.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność cywilna adwokata

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.12.2013

W sprawie spadkowej adwokat opłacił apelację kwotą 50 zł zamiast 100 zł. Apelacja została odrzucona. Czy jeżeli za namową adwokata złożyłam wniosek o przywrócenie terminu wraz z apelacją, to utracę taką możliwość? Czy mogę pociągnąć adwokata do odpowiedzialności cywilnej? Czy powinnam wystąpić do niego o wskazanie jego ubezpieczyciela?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej podczas wykonywania czynności adwokata. W Pani przypadku w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na § 1 ust. 2 Kodeksu Etyki Adwokackiej (K.E.A.), zgodnie z którym: „naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej oraz poderwać zaufanie do zawodu”. Nadto jako czytamy w § 3 K.E.A. obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego. Zgodnie natomiast z § 44 K.E.A. adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów.

 

Z treści Pani pytania wynika, że apelacja w sprawie spadkowej została nienależycie opłacona. Adwokat opłacił apelację w kwocie 50 zł, podczas gdy opłata sądowa wynosiła 100 zł. Mniemam, że w opisanym przez Panią przypadku doszło nadto do naruszenia art. 1302 K.p.c. Pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu. Powyższe nie oznacza jednak, że strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika jest z góry spisana na straty. Sąd winien bowiem doręczyć pełnomocnikowi zarządzenie o zwrocie pisma z powodu nienależycie uiszczonej opłaty stałej lub stosunkowej. Doręczenie tego zarządzania ma o tyle istotne znaczenie, że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych powyżej strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny.

 

Innymi słowy jeżeli w terminie tygodniowym od dnia otrzymania zarządzenia o zwrocie pisma pełnomocnik uiściłby brakującą opłatę, wówczas pismo wywoływałoby skutek prawny od daty pierwotnego wniesienia. Z treści Pani pytania wynika, że adwokat nie dopełnił wskazanego terminu tygodniowego na uzupełnienie braków formalnych i w związku z tym nastąpiło odrzucenie apelacji.

 

Obecnie w mojej ocenie nie należy występować przeciwko adwokatowi do czasu zakończenia postępowania cywilnego (spadkowego), a to z uwagi na fakt, że aktualnie nie ma Pani pewności, czy sąd nie przywróci terminu do uzupełnienia braków formalnych. Szkoda na razie nie powstała, nie ma bowiem pewności, jak sąd rozpozna wniosek o przywrócenie terminu.

 

Może Pani także wystąpić ze skargą do okręgowej rady adwokackiej właściwej dla adwokata będącego Pani profesjonalnym pełnomocnikiem, wskazując jednocześnie na powołane przeze mnie wyżej przepisy. Zgodnie z Prawem o adwokaturze adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Obowiązkiem zawodowym jest m.in. należyte reprezentowanie klienta w sprawach sądowych. Opłata sądowa jako warunek formalny winna być wniesiona w należytej wysokości. W sytuacji kiedy strona występuje samodzielnie, sąd w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wskaże, jaka jest dokładnie opłata sądowa, a jaka opłata została wniesiona. Z pisma sądu winno zatem wynikać, jaka jest różnica w opłacie sądowej uiszczonej, a jaka opłata sądowa winna być opłacona. W sytuacji kiedy jest Pani reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, procedura jest taka, jak wskazano powyżej.

 

Adwokat ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Kary dyscyplinarne są następujące:

 

  • upomnienie,

 

  • nagana,

 

  • kara pieniężna,

 

  • zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat,

 

  • wydalenie z adwokatury.

 

Dziekan rady adwokackiej może wymierzyć członkowi izby karę upomnienia. W przypadku nieskorzystania z takiego prawa, sprawa trafi do sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej. Należy zatem rozważyć możliwość złożenia stosownej skargi, mając na uwadze powyższe rozważania. Nie ulega jednak wątpliwości, że działanie sądów dyscyplinarnych jest bardzo często postrzegane jako mało obiektywne. Mając na uwadze okoliczności przedmiotowej sprawy, skarga w mojej ocenie jest jak najbardziej uzasadniona. Dodatkową motywacją niech będzie fakt, że postępowanie takie może zakończyć się polubownie. Innymi słowy adwokat zaproponować może, że odda pieniądze w zamian za uniknięcie odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

 

Nadto wskazać należy, że w razie gdyby adwokat nie zaproponował odszkodowania, wówczas może Pani pociągnąć go do odpowiedzialności cywilnej. Pozwanym jest więc adwokat, a nie ubezpieczyciel. Adwokat winien natomiast przypozwać ubezpieczyciela do sprawy. Adwokat jest bowiem stroną, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako przypozwany.

 

Ubezpieczyciel występowałby wówczas jako interwenient uboczny, który miałby prawo strony. Pani jako powódka w razie wygrania sprawy będzie mogła dochodzić należności bezpośrednio od ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nie jest jednak pozwanym głównym, lecz może występować w sprawie jako przypozwany. Nie ma zatem sensu kierować do adwokata pisma o wskazanie ubezpieczyciela, albowiem to adwokat winien w toku postępowania cywilnego, chroniąc swój interes, złożyć pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. W takiej sytuacji sąd winien niezwłocznie doręczyć pismo osobie trzeciej. Ubezpieczyciel może, ale nie musi przystąpić do sprawy. W interesie ubezpieczyciela jest jednak przystąpienie do sprawy. Ubezpieczyciel nie może w stosunku do strony, do której przystąpił, podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona ta prowadziła proces wadliwie, chyba że stan sprawy w chwili przystąpienia interwenienta uniemożliwił mu korzystanie ze środków obrony albo że strona umyślnie lub przez niedbalstwo nie skorzystała ze środków, które nie były interwenientowi znane.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że obecnie należy odczekać na rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu, albowiem wywodzenie powództwa cywilnego uważam za przedwczesne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus cztery =

16.12.2017

adwokat ma zabezpieczenie, w razie przegranej ubezpieczyciel za niego płaci. A poszkodowany w razie przegranej zapłaci koszty procesowe i za dwóch adwokatów - pozwanego prawnika i ubezpieczyciela i oczywiście za swojego prawnika w tej sprawie. To jest sprawiedliwość! Dlatego nikt nie idzie do sądu i nierzetelni adwokaci pozostają bezkarni.

ela

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton