Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność karna zarządu w spółce z o.o.

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 20.02.2015

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obok odpowiedzialności cywilnej związanej np. z zaniechaniem zgłoszenia upadłości spółki w odpowiednim terminie, mogą ponosić również odpowiedzialność karną. Przestępstwa, które mogą popełnić, stypizowane są przede wszystkim w przepisach Kodeksu spółek handlowych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą podlegać odpowiedzialności karnej, w szczególności za działania lub zaniechania na niekorzyść spółki, czy też na niekorzyść jej wierzycieli. Poszczególne przestępstwa, w których sprawcami mogą być członkowie zarządu spółki z o.o. stypizowane są w tytule V Kodeksu spółek handlowych*. Określają je następujące przepisy K.s.h.:

 

 • Art. 586, zgodnie z którym – kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • Art. 587 § 1, zgodnie z którym – kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III i IV k.s.h. ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (zgodnie z § 2 tego przepisu, jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).
 • Art. 588, zgodnie z którym – kto, będąc członkiem zarządu, dopuszcza do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub akcji albo do brania ich w zastaw, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.
 • Art. 589, zgodnie z którym – kto, będąc członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.
 • Art. 594 § 1, zgodnie z którym – kto, będąc członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd:
  1) nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników,
  2) nie prowadzi księgi udziałów,
  3) nie zwołuje zgromadzenia wspólników,
  4) odmawia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia obowiązków,
  5) nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów
  – podlega grzywnie do 20 000 złotych.
 • Art. 594 § 2, zgodnie z którym – kto, będąc członkiem zarządu, dopuszcza do tego, że spółka przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady nadzorczej w należytym składzie, podlega grzywnie do 20 000 złotych.
 • Art. 595 § 1, zgodnie z którym – kto, będąc członkiem zarządu spółki z o.o., dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki nie zawierają informacji określających:
  1) firmę spółki, jej siedzibę i adres;
  2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione
  – podlega grzywnie do 5000 złotych.

 

Sprawy o przestępstwa wymienione w art. 586-589 należą do właściwości sądów rejonowych, natomiast grzywnę, o której mowa w art. 594-595 nakłada sąd rejestrowy.

 

Zaznaczyć należy, że ukaranie za przestępstwo z art. 587 K.s.h. skutkuje zakazem wykonywania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatora (zarówno w spółkach z o.o., jak i spółkach akcyjnych). Zakaz ten ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione nieumyślnie, skazany może w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

 

 

 

 

____________________________

*Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.02.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć plus V =

 

»Podobne materiały

O odpowiedzialności karnej członka zarządu

Naruszenie przepisów Kodeksu spółek handlowych przez członka zarządu spółki kapitałowej może skutkować odpowiedzialnością karną. W zależności od popełnionego czynu zabronionego członek zarządu może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności, a w niektórych przypadkach również karą pozbawieni

 

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania

Artykuł omawia kwestie związane z zakresem i warunkami odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania zarządzanej przez nich spółki.

 

Spółka z o.o. w Polsce wcale nie taka bezpieczna dla członków zarządu

Wśród uczestników obrotu gospodarczego panuje przekonanie, iż jeśli chcemy prowadzić działalność gospodarczą, nie narażając się jednocześnie na ryzyko odpowiedzialności swoim majątkiem osobistym, wystarczy założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zostać jej prezesem (czy innym członkie

 

Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Artykuł omawia najważniejsze skutki prawne wynikające ze śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »