Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność pracownika za wyrządzenie szkody osobie trzeciej – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 04.03.2011

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności pracownika za wyrządzenie szkody osobie trzeciej w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych, przedstawiając poprawną wykładnię art. 120 Kodeksu pracy.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Obowiązujący od ponad 35 lat Kodeks pracy wykształcił odpowiednie wykładnie pozwalające na właściwe stosowanie jego instytucji. Mimo istnienia dość klarownych komentarzy art. 120 K.p., nadal dochodzi do przypadków błędnego pojmowania tej regulacji prawnej.

 

Zgodnie z art. 120 § 1 K.p. w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązanym do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

 

Natomiast w myśl art. 120 § 2 K.p., wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach rozdziału I działu V K.p. pt. „Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy”.

 

Wskazany przepis jest konsekwencją wynikającej bezpośrednio z art. 117 § 1 i 2 K.p. zasady ryzyka podmiotu zatrudniającego. Oznacza ona, że pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania.

 

Pracownik nie ponosi też ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Prowadzenie zakładu pracy łączy się z ryzykiem związanym przede wszystkim z opłacalnością określonego przedsięwzięcia w zakresie produkcji wyrobów czy świadczenia usług.

 

Pracodawcy przysługuje wyłączne prawo doboru pracowników do wykonywania określonej pracy, jak również zarządzania tymi pracownikami poprzez wydawanie poleceń dotyczących w szczególności sposobu wykonywania pracy.

 

W związku z podporządkowaniem pracownika w procesie pracy poleceniom pracodawcy w systemowym ujęciu ustawodawca musiał uwolnić pracownika od odpowiedzialności w sposób wskazany wyżej, bo w przeciwnym razie pracownik byłby bezzasadnie obciążony skutkami ryzyka prowadzonej przez pracodawcę działalności.

 

Nie oznacza to jednak, aby pracownik był całkowicie uwolniony od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy, jednakże system tej odpowiedzialności jest odpowiedni do nierówności stron stosunku pracy.

 

Rozdział I działu V K.p. przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika wobec pracodawcy za wyrządzoną mu szkodę. Pierwszy rodzaj odpowiedzialności tzw. miarkowanej wynika z art. 119 K.p. i dotyczy wyrządzenia szkody nieumyślnie.

 

Drugi rodzaj odpowiedzialności przewiduje art. 122 K.p., stwierdzając, że pracownik jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości w razie wyrządzenia jej pracodawcy w sposób umyślny.

 

W obu przypadkach podstawą odpowiedzialności materialnej pracownika jest przypisanie mu zawinienia w pierwszym przypadku nieumyślnego a w drugim umyślnego. Oznacza to, że odpowiedzialność materialna pracownika wchodzi w grę wyłącznie wówczas, gdy pracownikowi można przypisać zawinienie.

 

Szkoda powstała w warunkach braku zawinienia po stronie pracownika obciąża pracodawcę w ramach zasady ryzyka podmiotu zatrudniającego. Przytoczone przepisy rozdziału I działu V K.p. pt. „Odpowiedzialność materialna pracowników” kreują określone zasady obowiązujące w stosunku pracy, odmienne od cywilistycznych zasad odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

 

Jedną z podstawowych reguł tej odpowiedzialności jest zasada odpowiedzialności pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych.

 

Reguła ta obowiązuje zawsze, co oznacza, że rodzaj zawinienia nie ma znaczenia dla celów stosowania art. 120 K.p. Każde zatem wyrządzenie przez pracownika szkody osobie trzeciej w ramach wykonywanych obowiązków pracowniczych przerzuca odpowiedzialność odszkodowawczą niezmiennie na pracodawcę.

 

Mechanizm ten jest logicznie uzasadniony obowiązującą w stosunkach pracy zasadą ryzyka podmiotu zatrudniającego wywodzoną z art. 117 K.p. Precyzyjnie mówiąc – art. 120 K.p. jest uzupełnieniem tej zasady.

 

Rozumowanie jest następujące – skoro pracownik nie może ponosić ryzyka związanego z prowadzoną przez pracodawcę działalnością, to uzasadnione jest zwolnienie go od ewentualnych procesów sądowych na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej w czasie realizowanych obowiązków pracowniczych.

 

Ścisła więź prawna łącząca pracownika z pracodawcą, a przejawiająca się m.in. podporządkowaniem pracownika w procesie pracy poleceniom pracodawcy, jest motywem, dla którego ewentualne szkody wyrządzone przez pracownika przy wykonywaniu pracy mogą być rozliczane wyłącznie w relacji pomiędzy stronami stosunku pracy.

 

Rodzaj zawinienia pracownika związanego z powstałą szkodą nie ma tutaj znaczenia, gdyż wyłączenie odpowiedzialności pracownika ma charakter wyraźnie w sposób generalny zapisany w art. 120 § 1 K.p.

 

Przepis ten, wprowadzając wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika, nie warunkuje tego wyłączenia od rodzaju zawinienia pracownika, które doprowadziło do powstania szkody u osoby trzeciej.

 

Całkowicie bezpodstawne normatywnie są więc twierdzenia tych komentatorów, którzy uważają, że art. 120 K.p. dotyczy tylko wyrządzenia szkody nieumyślnie. Dla takiego poglądu brak jest podstawy prawnej jak również logicznych argumentów.

 

Systematyka przepisów wskazuje, że art. 120 § 2 K.p. dotyczy odpowiedzialności związanej z wyrządzoną szkodą nieumyślnie, natomiast art. 120 § 1 K.p. w związku z art. 122 K.p. dotyczy wyrządzenia szkody umyślnie.

 

W obu jednak przypadkach za wyrządzoną szkodę pracownik ponosi odpowiedzialność materialną wyłącznie w stosunku do pracodawcy, co oznacza, że w takiej sprawie wyłączona jest możliwość pozwu o odszkodowanie osoby trzeciej względem pracownika, który szkodę wyrządził.

 

Taki sposób rozumienia art. 120 K.p. przyjmowano od początku obowiązywania Kodeksu pracy (por. Kodeks pracy z komentarzem pod redakcją Franciszka Ruska, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979, str. 340).Stan prawny obowiązujący na dzień 04.03.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dziesięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Obowiązki pracownika

W artykule omówiono zasadnicze obowiązki pracownika wynikające z przepisów Kodeksu pracy, wskazując zwłaszcza na te z nich, które wymagają szczególnej dbałości ze strony wykonującego pracę.

Nakładanie kar porządkowych

W artykule omówiono podstawowe zasady stosowania kar porządkowych wobec pracowników naruszających przepisy prawa pracy.

Odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością materialną pracownika, która powstaje z chwilą podpisania każdej umowy o pracę.

Niedopuszczalność stosowania weksla przez pracodawcę

W artykule omówiono kwestię dopuszczalności stosowania weksla przez pracodawcę, wyrażając pogląd, że wobec braku podstaw normatywnych do stosowania Prawa wekslowego do stosunku pracy, stosowanie weksla jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy względem pracownika jest wykluczone.

O niedopuszczalności weksla w stosunku pracy

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z niedopuszczalnością stosowania weksla w stosunku pracy, polemizując z artykułem P. Węża pt. Zobowiązania wekslowe w prawie pracy (na tle zagadnienia odpowiedzialności materialnej pracowników), PiZS, 2007/12/23.

Zasada ryzyka podmiotu zatrudniającego

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności pracownika za czyny powodujące szkodę dla osoby trzeciej, za które ponosi odpowiedzialność bezpośrednią pracodawca w myśl zasady ryzyka podmiotu zatrudniającego.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »