Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność solidarna w VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.11.2013

Kiedy nabywca odpowiada za VAT dostawcy?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm. – dalej „ustawa o VAT”] ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2013.1027] wprowadziła dział 10a (dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy ww.). Dział ten dotyczy odpowiedzialności podatkowej nabywcy w szczególnych przypadkach, czyli – jak wskazują media, co wynika z konstrukcji wprowadzonych norm – odpowiedzialności solidarnej nabywcy wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy.

 

Artykuły 105a, 105b i 105c, składające się na dział 10a ustawy o VAT, w sposób szczegółowy określają zakres odpowiedzialności solidarnej nabywcy, stanowiąc jednocześnie wiele wyłączeń z zakresu tejże odpowiedzialności.

 

Zasadą jest, że podatnik podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 

1) wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz

2) w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

 

Załącznik 13. wymienia 12 kategorii produktów szczególnie wrażliwych, które podzielono na 3 grupy: I. Wyroby stalowe, II. Paliwa, III. Pozostałe towary.

 

Grupa pierwsza to:

 

  1. 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali,
  2. 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali,
  3. 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali,
  4. 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej,
  5. 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej,
  6. 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej,
  7. 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali,
  8. ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali,
  9. ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali.

 

Grupa druga to: Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; oraz oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Grupa zaś obejmuje jedynie 24.41.20.0 złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.

 

Jak widać wyraźnie, jedną z przesłanek odpowiedzialności jest, aby w momencie dokonania dostawy towarów nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Pomijając konstytucyjność takiego rozwiązania, podstawa zastosowania odpowiedzialności jest mocno nieokreślona, mimo że ustawodawca definiuje, iż podatnik „miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej” (art. 105a ust. 2 ustawy o VAT).

 

Warto pamiętać również, że jeżeli nabywca wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa powyżej, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku przez dostawcę, odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się.

 

Odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się również:

 

1) do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli:

a) nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,

b) dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub

2) jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub

3) jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:

a) podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.11.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 5 =

 

»Podobne materiały

Odwrotne obciążenie – zmiany od 1 października 2013 roku

Ustawodawca, prawdopodobnie zachęcony działaniem odwrotnego obciążenia w praktyce, postanowił po raz kolejny zmienić listę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Poniżej zmiany, jakie obowiązują od 1 października 2013 roku.

 

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.

 

Kaucja gwarancyjna w VAT

Kaucja gwarancyjna a wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy.

 

Zmiany VAT lipiec 2015 – odwrotne obciążenie

Dzisiaj, czyli z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany w tzw. odwrotnym obciążeniu. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2015.605.]

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »