Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 3

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 19.07.2011

W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W pierwszej części cyklu artykułów o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych omówiłem podstawowe założenia komentowanej ustawy oraz użyte przez ustawodawcę zwroty zdefiniowane w ustawie.

 

Wskazałem również, że kluczowym zagadnieniem dotyczącym stosowania tej ustawy jest poprawne rozumienie pojęcia rażące naruszenie prawa, którego objaśnienie może być dokonywane na podstawie ukształtowanych zasad orzecznictwa i wykładni doktrynalnej głównie z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa pracy.

 

W drugiej części omówiłem ogólne zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, dokonując konkretyzacji na przykładzie organów Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Postępowanie

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173), w terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania na rzecz podmiotu, względem którego rażąco naruszono prawo, kierownik podmiotu odpowiedzialnego lub odpowiednio jego jednostki organizacyjnej jest obowiązany złożyć do prokuratury okręgowej wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

 

Właściwość prokuratury okręgowej ustala się wedle siedziby podmiotu odpowiedzialnego, który odszkodowanie wypłacił. Do wniosku należy dołączyć dowód wypłaty odszkodowania oraz rozstrzygnięcie stwierdzające rażące naruszenie prawa.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Po otrzymaniu wniosku prokurator przeprowadza postępowanie wyjaśniające, zmierzające do ustalenia przesłanek uzasadniających wytoczenie na rzecz podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu prawa.

 

Do postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.).

 

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności w sprawach administracyjnych, cywilnych lub o wykroczenia, prokurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień, przesłuchać świadków i zasięgnąć opinii biegłych, a także przeprowadzić oględziny w celu wyjaśnienia sprawy.

 

Do czynności przeprowadzanych na podstawie powołanego artykułu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Czynności prokuratora zmierzać zatem będą do wyjaśnienia, czy zachodzą trzy zasadnicze, niezbędne przesłanki do skierowania powództwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu, który spowodował rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu władzy publicznej.

 

Podstawowym elementem w tym zakresie jest ustalenie winy funkcjonariusza publicznego. Zważywszy na to, że najszerszy zakres podstawy wykonywania pracy przez funkcjonariuszy publicznych sprowadza się do stosunku pracy, to w ramach wyjaśniania kwestii zawinienia istotne znaczenie będą mieć zasady odpowiedzialności pracowniczej, a stosownym ekspertem w tym zakresie mogą być organy PIP, oczywiście w sprawach, w których przedmiot postępowania wyjaśniającego ich nie dotyczy.

 

W razie stwierdzenia, że istnieją przesłanki do wytoczenia powództwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu, przed jego wytoczeniem prokurator wzywa na piśmie tego funkcjonariusza do dobrowolnego spełnienia świadczenia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania takiego wezwania.

 

Prokurator jest zatem uprawniony do ustalenia dłuższego terminu przeznaczonego na dobrowolne spełnienie świadczenia przez winnego funkcjonariusza publicznego. Po bezskutecznym upływie tego terminu prokurator wytacza powództwo.

 

W przypadku ustalenia, że brak jest przesłanek do wytoczenia powództwa, prokurator odmawia podjęcia tej czynności. Na postanowienie prokuratora zażalenie nie przysługuje, ponieważ jest to odrębna procedura od postępowania przygotowawczego, w której prokuratorowi nadano samodzielne prawo do oceny istniejącego stanu faktycznego i tym samym obrony interesu Skarbu Państwa.

 

Kompetencje w tym zakresie przeniesiono na szczebel prokuratury okręgowej, uznając jednocześnie, że odmowa wytoczenia powództwa stwierdzona przez prokuratora kończy ostatecznie sprawę w zakresie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego na podstawie przepisów omawianej ustawy.

 

Nie wyklucza to natomiast możliwości dochodzenia takiego odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w dziale V Kodeksu pracy, jeżeli funkcjonariusz publicznych jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

 

W myśl art. 8 omawianej ustawy postępowanie przed sądem toczy się na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, przy czym dla celów złożenia wniosku na podstawie art. 194 lub 195 K.p.c. nie jest konieczne prowadzenie postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 7 ust. 3 omawianej ustawy.

 

Oznacza to, że jeżeli w toku postępowania przed sądem okaże się, że pozwany został niewłaściwy podmiot, albo pozwano nie wszystkie osoby odpowiedzialne, wówczas sąd może odpowiednio zastosować art. 194 lub art. 195 K.p.c., bez uprzedniej potrzeby przeprowadzenia przez prokuratora postępowania wyjaśniającego względem tych osób, na podstawie art. 7 ust. 3 omawianej ustawy.

 

Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w razie potwierdzenia zasadności powództwa, ustala wysokość odszkodowania, która odpowiada kwocie odszkodowania wypłaconego, lecz nie może przekraczać 12-miesięcznego wynagrodzenia lub uposażenia funkcjonariusza publicznego.

 

Ustawodawca nie precyzuje podstawy obliczenia tego wynagrodzenia, to znaczy nie charakteryzuje go jako wynagrodzenia brutto lub wynagrodzenia netto. Biorąc to pod uwagę, należałoby uznać, że chodzi o wynagrodzenie lub uposażenie netto pobierane przez funkcjonariusza publicznego.

 

Na taki kierunek wykładni może wskazywać gramatyczna treść art. 9 ust. 1 omawianej ustawy, w którym ustawodawca używa zwrotu o kwocie dwunastomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu.

 

Wynagrodzenie przysługujące funkcjonariuszowi to takie, które on faktycznie otrzymuje, a nie kwota brutto, od której odprowadza się szereg składników, w tym podatek. Gdyby ustawodawcy chodziło o wynagrodzenie brutto, wówczas powinien w art. 9 wyraźnie wynagrodzenie to tak określić, a tego nie uczynił.

 

Poza tym omawiana ustawa wprowadza swoistego rodzaju karę administracyjną za rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu pracy przez funkcjonariusza publicznego. Biorąc to pod uwagę, wykładnia postanowień ustawy nie powinna zmierzać w kierunku rozszerzającym.

 

Przeciwnie, ze względu na w pewnym sensie penalny charakter tej regulacji prawnej należałoby do niej, w zakresie zakazu stosowania wykładni rozszerzającej, zastosować reguły, jakimi rządzi się typowe prawo karne czy prawo wykroczeń.Stan prawny obowiązujący na dzień 19.07.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus VII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Ustawa antykryzysowa z komentarzem

W artykule autor ustosunkowuje się do niektórych poglądów zawartych w książce autorstwa Andrzeja Mariana Świątkowskiego pt. Ustawa antykryzysowa z komentarzem wydanej w 2010 r. w serii „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”.

Wolny zawód

Pojęcie wolnego zawodu nie zostało wprost zdefiniowane w obowiązujących przepisach. Możliwe jest jednak wyróżnienie pewnych elementów, którymi wolny zawód powinien się charakteryzować. Istnieją również ustawy, które zawierają katalogi wolnych zawodów.

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »