Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 03.03.2014

Moje pytanie dotyczy odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego. Dostarczając dokumentacje podatkową, klient nie przedstawił wszystkich dokumentów dotyczących kosztów poniesionych na zakup nieruchomości (dostaliśmy jedynie operat szacunkowy przedstawiający wartość rynkową nieruchomości, nie mamy natomiast dokumentu stwierdzającego faktyczny koszt jej zakupu). W związku z tym przyjęliśmy błędną wartość początkową nieruchomości, która została później ujęta w kosztach firmy. Obecnie klient ma dostarczyć akt notarialny, w którym będzie ujawniona wartość, za jaką kupił nieruchomość. Na tej podstawie dokonamy korekty ksiąg i rocznego zeznania podatkowego. W jaki sposób zabezpieczyć się przed ewentualnym sporem z klientem (chodzi o dużą kwotę podatku)? Klient podpisał się pod drukiem przyjęcia środka trwałego w cenie rynkowej, jednak my nie wzięliśmy od niego żadnego dokumentu potwierdzającego, że nie zna wartości zakupu środka trwałego.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego oparta jest na przepisie art. 471 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.). Zgodnie z tym przepisem dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

W przypadku roszczenia opartego na art. 471 K.c. zaistnieć muszą łącznie trzy przesłanki:

 

  1. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania (naruszenie zobowiązania);
  2. fakt poniesienia szkody;
  3. związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą – por. np. wyrok SA w Warszawie z dnia 9 października 2008 r. (VI ACa 317/2008, niepubl.); wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r. (I ACa 707/06, LEX nr 330993); wyrok SN z dnia 15 października 2009 r. (I CSK 84/09, LEX nr 564967).

 

Jednak jak podkreśla się także w literaturze przedmiotu, dla zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, poza wymienionymi przesłankami (szkoda, naruszenie zobowiązania oraz związek przyczynowy pomiędzy nimi) warunkiem sine qua non jest, by naruszenie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada (por. art. 471 K.c.). Jak się wskazuje, w prawie polskim nie istnieje automatyzm odpowiedzialności odszkodowawczej, lecz o tej odpowiedzialności decydują przyczyny, z powodu których doszło do naruszenia zobowiązania (zob. W. Czachórski i in., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 319; Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, s. 846; A. Ohanowicz, Zobowiązania, Warszawa–Poznań 1966, s. 180).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Z kolei przepis art. 472 K.c. mówi, że jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego (nie widziałam co prawda umowy, ale jestem przekonana, że nie rozszerzono odpowiedzialności biura rachunkowego), dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.

 

Niedołożenie należytej staranności przez dłużnika to możliwość postawienia mu zarzutu zawinienia w formie niedbalstwa. Generalnie dłużnik ponosi odpowiedzialność bez względu na postać i stopień winy. Wyjaśnię jeszcze, że wina umyślna zachodzi wówczas, gdy dłużnik chce naruszyć ciążące na nim z mocy prawa obowiązki albo przewiduje możliwość takiego naruszenia, na co się godzi. Ta postać winy może być przypisana dłużnikowi tylko wtedy, gdy był on świadom tego, że jego zachowanie narusza istniejące zobowiązanie. Dłużnik działa z zamiarem wyrządzenia wierzycielowi szkody względnie w sposób zamierzony powstrzymuje się od spełnienia świadczenia albo wie, że jego działanie lub zaniechanie spowoduje lub może spowodować naruszenie zobowiązania, a wina nieumyślna charakteryzuje się tym, że dłużnik nie zachowuje należytej staranności, chociaż powinien i mógł ja zachować (T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 201; M. Piekarski, Komentarz, t. II, Warszawa 1972, s. 1166).

 

Przy ustalaniu winy nieumyślnej konieczne staje się posługiwanie miernikami staranności, czyli pewnymi wzorami, w odniesieniu do których dokonywana będzie ocena zachowania się dłużnika na tle konkretnego stosunku zobowiązaniowego. Wzorce takie konstruowane są według kryteriów obiektywnych, niezależnie od cech osobistych i przymiotów dłużnika. Odpowiednikiem takiego wzorca jest postępowanie „dobrego ojca rodziny”, czyli postępowanie człowieka uczciwego, dochowującego zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, podjętych przezeń zobowiązań (W. Czachórski, Zobowiązania, Warszawa 2009, s. 334). Taki hipotetyczny wzorzec postępowania pozwala dokonać oceny, czy dłużnik zachował się w taki sposób, to czy szkoda powstałaby, czy też nie. Miara wspomnianego wzorca nie może być jednak zawsze jednakowa. Odmiennie musi być budowana dla zobowiązań rezultatu, a odmiennie dla zobowiązań starannego działania (Ł. Kowalczyk, Zobowiązania starannego działania i rezultatu – dyskusja, „Radca Prawny” 2003, nr 6, s. 91) – por. Z. Gawlik i in., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2009 i powołana tam literatura.

 

W myśl powołanych przepisów aby biuro rachunkowe poniosło odpowiedzialność cywilną, musi ponosić winę w nienależytym wykonaniu zobowiązania – z treści Pańskiego pytania wynika, że tak nie jest, ponieważ to klient nie dostarczył Państwu wszystkich dokumentów, o których, jak rozumiem, mogli Państwo po prostu nie wiedzieć. Jeśli klient przedstawił jedynie operat szacunkowy przedstawiający wartość rynkową nieruchomości, a nie było dokumentu stwierdzającego faktyczny koszt zakupu nieruchomości, to trudno dopatrzeć się winy biura, co innego byłoby w sytuacji, gdyby Państwo np. zgubili dokument albo przynajmniej nie informowali, że jest on potrzebny.

 

Ponieważ klient złożył podpis na druku przyjęcia środka trwałego w cenie rynkowej, jest to już jakiś dowód przemawiający na Państwa korzyść, dodatkowo może Pan zawsze powołać świadków – w postaci osób, które obsługują tego klienta – którzy potwierdzą, że dostarczył tylko taki dokument. Każdy dowód jest tu dopuszczalny.

 

Poza tym to nie Państwo będą musieli udowodnić, że klient nic innego nie dostarczył, a wręcz przeciwnie – to klient będzie musiał udowodnić, że Państwo nienależycie wykonali zobowiązanie, a zatem że np. on udostępnił Państwu wszystkie dokumenty, a Państwo ich nie wykorzystali.

 

Zgodnie bowiem z regułą wyrażoną w art. 6 K.c. na wierzycielu spoczywa ciężar dowodu co do trzech okoliczności:

 

  1. dłużnik nie wykonał zobowiązania lub wykonał je nienależycie;
  2. wierzyciel poniósł szkodę majątkową;
  3. pomiędzy tymi okolicznościami istnieje adekwatny związek przyczynowy.

 

Jeśli zatem nie dopuścił się Pan żadnych zaniedbań, proszę się nie martwić o odpowiedzialność cywilną, ponieważ z opisu stanu faktycznego, który Pan przedstawił, nie wynika, żeby istniały powody do obaw. Co do zabezpieczenia – najlepiej byłoby, aby klient podpisał oświadczenie, że dopiero teraz dostarcza niezbędne dokumenty. Ewentualnie można chociażby zadbać o świadka przy wręczaniu dokumentów, opatrzyć je datą wpływu w obecności tego świadka, tak aby później ewentualnie można było ten fakt udowodnić przed sądem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Błąd biura rachunkowego a odszkodowanie

Moje biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC od 2006 roku. Początkowo suma gwarancyjna wynosiła 10 000 euro, lecz od grudnia 2007 r. – już 15 000 euro. Podniesienie sumy gwarancyjnej było moim pomysłem. Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą na s

Obowiązki biura rachunkowego w związku z podejrzaną transakcją

Klient biura rachunkowego użytkował na podstawie umowy leasingu samochód. W tym czasie spółka ta sprzedała innej firmie przedmiot leasingu – wydano fakturę. Dopiero jednak po roku od tej sprzedaży spółka wykupiła pojazd na własność. Czy biuro rachunkowe (zgodnie z ustawą o 

Paragony w KPiR

Od 3 lat prowadzę firmę. Sprowadzam m.in. towary z Niemiec i sprzedaję w Polsce. Prowadzenie księgowości zleciłam pracownikom biura rachunkowego. Obecnie trwa kontrola podatkowa mojej działalności. Protokół wykazał, że w księdze księgowy uwzględniał jako koszty paragony (gdy nie dost
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »