.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki

Autor: Grzegorz Kałczuga • Opublikowane: 18.08.2010

Mam pytanie o odpowiedzialność członków zarządu, gdyż otrzymałem propozycję objęcia stanowiska wiceprezesa. Jest to spółka z o.o. Czy to prawda, że członkowie zarządu takiej spółki odpowiadają całym swoim majątkiem za długi (zobowiązania) spółki? Czy można jakoś wyłączyć odpowiedzialność członków zarządu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na pytanie o odpowiedzialność członków zarządu spółki, należy zajrzeć do art. 299 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 8 listopada 2000 r.:

 

„§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

 

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu”.

 

Odpowiedzialność członków zarządu dotyczy jednak tylko zobowiązań spółki, które powstały za kadencji tych członków. Potwierdza tę tezę Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 lutego 2008 r. (sygn. akt: III CZP 143/07): „odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 K.s.h. osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania”.

 

Podobne stanowisko przyjął także Sąd Najwyższy we wcześniejszym orzeczeniu – z dnia 2 lutego 2007 r. (sygn. akt: IV CSK 370/66), uznając, iż odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 299 K.s.h. ponoszą osoby będące członkami zarządu w czasie istnienia zobowiązania, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się nieskuteczna.

 

Jak widać, odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki, którzy pełnili te funkcje w czasie istnienia zobowiązania.

 

Nasuwa się jednak pytanie, jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu w sytuacji, gdy w spółce zmieniał się skład osobowy w zarządzie i jak ustalić osoby odpowiedzialne za te zobowiązania. Zasadą jest, że za zobowiązania spółki odpowiadają członkowie zarządu w chwili ich istnienia, tj. od zaciągnięcia zobowiązania. Za zobowiązania spółki nie mogą odpowiadać członkowie zarządu, którzy przed ich zaciągnięciem przestali pełnić te funkcje.

 

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie powołania członka zarządu w spółce z o.o. ma charakter deklaratywny, wobec czego należy uznać, że sama uchwała o powołaniu osoby na funkcję członka zarządu rodzi po jego stronie odpowiedzialność za zobowiązania spółki, i to niezależnie od faktu, czy został on formalnie zgłoszony do ww. rejestru.

 

Problem ujawnienia w rejestrze faktu powołania osoby na funkcję członka zarządu powinien być rozstrzygany pod względem dobrej lub złej wiary wierzyciela. Działanie wierzyciela w dobrej wierze, powołującego się na ujawniony w rejestrze przedsiębiorców wpis o powołaniu członka zarządu, powinien zasługiwać na ochronę prawną. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18 kwietnia 1950 r. (sygn. akt: Wa.C. 385/49, niepubl.) przyjął, iż zgodnie z zasadą jawności rejestru handlowego zarządca spółki z o.o. nie może skutecznie się powoływać wobec wierzyciela prowadzącego w dobrej wierze egzekucję przeciwko spółce na fakt, że przestał być faktycznie zarządcą spółki, jeżeli nie postarał się o wykreśleniu swego nazwiska z rejestru handlowego spółki. Kolokwialnie rzecz biorąc, wspomniałem o zmieniającym się składzie, dlatego że zdarza się, iż w momencie zmiany składu osobowego odchodzący członek zarządu nie zadba o wykreślenie go z KRS, a po latach okazuje się, że chociaż faktycznie nie był w zarządzie, odpowiada nadal za długi spółki.

 

Należy jednak zaznaczyć, że bezwzględną przesłanką do pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. W przypadku zadłużenia spółki wierzyciele mogą więc w pierwszej kolejności zaspokoić swoje roszczenia z majątku, który posiada spółka. Wierzyciele nie mogą żądać od członków zarządu zaspokojenia swoich roszczeń w sytuacji, gdy zadłużona spółka posiada majątek i prowadzone jest przeciwko niej postępowanie egzekucyjne. Dopiero niemożność zaspokojenia się przez wierzycieli z majątku spółki w postępowaniu egzekucyjnym daje im możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu.

 

Na podstawie uregulowań zawartych w art. 21 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego i naprawczego członkowie zarządu mają obowiązek, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Pierwszą podstawą ogłoszenia upadłości spółki z o.o. jest jej niewypłacalność, która zachodzi, gdy spółka nie wykonuje swoich wymaganych zobowiązań. Drugą przesłanką uznania spółki za niewypłacalną jest sytuacja, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość majątku spółki, niezależnie od tego, czy na bieżąco wykonuje ona swoje zobowiązania.

 

Ustawodawca przewidział trzy przypadki, w których członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za jej długi:

 

  1. wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe,
  2. gdy nie doszło do zgłoszenia wniosku o upadłość oraz nie wszczęto postępowania układowego, ale nastąpiło to nie z jego winy,
  3. gdy nawet nie zgłoszono wniosku o upadłość lub nie wszczęto postępowania układowego, a wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Nadmienić należy, że ciężar udowodnienia ww. przesłanek spoczywa na pozwanych członkach zarządu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl