Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za dług spadkowy zmarłego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 06.11.2017

Na długo przed śmiercią ojca wyjechałem z Polski za granicę i wymeldowałem się ze starego miejsca zamieszkania (wskazując nowy adres w wydziale meldunkowym). Czy w związku z tym odpowiadam za dług podatkowy zmarłego? Nie zrzekałem się spadku, ponieważ ojciec 2 lata przed śmiercią sprzedał swe mieszkanie siostrze i de facto nic nie miał.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) regulujące porządek dziedziczenia. Zgodnie bowiem z treścią przepisu:

 

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

 

„Art. 932. [Dziedziczenie w braku zstępnych spadkodawcy]

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

 

Krąg spadkobierców ustawowych można podzielić na pięć grup dochodzących do dziedziczenia w następującej kolejności:

 

  1. małżonek i zstępni spadkodawcy,
  2. małżonek, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy,
  3. dziadkowie spadkodawcy,
  4. dzieci małżonka spadkodawcy,
  5. gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa.

 

Każda kolejna grupa dochodzi do dziedziczenia w braku spadkobierców z grupy wcześniejszej.

 

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (art. 931 § 1 zd. 1 K.c.).

 

Jest Pan więc spadkobiercą ojca w pierwszej kolejności. Spadkobiercy, którzy nie złożyli żadnego oświadczenia, przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenia co do spadku w ustawowym terminie pociągało za sobą, co do zasady, traktowanie go jak osobę, która złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku wprost (art. 1015 § 2 zdanie pierwsze w poprzednim brzmieniu; wyjątki od tej zasady przewidziane były w zdaniu drugim tego przepisu). Obecnie niezłożenie oświadczenia przez spadkobiercę pociąga za sobą traktowanie go jak przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Uległa zmianie treść fikcji prawnej z art. 1015 § 2. Obowiązująca wcześniej zasada uległa odwróceniu, przy czym obecnie w ustawie nie są przewidziane wyjątki; nie zostały uregulowane przypadki, w których spadkobierca nieskładający żadnego oświadczenia co do spadku byłby traktowany jak przyjmujący spadek wprost. Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. zlikwidowano zróżnicowanie sytuacji spadkobierców nieskładających w ustawowym terminie żadnego oświadczenia co do spadku. Spadkobiercy będący osobami fizycznymi, małoletnimi lub pełnoletnimi, ubezwłasnowolnionymi albo co do których istnieje podstawa do ubezwłasnowolnienia, oraz osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne nieskładające oświadczenia co do spadku, pozostają w jednakowej sytuacji – są traktowani tak jak spadkobiercy składający oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Reasumując – kwestia zameldowania nie ma żadnego znaczenia dla ewentualnej odpowiedzialności za długi spadkowe. Ponosi Pan taką odpowiedzialność, ale ograniczoną do stanu czynnego majątku spadkowego. W razie braku tegoż majątku de facto Pana odpowiedzialność będzie li tylko iluzoryczna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus jeden =

»Podobne materiały

Dobrodziejstwo inwentarza – co oznacza w praktyce?

Mój brat zmarł w DPS. Zostawił spore długi. Jego dzieci i wnuki odrzuciły spadek. Moje rodzeństwo domaga są, bym to ja przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, aby zwolnić je od formalności odrzucenia spadku. Jakie są konsekwencje przyjęcia spadku w tej formie? Czy powinnam podpisać coś za

 

Sądowy dział spadku i długi pozostałe po spadkodawcy

Ja i moje rodzeństwo otrzymaliśmy w spadku po ojcu majątek (po 1/3), który przyjęliśmy wprost. Dokonaliśmy zgodnie sądowego działu spadku, na podstawie którego całość przejmuje jedna osoba. W postanowieniu sądowym jednak nie są wspomniane zobowiązania wynikające ze spadku. Czy wszystkie długi przes

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »