.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność członków spółki jawnej po jej rozwiązaniu

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 18.03.2009

Jako spółka jawna sprzedaliśmy nieruchomość w ubiegłym roku. Po jakimś czasie spółka została rozwiązana uchwałą wspólników i wykreślona z KRS bez przeprowadzenia likwidacji spółki. Już po rozwiązaniu spółki otrzymaliśmy od nabywcy nieruchomości pismo wzywające na podstawie art. 556 i 560 K.c. do wykonania prac w sprzedanej nieruchomości. Czy żądanie jest uzasadnione po rozwiązaniu spółki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność członków spółki jawnej po jej rozwiązaniu

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Na podstawie art. 22 w związku z art. 31 Kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami, subsydiarnie względem samej spółki.

 

Ten ostatni zwrot (subsydiarnie) oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).

 

W niektórych sytuacjach wierzyciel spółki jawnej nie musi prowadzić osobnej egzekucji z majątku tej spółki, aby udowodnić, że „okaże się ona bezskuteczna”, co z kolei otwiera wierzycielowi możliwość dochodzenia roszczeń od wspólników spółki jawnej.

 

Przykładowo, właśnie w sytuacji gdy spółka już nie istnieje, jest przecież oczywiste, że nie ma ona żadnego majątku, z którego wierzyciel mógłby dochodzić zaspokojenia (zresztą po wykreśleniu spółki jawnej z rejestru nie mógłby rozpocząć się przeciwko niej żaden proces – ewentualny pozew sąd by odrzucił bez jakiegokolwiek jego merytorycznego badania).

Czy rozwiązując spółkę jawną należy przeprowadzić jej likwidację?

Powyższe bezpośrednio aktualizuje odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania. Ten sposób interpretacji przepisów K.s.h. potwierdził Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 28 października 2005 r. (II CK 275/2005), gdzie stwierdził, że zgodnie z art. 67 K.s.h. w przypadku rozwiązania spółki jawnej należy przeprowadzić jej likwidację, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki (np. bez przeprowadzenia likwidacji).

 

„Wspólnicy w uchwale o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji obligatoryjnie winni jednak wskazać osoby, które przejmują prawa i obowiązki rozwiązanej spółki. Jeżeli w uchwale brak wyraźnego postanowienia, kto jest takim sukcesorem, za następców prawnych spółki, do czasu rozliczenia się jej z innymi uczestnikami obrotu, powinni być uznani wszyscy wspólnicy spółki. Zawsze bowiem, gdy rozwiązanie następuje bez przeprowadzenia likwidacji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozostaną prawa i obowiązki rozwiązanej spółki, w tym prawa i obowiązki procesowe, których podmiotem powinien być jakiś podmiot. Spółka jako uczestnik obrotu gospodarczego nie może bowiem zniknąć z dnia na dzień bez szkody dla bezpieczeństwa tego obrotu”.

Zobowiązania wynikające z rękojmi za wady fizyczne budynku sprzedanego w przeszłości przez spółkę

W powyższym kontekście odpowiedzialność Państwa, jako wspólników wykreślonej spółki jawnej, za zobowiązania spółki (w tym zobowiązania wynikające z rękojmi za wady fizyczne budynku sprzedanego w przeszłości przez spółkę) jest trudna do podważenia.

 

Oczywiście zawsze możecie Państwo jako wspólnicy wykreślonej już spółki jawnej poinformować wierzycieli o tym, że spółka nie istnieje, próbując tym samym zniechęcić ich do dochodzenia ewentualnych roszczeń, wskazując, że nie istnieje podmiot bezpośrednio zobowiązany. Musicie się jednak Państwo liczyć z tym, że jeżeli wierzyciel wytoczy jednak powództwo przeciwko jednemu, kilku lub wszystkim byłym wspólnikom spółki jawnej, to sąd orzeknie po myśli wierzyciela.

 

Odrębną kwestią jest problem odpowiedzialności za wady fizyczne budynku (art. 556 oraz 560 K.c.). Nie podał Pan szczegółów sprawy w tym zakresie. Mogę więc tylko wskazać, że jeżeli wierzyciel byłby zdeterminowany, by dochodzić wobec Państwa roszczeń przysługujących mu względem zlikwidowanej spółki jawnej, to warto ewentualnie rozważyć samo zaistnienie tej odpowiedzialności. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają dopiero po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat 3, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Kiedy kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi?

Równocześnie jednak „Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć”.

 

Co więcej, „przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił NIEZWŁOCZNIE sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu”.

 

W ostateczności możecie więc Państwo podnosić okoliczność, że zbyt późno zgłoszono wadę, a zatem wierzyciel utracił uprawnienia z rękojmi. I dalej: sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Przejrzyjcie Państwo umowę sprzedaży nieruchomości – być może w jej treści jest sformułowanie typu „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym budynku i nie wnosi doń zastrzeżeń” albo wzmianka, że budynek nadaje się do generalnego remontu – to zawsze osłabia sytuację wierzyciela i uprawdopodobnia zarzut, że zbyt późno zgłoszono wadę.

 

Co więcej, notariusz zawsze na wstępie umowy sprzedaży nieruchomości opisuje szczegółowo jej stan. Jeżeli zgłoszenie wady dotyczy kwestii ujawnionych w akcie, to należy przyjąć, że wierzyciel utracił już uprawnienia z rękojmi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton