Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność żony za długi męża

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 20.12.2019

Obawiam się odpowiedzialności za możliwe wyrządzenie szkody mojemu poprzedniemu pracodawcy i mam pytanie dotyczące odpowiedzialności żony za długi męża. Wprawdzie było to już jakiś czas temu i nie toczy się żadne śledztwo wobec mnie, ani żadne postępowanie, ale liczę się z tym, że może to nastąpić. Zakładam, że przy „czarnym scenariuszu” mogę ponieść z tego tytułu odpowiedzialność cywilną i karną. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy w przypadku skazania przez sąd karny lub cywilny moja żona będzie musiała spłacać mój dług wynikający z tego czynu. Czy komornik będzie mógł zająć jej pensję, mimo że nie miała wpływu na mój czyn? Mamy wspólność majątkową, jeśli zostałbym skazany za szkodę umyślną i zobowiązany do wypłaty odszkodowania, czy komornik mógłby prowadzić egzekucję z poborów żony i jej udziałów w naszym mieszkaniu? Proszę określić w jakim stopniu żona odpowiada za moje ewentualne długi.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność żony za długi męża

Fot. Fotolia

Zakres odpowiedzialności za długi małżonka

W pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. 2017, poz. 682; zwanej dalej „K.r.o.”). Zakres odpowiedzialności za długi jednego z małżonków w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej określa art. 41 K.r.o. Przepis ten stanowi:

 

Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

 

W przedstawionej sytuacji zastosowanie będzie znajdował § 2 powyższego artykułu. Bowiem z Pana relacji wynika, że żona nie miała nawet wiedzy na temat zaistniałego czynu. W związku z tym należy wskazać, że wierzyciel będzie mógł żądać zaspokojenia:

 

  • z majątku osobistego dłużnika, czyli Pana,
  • z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej,
  • z korzyści uzyskanych przez dłużnika z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 K.r.o. (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy),
  • a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Co składa się na majątek osobisty małżonka

Przy czym na majątek osobisty małżonka, zgodnie z art. 33 K.r.o., składa się:

 

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

 

Dodać należy również, że majątek wspólny małżonków objęty jest tzw. współwłasnością łączną. Oznacza to, że w czasie trwania małżeństwa nie może być on dzielony. W konsekwencji art. 42 K.r.o. przyjmuje:

 

„Art. 42. Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.”

 

Ograniczenie to jednak nie rozciąga się na czas po ustaniu małżeństwa. Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy: „wierzyciel jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić egzekucję z udziału tego małżonka we własności nieruchomości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt III CZP 9/15).

 

Czego komornik nie może zająć małżonce?

Zatem gdyby doszło do egzekucji, komornik nie powinien zajmować innych składników niż te, które zostały wymienione w art. 41 § 2 K.r.o. Dotyczy to zarówno wynagrodzenia małżonki, środków zgromadzonych przez nią w IKE, jak i mieszkania (jeśli zostało ono nabyte w trakcie trwania małżeństwa i weszło do majątku wspólnego).

 

Natomiast nie polecam utrzymywania wspólnego rachunku bankowego czy lokaty. Komornicy w praktyce bowiem często zajmują cały rachunek albo lokatę, a potem osoba, która nie jest dłużnikiem, musi wnosić o zwolnienie takich środków z zajęcia. Powstaje równie w praktyce problem, żeby wykazać czyje i w jakiej wysokości są te środki. Lepiej te rachunki porozdzielać.

 

Na koniec dodam tylko informacyjnie, że wierzyciel mógłby egzekwować należność z majątku wspólnego tylko wtedy, gdyby przedstawił dokument urzędowy lub prywatny, że dług powstał z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika (art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Art. 787. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 5 =

»Podobne materiały

Zawieszone punkty karne za wykroczenie drogowe

Dwa tygodnie temu za kolejne w ostatnim czasie wykroczenie drogowe otrzymałem mandat. Jako że ilość punktów karnych na moim koncie przekroczyłaby 25, odmówiłem przyjęcia mandatu. Policjant poinformował mnie, że punkty karne są obecnie „zawieszone”. Czy mogę zgłosić się na szkolenie reduk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »