.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność projektanta za projekt budowlany

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 15.11.2014

Jestem architektem i mam dylemat z interpretacją prawa w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Mam do wykonania projekty zamienne dla budynków wielorodzinnych, będących w trakcie realizacji. W projekcie muszą wziąć udział wszyscy projektanci – architekt, konstruktor, instalatorzy. Każdy z nich będzie jednak nową osobą biorącą udział w tej inwestycji. Pytanie w jakim zakresie odpowiadamy za projekt po zmianie? Czy przejmujemy odpowiedzialność za cały budynek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja jest o tyle niejednoznaczna, że aktualnie przepisy nie regulują jej w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Mimo wszystko zarówno orzecznictwo, jak i przejrzane przeze mnie stanowiska i interpretacje Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zwracają w tym zakresie szczególną uwagę na poniższy zapis prawa budowlanego (Dz.U.2013.1409 – j.t.):

 

„Art. 44. 1. Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:

1) kierownika budowy lub robót,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) projektanta sprawującego nadzór autorski,

podając, od kiedy nastąpiła zmiana.

2. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia osób, wymienionych w ust. 1, o przejęciu obowiązków.

 

Jak rozumiem, zmiana projektanta nastąpiła w dozwolonym trybie, wskazanym w powyższym przepisie. Jeśli tak, kluczowy jest w tym wypadku punkt 2. powyższego artykułu, a konkretnie sformułowanie o „przejęciu obowiązków”. Nie jest to zatem proste przejęcie funkcji, ale i odpowiedzialności za obiekt budowlany, który w efekcie ma zostać oddany do użytku. Ten kierunek interpretacyjny potwierdzają również tezy zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2005 r. (VII SA/Wa 641/05), gdzie stwierdzono m.in., że:

 

„Art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego określa jako podstawowy obowiązek projektanta m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Jak z powyższego wynika, prawo przypisuje projektantowi sprawującemu nadzór autorski niezmiernie ważne i istotne funkcje w toku procesu inwestycyjnego. Należy do niego bowiem kontrola zgodności prac budowlanych z projektem, a także bieżąca ocena postępu prac i reagowanie na ewentualne potrzeby w zakresie przyjęcia rozwiązań zamiennych. Z tych względów ustanowienie takiego nadzoru, jest czynnością obejmującą całość inwestycji, a nie jedynie części konstrukcyjnej, gdyż zarówno potrzeba kontroli jak ocena postępu prac przez autora obejmuje całość inwestycji odpowiadającej całemu sporządzonemu przez niego projektowi.

 

Dlatego art. 44 pkt 3 Prawa budowlanego nakłada na inwestora obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia właściwego organu o zmianie projektanta sprawującego nadzór autorski podając, od kiedy nastąpiła zmiana. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia o przejęciu obowiązków.

 

Podobne stanowisko zajmuje Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która analizując podobny przypadek stwierdziła, iż:

 

„W opisywanym przypadku najprawdopodobniej miało miejsce nieistotne odstępstwo, które nie wymagało zmiany pozwolenia na budowę. Mimo to, w tym wypadku inny już projektant winien przed tą zmianą opracować projekt zamienny w wykonaniu spełniającym wymogi dotyczące projektu budowlanego. Odpowiedzialność od tej chwili za rozwiązania projektowe ponosi projektant wprowadzający zmiany, ponieważ można domniemywać, że wprowadzona zmiana lub zmiany mogą mieć wpływ na pozostałe elementy konstrukcyjne, które pozostały bez zmian.

 

Konkludując, jakkolwiek prawo nie precyzuje omawianej sytuacji jednoznacznie, tak interpretacje organów sądowych, jak i administracyjnych wskazują na to, że niejako wstępują Państwo w sytuację prawną poprzednich projektantów, tj. nowego projektanta w całości dotyczy art. 20 Prawa budowlanego, określający zakres jego obowiązków i wynikającej z tego odpowiedzialności zawodowej w świetle art. 95 tej ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »