Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność spedytora

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 28.05.2012

Miałam otrzymać 5 ton towaru, lecz dotarło do mnie o połowę mniej. Spedytor tłumaczy, że nie odpowiada za to, ponieważ nie ma obowiązku ważenia towaru podczas przyjęcia go do dalszego transportu. Stwierdził też, że plomby i pieczęcie były nienaruszone. W każdym razie zostałam oszukana. Raport niezależnej firmy potwierdził niedobór towaru. Czy spedytor jest odpowiedzialny za tę sytuację? Czy mogę domagać się zwrotu poniesionych kosztów od przewoźnika? W załączniku przesyłam dokumenty związane ze sprawą (m.in. bill of lading).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za niedobór (ubytek) towaru odpowiadają spedytor i przewoźnik (przewoźnicy), którzy realizowali zlecenie transportowe – od chwili przyjęcia wysyłki aż po jej dostarczenie. Podstawowymi dokumentami są tu dokumenty przewozowe – CRM i zlecenie spedycyjne. Jak wynika z Pani opisu i treści załączonych dokumentów, masa była jednoznacznie określona na 5 ton. Zawsze – przy jakichkolwiek przyczynach rozbieżności – spedytor i przewoźnik są związani treścią dokumentów przewozowych. Nie jest możliwe zwolnienie się z odpowiedzialności twierdzeniem, że plomby i pieczęcie były nienaruszone. Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika określona w przepisach jest identycznie ukształtowana.

 

Oto regulacje dotyczące umowy przewozu z Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 788. § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu aż do wydania odbiorcy nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

 

§ 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych (ubytek naturalny)”.

 

Odnośnie umowy spedycji Kodeks cywilny podaje:

 

„Art. 801. § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej, nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora.

 

§ 2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych”.

 

Zarówno odpowiedzialność przewoźnika, jak i spedytora wynika z faktu powierzenia rzeczy do przewozu. Od chwili wydania przez nadawcę, co odzwierciedla zawsze dokument przyjęcia do transportu, aż po chwilę wydania rzeczy odbiorcy – odpowiedzialność spoczywa na podmiotach (przewoźnikach i spedytorze) wykonujących profesjonalną, odpłatną usługę.

 

W Pani przypadku kłopotliwe byłoby sięganie po odpowiedzialność przewoźnika. Ma Pani komfort zgłoszenia i dochodzenia swych roszczeń od spedytora. W myśl przepisów Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 794. § 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

 

§ 2. Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie”.

 

„Art. 796. Jeżeli przepisy tytułu niniejszego albo przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia”.

 

Będzie więc to odpowiedzialność za niedochowanie należytej staranności przy wykonaniu zlecenia. Należy mieć tu na uwadze poniższy przepis i zakres obowiązków spedytora z niego wynikający:

 

„Art. 798. Spedytor obowiązany jest do podjęcia czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora”.

 

Mając taki stan rzeczy, tj. ubytek w ładunku, który w żaden sposób nie mieści się ani w ubytkach naturalnych, ani zwyczajowo przyjętych – spedytor jest odpowiedzialny za dostarczenie ładunku niezgodnego z dokumentacją przewozową. To spedytor winien pilnować i dbać o to, aby dokumenty i stan faktyczny się zgadzały. Nie można się zasłaniać np. brakiem zapisu w zleceniu o ważeniu ładunku.

 

To w interesie spedytora jest podejmowanie wszelkich czynności zabezpieczających zarówno interesy zleceniodawcy, jak i jego własne względem przewoźników.

 

Spedytor nie wykonał należycie zobowiązania, dlatego radzę:

 

  1. Złożyć pisemną reklamację z dokładnym opisem nienależytego świadczenia oraz załączeniem posiadanych dokumentów wystawionych przez niezależną firmę, które potwierdzają niedobór (ubytek) w towarze względem dokumentów spedycyjnych.
  2. W razie niespełnienia świadczenia w zakreślonym terminie należy skierować do sądu pozew o zapłatę odszkodowania przeciw spedytorowi. Czas przedawnienia roszczenia wynosi rok, więc nie należy zbytnio rozciągać w czasie procedury przedsądowej.
  3. Ewentualnie zgłosić ten fakt do przewoźnika (przewoźników) oraz nadawcy.
  4. Uzyskać od nadawcy potwierdzenie, że nadano ładunek o masie 5 ton. Byłoby to dodatkowym dowodem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + 3 =

»Podobne materiały

Umowa spedycji, umowa przewozu – bezprawny zastaw na towarze

Moje pytanie dotyczy rozliczenia z tytułu składowania towaru na składzie należącym do profesjonalnej agencji celnej – firmy spedycyjnej (nazwę ją tu X). Ja reprezentuję firmę Y, która jest w stałych stosunkach gospodarczych z firmą X, gdyż ta wykonuje dla nas czynności spedycyjne związane

 

Odszkodowanie za odwołany lot

Odwołano lot, którym miałem wrócić do Krakowa. Poinformowano mnie, że odwołanie nastąpiło z powodu złych warunków meteorologicznych. Nie mogłem czekać na następny lot bezpośrednio na tej trasie, więc zakupiłem lot do Warszawy, a podróż kontynuowałem pociągiem. Czy oprócz przyznanego mi przez pr

 

Odszkodowanie od przewoźnika

Moje pytanie dotyczy możliwości uzyskania odszkodowania od przewoźnika. Wraz z narzeczonym jechałam z miasta X do miasta Y. Autobus miał wyjechać o godzinie 13.15, ale był spóźniony ok. 40 minut. Na lotnisko w mieście Y dotarł z opóźnieniem ok. 1,5 godziny. Przez to spóźnienie nie zdążyliśmy na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »