Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność sprzedawcy ładowarki za uszkodzenie smartfona

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 29.03.2017

Sprzedaję ładowarki do telefonów. Tydzień temu sprzedałem ładowarkę do smartfona z wyższej półki. Ładowarka była nowa, ale nieoryginalna (o czym klient wiedział), zakupiona u importera, mam na nią fakturę ze znakiem CE. Wczoraj klient przesłał mi wiadomość, że ładowarka się spaliła, uszkadzając smartfon, który przestał się włączać. Ja oczywiście poinformowałem klienta, że może reklamować ładowarkę, ale on chce też, abym naprawił telefon. Jaki jest w tym wypadku zakres mojej odpowiedzialności jako sprzedającego? W końcu nie jest mi wiadomo, jak klient obchodził się z ładowarką, czy używał zgodnie z instrukcją. Co mam zrobić i czego się spodziewać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność sprzedawcy ładowarki za uszkodzenie smartfona

Fot. Fotolia

Sprzedał Pan ładowarkę i to w razie niezgodności ładowarki z umową odpowiada Pan na podstawie rękojmi. Taka okoliczność zachodzi, jeśli rzecz (art. 556 (1) § 1 K.c.):

 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, niezależnie od Pana winy. Odpowiedzialność taka dotyczy tylko wad rzeczy, nie rozciąga się na szkody spowodowane przez tę rzecz. W niniejszym wypadku taką szkodą jest zepsucie telefonu.

 

Z tytułu tak określonych szkód kupujący może dochodzić odpowiednich roszczeń, tj. roszczenia o odszkodowanie.

 

Na mocy art. 471 K.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik nie spełnia wymogów świadczenia, do którego dłużnik był zobowiązany (wyrok SA w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r., V ACa 88/09, LEX nr 523881). Szkodą jest uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracony zysk (art. art. 361 § 2 K.c.).

 

Stratę w tym przypadku mogą stanowić koszty zepsutego przez złe działanie ładowarki telefonu. Żeby jednak skutecznie zrealizować roszczenie o odszkodowanie, druga strona musiałaby dowieść:

 

  • Nienależytego wykonania zobowiązania: Do takiego zalicza się zachowania noszące znamiona winy, niezachowanie należytej staranności (por. Popiołek, Komentarz do art. 471 kodeksu cywilnego, red. K. Pietrzykowski). W tym miejscu istotne pozostaje, że wybrał Pan importera i producenta starannie, rzecz posiadała odpowiednie atesty, klient wiedział, że ładowarka jest nieoryginalna; w istocie zatem dochował Pan należytej staranności, by wybrać i sprzedać produkt odpowiedniej jakości. Nawet jeśli sprzedaż uszkodzonej ładowarki nosiłaby znamiona nienależytego wykonania zobowiązania, mógłby Pan wykazać, że nie ponosi za nie Pan odpowiedzialności, bowiem starannie wybrał Pan osobę, za pomocą której zobowiązanie wykonywał – profesjonalistę w tej dziedzinie (starannie wybrał Pan importera i producenta).
  • Poniesienia szkody majątkowej i wysokości tej szkody (tu będzie to proste – wysokość szkody będzie stanowił koszt zepsutego telefonu).
  • Związku adekwatnego między nienależytym wykonaniem zobowiązania a powstaniem szkody (tu słusznie podnosi Pan, że nie wie, czy to właśnie wada ładowarki spowodowała spięcie i uszkodzenie telefonu; być może klient użył ładowarki niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem – wtedy nawet, gdyby móc zarzucić Panu nienależyte wykonanie zobowiązania, to nie ono spowodowałoby prawdopodobnie zepsucie telefonu, nie zachodziłby więc związek przyczynowy między Pana działaniem a szkodą. Warto wspomnieć, że to klient musiałby udowodnić, że użył ładowarki stosownie do instrukcji, nie odwrotnie).

 

Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego (K.c.) i art. 232 k. p. c. to na stronie, która z danych okoliczności wywodzi skutki prawne, spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów na istnienie tych okoliczności. Jeśli tak powoływane okoliczności nie zostaną udowodnione, sąd nie będzie ich brał pod uwagę przy orzekaniu (chyba, że druga strona przyznała ich istnienie lub wynikają one z całej rozprawy, a druga strona im nie zaprzeczyła, art. 229, 230 k. p. c.). W podanym przypadku, gdyby klient chciał dochodzić odszkodowania, musiałby wykazać Pana niezachowanie należytej staranności przy wykonaniu umowy, związek przyczynowy między tym niezachowaniem należytej staranności a uszkodzeniem telefonu oraz wysokość szkody, tj. kwotę, jaką utracił przez uszkodzenie telefonu.

 

Tak jak wskazywałam powyżej, wykazanie nienależytego wykonania zobowiązania przez Pana byłoby bardzo trudne, a nawet gdyby sąd takie uznał, mógłby się Pan bronić, że nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto na Pana zarzut, że ładowarka mogła być użyta nieodpowiednio, drugiej stronie trudno byłoby przedstawić dowody, że tak się nie stało.

 

Podsumowując, przy spełnieniu dodatkowych przesłanek mógłby być Pan odpowiedzialny za uszkodzenie telefonu (na zasadzie winy), nie tylko zaś na zasadzie ryzyka za uszkodzenie ładowarki. Dowiedzenie tych przesłanek należałoby jednak do drugiej strony, a na podstawie przedstawionego stanu faktycznego można przewidywać, że raczej istnienia tychże przesłanek druga strona nie dowiedzie. Proszę być jednak gotowym na konieczność udowadniania, że do wykonania zobowiązania wybrał Pan odpowiednią osobę (producenta, importera), tj. wyspecjalizowane firmy zajmujące się długo produkcją / importem ładowarek, proponujące towary atestowane. Gdyby było tak, że firmy te sprowadzają towary wątpliwej jakości i legalności czy wątpliwego pochodzenia, musi Pan liczyć się z tym, że nie zdoła dowieść odpowiedniego wyboru i przegra sprawę.

 

Może Pan obecnie spodziewać się pozwu albo np. pisma od rzecznika praw k – to zależy, jak tę sprawę będzie chciała załatwić druga strona. W przypadku pozwu proszę na podstawie przedstawionych przeze mnie wcześniej danych ocenić, jakie ma Pan szanse obrony swojego stanowiska (czy rzeczywiście producent był wybrany rzetelnie, o wszystkim informował Pan konsumenta itd.) i jakie możliwości zdobycia dowodów na jego poparcie. Jeśli wszystko było w porządku, może Pan walczyć o swoje. Ugoda polega na tym, że wobec niepewności co do zasadności roszczeń, obydwie strony z czegoś rezygnują, żeby szybko zakończyć spór. Być może kwota, którą musiałby Pan zapłacić ugodowo byłaby niższa niż np. koszty dojazdów do sądu, straconego czasu, zapłaty prawnikowi itd., wtedy zapewne dobrze byłoby zamknąć sprawę ugodą. Niestety nie mogę powiedzieć Panu, co powinien Pan zrobić – wszystko zależy od Pana rzeczywistej sytuacji i podejścia do sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus cztery =

»Podobne materiały

Reklamacja nowego samochodu z salonu

Kupiłem nową Toyotę w salonie, ale auto ma uciążliwą usterkę techniczną. Mechanicy Toyoty nie dają sobie z nią rady. Gwarancja niestety określa wyraźnie: „Uprawnionemu do gwarancji nie przysługuje wymiana pojazdu na nowy, wolny od wad”. 1) Czy mogę żądać nowego samochodu z tytułu rękojmi

 

Odbiór osobisty towaru zamówionego w sklepie internetowym a odstąpienia od umowy

Proszę o wyjaśnienie, czy odbiór osobisty towaru zamówionego w sklepie internetowym daje uprawnienie do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartego w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów. Chciałbym przy tym poznać precyzyjne warunki, kiedy umowa zawarta i zrealizowana w takich o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »