółki przekształcanej.

Odpowiedzialność członków spółki po jej rozwiązaniu
Jako spółka jawna sprzedaliśmy nieruchomość w ubiegłym roku. Po jakimś czasie spółka została rozwiązana uchwałą wspólników i wykreślona z KRS bez przeprowadzenia likwidacji spółki. Już po rozwiązaniu spółki otrzymaliśmy od nabywcy nieruchomości pismo wzywające na podstawie art. 556 i 560 K.c. do wykonania prac w sprzedanej nieruchomości. Czy żądanie jest uzasadnione po rozwiązaniu spółki? Jak wygląda odpowiedzialność w spółce, która została rozwiązana?

Odejście wspólnika spółki cywilnej a odpowiedzialność w spółce zadłużonej
Odeszłam ze spółki cywilnej, moje miejsce zajęła żona wspólnika. Rok temu wzięliśmy kredyt z banku. Po moim odejściu bank zgodził się na nowe raty, które zobowiązał się spłacić mój były wspólnik. Spisaliśmy oświadczanie, że zobowiązania spółki przejmują nowi wspólnicy. Czy w tej sytuacji bank może ode mnie ewentualnie egzekwować spłaty?

Spółka partnerska – definicja, umowa, odpowiedzialność w spółce
W artykule omówiono regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych dotyczące definicji spółki partnerskiej oraz umowy spółki.

Odpowiedzialność za długi firmy a ryzyko zajęcia udziałów w prowadzonej równocześnie spółce z o.o.
Wraz ze wspólnikiem z udziałami po 50% prowadzimy spółkę z o.o. Jesteśmy obaj prezesami tej spółki. Wspólnik prowadzi również jednoosobową firmę i ostatnio ma poważne problemy z urzędem celnym. Już wiemy, że wkrótce jego firmie zostaną naliczone wysokie kary pieniężne za nieprawidłowości w imporcie. Czy jego udziały w naszej wspólnej spółce są również zagrożone? A jeśli tak, to czy korzystnym byłoby, gdyby wspólnik nie był prezesem spółki a tylko wspólnikiem, czy to by coś zmieniło? Czy jest jakiś sposób, aby spółka z o.o. mogła nadal funkcjonować?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl